KOFA

Kofa: Fylket brøt reglene for kvalifikasjonskrav i driftskontrakt

Rogaland fylke håndterte ikke reglene på riktig vis, men det får ikke konsekvenser for kontrakten. Det var likevel grunnlag for å avvise firmaet fra konkurransen. 

Illustrasjonsfoto: Bjørn Lund
10. des. 2021 - 09:11

Rogaland fylkeskommune kunngjorde 27. januar 2021 en konkurranse om driftskontrakten for fylkesveinettet i Indre Ryfylke, en konkurranse som Veier24 omtalte her. Verdien var anslått til 240 millioner kroner eks. mva.

Tilbudsfristen var 8. mars 2021. Fylket fikk fire tilbud, og firmaet Forskaling var lavest. Risa hadde nest laveste tilbud.

Fylket avviste Forskaling og tildelte kontrakten til Risa i mars 2021. Begrunnelsen var at firmaet Forskaling ikke oppfylte kvalifikasjonskravene til relevant erfaring og kvalitetsstyringssystem.

Les også

Ikke nødvendig erfaring

Avvisningen ble begrunnet nærmere litt senere, og fylket hadde blant annet vansker med å se at Forskaling innså omfanget av kontraktsforpliktelsene: «Det er fokus på å vise at Forskaling AS har praktisk erfaring med de ulike arbeidsoppgavene, men ingen fokus på de administrative sidene ved en vegdriftskontrakt.

En drift og vedlikeholdskontrakt av veg stiller strenge krav til planlegging, kompetanse og dokumentasjon i gjennomføring av kontrakten. (jfr. kap. C3) entreprenør kan ikke vise til nødvendig erfaring knyttet til dette.

Forskaling AS har heller ikke vist til relevant erfaring knyttet til generell inspeksjon (prosess 18), Drift og vedlikehold av tunnel (prosess 37), stabilitetssikring i dagen (prosess 73.4), Grøntarealer og skråninger (prosess 74) og Drift og vedlikehold av bruer og kaier (prosess 88.8)

Oppdragsgiver har vurdert at Forskaling AS ikke har dokumentert tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad for denne vegdriftskontrakten.».

Forskalings oppfylte heller ikke kvalifikasjonskravet om kvalitetsstyring, ifølge fylket. Årsak: «Tilbyder opplyser i sitt opprinnelige tilbud at de er i gang med prosess for å bli ISO-sertifisert etter ISO9001:2015, men det fremlegges ikke dokumentasjon i tråd med kravet i kap. B2 2.5.4 – 2). Dette ble etterspurt, og Forskaling AS ettersendte et tilbud (løsningsforslag) fra Compendia om rådgivning datert 25.02.2021. Compendia er ikke akkreditert av Norsk Akkreditering slik det kreves. Tilbudsbrevet kan derfor ikke oppfattes som tilstrekkelig dokumentasjon på at prosessen er i gang etter krav i kap. B2 2.5.4 – 2). Kvalifikasjonskravet i kap. B2 2.5.4 vurderes som ikke oppfylt.»

Forskaling klaget til fylket på avvisningen. Men også klagen ble avvist. Og så ble det klage til Kofa (klagenemnda for offentlige anskaffelser).

Forskaling mener i sin klage til Kofa at Rogaland fylke har brutt reglene på flere områder når det gjelder kvalifikasjonskrav:

Fylkets krav om å være sertifisert eller i prosess for sertifisering etter ISO 9001 (2015) er ulovlig, angir firmaet. Det er ikke angitt noen alternativ oppfyllelsesmetode for kravet, som for øvrig er både irrelevant og uforholdsmessig – og uklart.

Dessuten er fylkets krav om tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad også ulovlig. Utformingen av kravet gir et svært stort rom for skjønn, og det er i strid med de grunnleggende prinsippene i lovens § 4.

I tillegg skal fylket i sin vurdering av om Forskaling oppfylte kravene ha handlet i strid med de grunnleggende prinsippene i loven § 4, av denne grunn: Uklarhetene i kravet om kvalitetsstyring betyr at det ikke er grunnlag for å avvise firmaet fra konkurransen. Fylket har under vurderingen av kravet om relevant erfaring lagt vekt på saker og ting som ikke kommer frem direkte av konkurransegrunnlaget.

Les også

Var saksbehandleren inhabil?

Og endelig trakk Forskaling fram at fylkesadvokatens saksbehandler tidligere hadde vært ansatt hos Risa, altså entreprenøren som ble valgt til oppdraget. Forskaling mente derfor at behandlingen av klagesaken var i strid med de grunnleggende prinsippene.

Rogaland fylke avviste alt og bestred at regelverket var brutt. Kvalifikasjonskravene var lovlige, og ikke i strid med noen regler. 

Kofa vurderer det hele slik: 

Krav til relevant erfaring: Kvalifikasjonskravet sier at leverandøren skal ha «tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad». Oppdraget er ifølge Kofa grundig beskrevet i konkurransegrunnlaget. De arbeider som leverandøren skal ha erfaring fra, er angitt i beskrivelsen av kvalifikasjonskravet. Klagenemnda er ikke enig i at kvalifikasjonskravet er så vagt eller upresist at det gir innklagede fritt skjønn i vurderingen av om leverandørene er kvalifisert. Kvalifikasjonskravet om relevant erfaring er dermed lovlig.

Krav til kvalitetsstyringssystem: Her regner nemnda med at Forskaling ikke mener at konkurransen skulle ha vært avlyst, men at avvisningen av firmaet skulle blitt omgjort.

Kofa sier at etter reglene har fylket plikt til å akseptere alternativ dokumentasjon på at entreprenørens kvalitetssikringssystem oppfyller kravene som ligger til grunn for den aktuelle sertifiseringen. Så her er Forskaling inne på noe.

Men: Forskaling har ikke levert dokumentasjon som fylket har plikt til å akseptere. Firmaets dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskravet begrenset seg til et tilbud fra et selskap som ville bistå Forskaling i prosessen med å bli ISO-sertifisert. Klagenemnda mener det dreier seg om en vurdering av firmaets eksisterende kvalitetssikringssystem, og en eventuell forbedring av det samme systemet med sikte på å oppfylle kravene til å bli ISO-sertifisert. Nemnda mener dermed at Forskaling ikke har levert såkalt «annen dokumentasjon» på at de har et tilsvarende kvalitetsstyringssystem.

Kofa har følgelig ingen rettslige innvendinger til fylkets vurdering av at klager ikke oppfylte dette kvalifikasjonskravet. Det betyr at Forskaling rettmessig ble avvist fra konkurransen på dette grunnlaget. Og det betyr igjen at nemnda ikke trenger å ta stilling til om Rogaland fylke har brutt regelverket ved å avvise Forskaling på grunn av manglende erfaring.

Hva angår habilitet til fylkesadvokatens saksbehandler, som tidligere har vært ansatt hos Risa: Kofa ser ikke på det som et så spesielt forhold at det gjør advokaten inhabil til å gi råd ved behandlingen av klagesaken.

Kofas konklusjon: Rogaland fylkeskommune har brutt regelverket ved å stille et ulovlig kvalifikasjonskrav om sertifisering av kvalitetsstyringssystem. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Klagenemndas avgjørelse falt 2. november i år.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.