Litt pause i skyggen for deler av vegvesenets prosjektledelse: Fra venstre assisterende byggeleder Gudrun Marie Sørumsbrenden, byggeleder Sturla Elvsveen og prosjektleder Anne Britt Moen. (Bilde: Jarle Skoglund)
Tunnelløpene går i sving, og har derfor fått utvidet bredde for å sikre sikre nødvendig sikt for trafikken som går i 100 km/t. (Bilde: Jarle Skoglund)
Denne rundkjøringen sør for Gran sentrum er romslig og påkostet med en beplantning som både pynter opp og faller godt inn i hadelandskapet. (Bilde: Jarle Skoglund)
Prosjektleder Sturla Elvsveen sammen med byggeleder for veg, John Bekken, foran tunnelinnslaget på toløpstunnelen som går rett under Gran sentrum. (Bilde: Jarle Skoglund)

Rv 4 Gran grense – Jaren:

Vakkert og effektivt gjennom Hadeland

Med en ny firefelts motorveg fra grensa til Gran kommune, gjennom tettstedene Gran kommune og over Lygna, starter en ny tid på Hadeland.

Med en ÅDT på 12 000 – 13 000 og kraftige trafikktopper knyttet til helgetrafikken, har den gamle tofeltsvegen som har utgjort Rv 4 gjennom Hadeland lenge vært moden for oppgradering. Trafikksikkerhet og framkommelighet var derfor viktige argumenter for prosjektet da byggefasen kunne starte opp høsten 2013.

Offisiell åpning var 8. juli av 9,3 kilometer ny motorveg fra kommunegrensa mellom Lunner og Gran, og forbi Jahren. I tillegg er det tidligere bygget 3,4 km ny veg på Lygna sør.

 

Dyrt – og lekkert

Prosjektleder Anne Britt Moen forteller at kostnadsrammen som Stortinget har vedtatt er 2,8 milliarder kroner, som også inkluderer en ekstrabevilgninger på 200 millioner kroner for to år siden, som ble gjort for å kompensere for bl.a grunnerverv.

I desember, da opprinnelig åpning av hele prosjektet var planlagt, kunne trafikkens setter på motorvegen. Tunnelarbeidene på Granstunnelene ble ikke ferdig til rett tid, og hovedentreprenør NCC, sideentreprenør Aventi og byggherren utsatte derfor åpningen et halvt års tid. Fremdriften på tunnelen hadde ikke gått så raskt som partene trodde i forkant.

Men resultatet er blitt veldig bra. Den nye vegen er lagt pent inn i terrenget, og til motorveg å være gjør den slett ikke så stort innhugg i de vakre jordbruksbygdene gjennom Hadeland, slik mange fryktet i forkant. Omtrent 200 mål landbruksjord har gått med, til gjengjeld er det dyrket og forbedret 40 nye mål for de berørte grunneierne. I etterkant skal det også gjennomføres et stort jordskifte, slik at gårdbrukerne kan få mer sammenhengende teiger.

 

Pilotprosjekt med alunskifer

Byggeleder Surla Elvsveen kan fortelle at prosjektet i hovedsak har bestått av ordinær veg- og tunnelbygging. Men at håndteringen av 64 000 kubikkmeter med alunskifer fra et parti i Grantunnelen bød på utfordringer. Alunskifer er som kjent en av de farligste kildene til radongass, men det er ikke hovedårsaken til at det er deponipliktig materiale. Denne type svartskifer har syredannende potensiale og kan i en forvitringsprosess løse opp tungmetaller som kan gi forurensing av vassdrag. Via en ny forskrift i 2009 ble det vedtatt at slik skifer skal håndteres som spesialavfall hvor deponiet på Langøyene i Oslofjorden i utgangspunktet var eneste deponi-mulighet helt frem til 2017.

-Etter å ha vurdert mulighetene ved oppstart prosjektering i 2010, fant vi ut at et myrområde like utenfor den sørlige tunnelingangen som måtte masseutskiftes kunne være et mulig deponisted for alunskiferen. Etter en langvarig søknadsprosess og i tett samarbeid med miljøvernmyndighetene fikk vi lov til å gjennomføre et pilotprosjekt for lokal lagring i stedet for å kjøre de til Langøya. Løsningen ble å grave ut rundt 200 000 kubikk myrmasser ned til over 20 meter, og legge alunskiferen ned i det oksygenfattige grunnvannet. Det er oksygenet som gir forvitring, og godt innpakket i andre masser har vi i etterkant gjennom målinger kunnet konstatere at det ikke er merkbar økning i avrenning av tungmetaller eller at det avgis unormalt med radongass fra dette deponiet.

Elvsveen forteller dette vil bli grundig kontrollert i årene som kommer gjennom et eget overvåkingsprogram som er etablert.

-I det hele tatt har vi i dette prosjektet hatt stort fokus på det ytre miljø. Håndteringen av alunskiferen er ett eksempel, et annet er hensynet til elva Vigga som går gjennom dalføret delvis parallelt med den nye vegen. Tunellen er utstyrt med et stort oppsamlingsbassen og renseanlegg, slik at alt av vann som slippes ut fra tunnelen er renset.

 

Klar for etappe 2

Fakta om: Rv 4 Gran grense – Jaren + Lygna sør

Totallengde:      9,3 + 3,4 km

Kostnadsramme:            2,8 milliarder kroner

Granstunnelen: 1,7 km 2-løpstunnel

Hovedentreprenør : NCC

Sideentreprise elektro: Aventi

Sideentreprise støyskjerming: RK Montasje

Hovedkonsulenter:        Multiconsult -prosjektering

Rambøll - reguleringsplaner

Finansiering:  62 % bompenger og 38 % statlig finansiering

Byggeperiode: Høst 2013 – juli 2017

Åpnet: 8. juli

Åpningen av nyvegen blir ikke slutten på vegbygging på Hadeland. Nå står etappe 2 for tur – bl.a fra Roa til der hvor den nye parsellen nå starter. Denne strekningen blir på 4,2 km og legges opp i den østre dalsiden overfor bebyggelsen. Prosjektleder Anne Brit Moen sier at prosjektet er prioritert av politikerne og klart til å komme i gang.

-Planen er å ganske snart starte opp med KS2. Det gjør det mulig å få gjort stortingsvedtak i 2018, med oppstart tidlig i 2019.

De samlede utbyggingene av rv 4 gjennom Hadeland har en lengde på 20,7 km og har en kostnadsramme på over 4,5 milliarder kroner.

Forsiden akkurat nå