Vegdirektøren: Skremmende og uakseptabel utvikling

Vegdirektøren: Skremmende og uakseptabel utvikling

På vegene går dødstallene nedover. Men i Statens vegvesens entreprisedrift går det dessverre motsatt vei, skriver vegdirektør Terje Moe Gustavsen i denne kronikken.

Mandag 21. januar omkom Christian Melle i forbindelse med anleggsarbeid på Dalsfjordsambandet i Sogn og Fjordane. 25-åringen førte en dumper som kjørte pukk til overbygningen i en av tunnelene. Arbeidstilsynet gransker fortsatt saken – og jeg skal ikke spekulere på hva de kommer fram til. Det som er klart er at dumperen med Christian havnet i sjøen og utfallet ble fatalt. [29.01.2013]

Dette er tragisk for Christians etterlatende, hans kolleger i K.A. Aurstad AS, hovedentreprenøren NCC og for oss i Statens vegvesen som byggherre.

På vegene går dødstallene nedover. Men i Statens vegvesens entreprisedrift går det dessverre motsatt veg. Dette er en skremmende utvikling, som er uakseptabel. Derfor setter vi nok en gang HMS på dagsorden. Vi har en økning i nesten alle typer skader. I 2012 mistet fire personer livet i forbindelse med vår drift. Dødstallene var fem i 2011 og fire i 2010. Når det gjelder personskade med mulig varig mén er det også en negativ utvikling: sju i 2012, seks i 2011 og fire i 2010. Ser man alle konsekvensklassene under ett, er skadetallene meget bekymringsfulle - med 256 skader i 2012, 251 i 2011 og 249 i 2010.

Jeg er glad for at hele byggebransjen er med på en felles dugnad for bedre HMS både innen drift av vegnettet og i anleggsvirksomheten. Vi opplever situasjonen som uakseptabel – og vil forsterke vår innsats som byggherre og oppdragsgiver. Vi har et felles ansvar for trygghet på arbeidsplassen. Det finnes dessverre ikke noen «quick-fix», men noe av løsningen er systematisk arbeid over tid, mer kunnskap, bedre dialog og forpliktende gjensidig samarbeid mellom alle aktører.    

Statens vegvesen har innført nye og skjerpende tiltak, som vi håper kan bidra til å snu utviklingen og bidra til tryggere arbeidsplasser.

HMS vektlegges nå langt sterkere i våre fastsatte prosedyrer for samhandling før oppstart av kontraktsarbeidene. Underentreprenørene tas med i samhandlingsprosessen. Vi legger opp til en tettere løpende oppfølging, med inspeksjoner og prosedyrer for stans av farlig arbeid og oppfølging av de mest alvorlige hendelser (K4 og K5).

Vi har innskjerpet oppfølgingen av kontraktsbestemmelsen om at vi som byggherre kan nekte å godkjenne underentreprenør ved saklig grunn, for eksempel HMS-forhold.  IK-system og HMS-resultater skal kontrolleres og vektlegges spesielt. Også kravet om at minimum 25 prosent av timeverkene i kontraktsarbeidet skal utføres av hovedentreprenøren skal følges nøyere opp.

Ved dødsulykker skal leder av den eller de berørte virksomhetene møte hos vegdirektøren for å orientere om hendelsen og hva som er gjort.

Kunnskap er viktig. Vi vil – sammen med bransjen - gjennomføre grundigere analyser av alle ulykkene slik at vi kan sette i verk bedre forebyggende tiltak. Som byggherre skal vi ha et skjerpet HMS-fokus i tiden framover. Det vil bli tett oppfølgning overfor entreprenørene når det gjelder samordningsansvar, sikker jobb-analyse, tiltak og kompetansekrav.

Analysen av ulykkestallene de siste årene taler sitt tydelige språk: De fleste alvorlige ulykker skjer blant underentreprenører, mange av ulykkene rammer personer som jobber alene og mange ulykker skjer i forbindelse med driftsoppgaver.

Jeg inviterer hele bygg- og anleggsbransjen til fortsatt kamp mot ulykkene. Vi i Statens vegvesen skal holde trykket oppe på HMS-arbeidet med uforminsket styrke og engasjement i alle ledd.

 

Terje Moe Gustavsen

Vegdirektør

 

Forsiden akkurat nå