Sykkelvei med fortau langs Skjebergveien ved Sandbakken.
Sykkelvei med fortau langs Skjebergveien ved Sandbakken. (Foto: Georg Ståle Brødholt/Viken fylkeskommune)

Viken: - Staten sulteforer fylkesveiene

Fylket krever økt innsats på vedlikehold av fylkesveiene.

Fylkestinget vedtok nylig sine innspill til kommende Nasjonale transportplan (NTP) 2025-2036.

Fylkestinget peker på at det er behov for økte midler for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet, inkludert bruer.  

– Dette er viktig for trafikksikkerheten, næringslivets transporter og bosettingen i distriktene. Vi ber om at staten deltar i en forpliktende opptrappingsplan for fylkesveiene med betydelig styrking av den statlige innsatsen. Fylkesveiene sultefores fra statens side, nå er det er på tide at fylkesveiene rustes opp og får helt nødvendig prioriteringer i NTP, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) i en nyhetsmelding fra fylket.

Viken fylkeskommune prioriterer følgende veier i sitt høringsinnspill:

1. E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 og E134 Dagslett-E18 (kobling E6-E134-E18-Viker-alternativet)  

2. Riksvei 291 Holmenbrua  

3. E16 Nymoen-Eggemoen   

4. Riksvei 7 Ørgenvika-Kittilsviken  

5. Riksvei 22 Glommakryssing

6. E18 Retvet-Vinterbro  

7. Riksvei 19 Moss, (E6-Moss fergekai) 

 8. Riksvei 4 Gjøvik-Oslo, planlegge en helhetlig løsning fra Gjelleråsen til Roa  

9. Tiltak på riksvei 22 fra Sarpsborg (Årum) til Lillestrøm, jf. konseptvalgutredningen om veiforbindelser øst for Oslo

10. Planlegging av E134 vestfra-kobling E18

  • For utbyggingen av E16 Kløfta-Kongsvinger, som hører under Nye Veier, mener fylkestinget at det må prioriteres å bygge ut den gjenstående delstrekningen fra Slomarka til Nybakk. 
  • Fylkestinget ber om at staten prioriterer ytterligere midler til riksvei 7 i Hallingdal, både for i første omgang å realisere strekningen fra Ørgenvika til Kittilsviken, og med målsetting om å realisere hele Veipakke Hallingdal.

  • Ringeriksbanen omfatter også veistrekningen Skaret-Hønefoss på E16. I høringsinnspillet prioriteres delstrekningen Høgkastet-Hønefoss framfor delstrekningen Skaret-Høgkastet. 

  • Det bør bygges et sammenhengende hovedsykkelveinett. Det er behov for å bygge ut sykkelveitilbudet i Viken uavhengig av om stat, fylke eller kommune er veieier, mener fylkestinget.

Det er planlagt møte mellom departementene og fylkeskommunene på politisk nivå i november 2023. Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2025-2036 skal legges fram av Regjeringen våren 2024, med behandling i Stortinget i juni 2024.

Les også

Forsiden akkurat nå