Hovedårsak til utsatt ferdigstillelse er korona-pandemien og tekniske utfordringer som har oppstått ved montering av ei av stålbruene i prosjektet.
Hovedårsak til utsatt ferdigstillelse er korona-pandemien og tekniske utfordringer som har oppstått ved montering av ei av stålbruene i prosjektet. (Foto: Statens vegvesen)

Varoddbrua i Kristiansand ytterligere forsinket - ikke ferdig før i mars/april 2021

Prosjektets entreprenør PNC har informert Statens vegvesen om at de ikke vil klare å bygge ferdig den nye Varoddbrua på senhøsten i år som tidligere avtalt.

Hovedårsak til utsatt ferdigstillelse er korona-pandemien og tekniske utfordringer som har oppstått ved montering av ei av stålbruene i prosjektet. Uforutsette utfordringer i forbindelse med rivingen av den gamle hengebrua har også vært medvirkende til forsinkelsen, melder nå Statens vegvesen.

Det forventes en ferdigstillelse av prosjektet i månedsskiftet mars/april 2021.

Les også

Korona forsinker

Pandemien førte våren 2020 til flere ukers stans i tidskritiske anleggsarbeider, og PNC opplyser om følger som ikke har vært mulige å hente inn videre i gjennomføringen. En direkte konsekvens har vært forsinket omlegging av E18 til ny bru i juni, og dermed forsinket start med å rive den gamle hengebrua.

Entreprenøren er også hardt rammet av karantenebestemmelsene for innreise til Norge, siden de fleste betongarbeidere og funksjonærer er pendlere fra Polen. Dette landet har rødt smittenivå, og med de innskjerpede karantenereglene som nettopp er innført må de ansatte nå i ti dager lang karantene når de kommer til Norge etter opphold hjemme.

Les også

Tekniske utfordringer for ny stålbru

I østenden av den nye Varoddbrua ble det før sommeren i år montert opp ei ny stålbru som skal føre gående og syklende fra ny bru og ned til Sømsveien under E18. Arbeidene har nå i flere uker stoppet helt opp siden det er avdekket produksjonsfeil i bolter for innfestingen av stålbrua inn på den nye Varoddbrua. Det blir ikke mer arbeid på stålbrua før alle forhold omkring saken er avklart.

Både PNC og deres leverandør av stålboltene er involvert i saken sammen med fagekspertise i Statens vegvesen. På stålbrua gjenstår maling, rekkverksmontering, membran og asfaltarbeider før den brukes til gang- og sykkelveitrafikk.

Les også

Riving av gammel hengebru

Rivearbeidene har stort sett gått greit, men enkelte arbeidsoperasjoner har tatt lengre tid enn forventet.

Ifølge Vegvesenet finnes det lite erfaring fra riving av tilsvarende bruer, så rivemetoden er på mange måter nybrottsarbeid. Av mer tidkrevende arbeid er å fjerne av betong og hovedkablene over fjorden.

PNCs plan er nå at rivearbeidene skal være avsluttet i løpet av året. Deretter kan den gjenstående breddeutvidelsen av den nye Varoddbrua bli fullført, før ny sykkelekspressvei kan legges over på den nye brua.

Den utsatte ferdigstillelsen av prosjektet vil ikke ha større konsekvenser for trafikken langs E18, heter det.

Før de nye kollektivfeltene kan tas i bruk vil det være nødvendig å få lagt over gang- og sykkeltrafikken på den nye brua. Fram til våren 2021 vil gang- og sykkeltrafikken gå som i dag, på den gamle brua fra 1994.

Les også

Forsiden akkurat nå