To konsulentgrupper og Veritas går inn for alternativ med buet , endeforankra bru på E39 over Bjørnafjorden. Om en måned kommer Vegvesenet med et estimat på hva den vil koste.
To konsulentgrupper og Veritas går inn for alternativ med buet , endeforankra bru på E39 over Bjørnafjorden. Om en måned kommer Vegvesenet med et estimat på hva den vil koste. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Fergefri E39

Alle konsulentene anbefaler buet flytebru over Bjørnafjorden

Begge prosjektgruppene går for samme alternativ. Nå skal Vegvesenet regne på prisen.

To prosjektgrupper har siden november 2018 jobbet med hvordan Bjørnafjorden best kan krysses med flytebru. Nå har de kommet med sine anbefalinger, skriver Statens vegvesen i en melding.

– Begge gruppene har anbefalt en buet flytebru, sier sjefingeniør i Statens vegvesen, Øyvind Kongsvik Nedrebø, som har ledet arbeidet.

Flytebrua blir over fem kilometer lang, og skal krysse den 550 meter dype Bjørnafjorden mellom Tysnes i sør og Os i nord.

Stor usikkerhet

Statens vegvesen har utredet flytebru over Bjørnafjorden siden 2014. Hovedalternativene var en buet bru som bare er festet i enden på hver side av fjorden, og en rett, sideforankret bru med 32 forankringsliner fra sjøbunnen til flere av pontongene langs brua.

Rett, sideforankra flytebru er blitt forkastet av to konsulentgrupper og Veritas. Ill: Statens vegvesen

I begge disse løsningene var usikkerhetene store, noe også prisen reflekterte. Med slik usikkerhet ble det besluttet at Vegvesenet skulle arbeide videre med utredning av flytebrukonsept.

– Det som er litt spesielt her, er at vi har små fjordbølger. Dette er en type bølger vi har lite informasjon om, sa Nedrebø før utredningen ble satt i gang.

Internasjonal oppmerksomhet

Konklusjonen var at flere alternativer måtte vurderes. Fire varianter har blitt utredet av de to prosjektgruppene, AMC og OON (se faktaboks). De viktigste kriteriene for arbeidet har vært konstruksjonssikkerhet, funksjonalitet, kostnader og estetikk.

Bjørnafjorden

  • Kryssing av Bjørnafjorden er en del av E39 Stord-Os, som sammen med Rogfast vil gi ferjefri forbindelse mellom Bergen og Stavanger.
  • Den planlagte oppgraderingen av E39 mellom disse to byene vil medføre at reisetiden blir redusert fra 4 ½ time til 2 timer.
  • En videre effekt er at bo- og arbeidsregioner langs hele strekningen utvides gjennom kjedet arbeidsmarked.
  • Det er beregnet at prosjektet vil gi stor samfunnsøkonomisk mernytte, særlig for Stord og Bergen.

– Prosjektet med flytebru over Bjørnafjorden er grensesprengende, og har vekket stor oppsikt i utlandet. Dette har ført til at prosjekter som en tidligere ikke trodde var gjennomførbare, nå utredes, sier prosjektleder Svein Erik Jakobsen hos AMC.

– Dette er et prosjekt som krever tverrfaglig og innovativ jobbing. Bruprosjektet blir lagt merke til i fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt, sier Kolbjørn Høyland, prosjektleder i OON.

Arbeidet som nå er blitt gjort, viser at ny teknologi, blant annet nye sveisemetoder, kan ha stort potensial for kostnadsbesparelser. I tillegg kan produksjonen gjøres i Norge. Det vanlige er at mye av stålarbeidet i en så stor konstruksjon foregår i utlandet.

Tre fagmiljøer – samme konklusjon

Det er til sammen tre fagmiljøer som nå stiller seg bak buet bru over Bjørnafjorden.

AMC og OON

OON består av Dr.techn. Olav Olsen og Norconsult. I prosjektet har de med seg Prodtex, Pure Logic, Institutt for Energiteknikk, Buksér og Berging, Miko Marine, Heyerdahl Arkitekter, Haug og Blom-Bakke, FORCE Technology og Swerim.

AMC er et arbeidsfellesskap bestående av konsulentselskapene Aas-Jakobsen, Cowi, Multiconsult med Johs.Holt, som for prosjektet også har knyttet til seg selskapene Aker Solutions, NGI, Moss Maritime, Dissing+Weitling og Entail.

– Etter å ha fullført oppdragene anbefaler begge rådgivergruppene den samme varianten av flytebru; en krum bru fastholdt på hver side av fjorden, som er utrustet med forankringspunkter til sjøbunnen, sier Nedrebø.

Forankringsliner gir betydelige fordeler. De to gruppene har forslått litt ulike løsninger for forankringssystemene og plassering av disse. Dette vil bli vurdert nærmere i neste fase av planleggingen.

Det Norske Veritas sier seg enig i anbefalingene fra AMC og OON.

– Med en slik entydig anbefaling fra sterke fagmiljøer, har Statens vegvesen grunnlag for å kunne fremlegge et mer presist kostnadsestimat for bru over Bjørnafjorden enn tidligere. Vegvesenet vil komme tilbake til det i slutten av oktober, sier Nedrebø.

Forsiden akkurat nå