Rv. 41 Timenes-Hamresanden
Rv. 41 Timenes-Hamresanden

TT Anlegg fikk oppdraget med første del av Flyplassveien i Kristiansand

Med en kontraktssum på 159 millioner kroner, skal TT Anlegg bygge første del av den lenge etterlengtede veien mellom E18 og Kristiansand flyplass.

Kontrakten, som er inngått med Statens vegvesen, er en totalentreprise. 

Janicke Nicolaisen, byggeleder i Statens vegvesen, er veldig glad for at denne vegen nå kan begynne å utbedres til stor nytte og økt trafikksikkerhet for alle trafikanter. 

- Vi ser frem til et godt samarbeid med entreprenør og skal gjøre alt vi kan for å skape minst mulig ulemper for naboene til anleggsplassen samt alle trafikantene i området under byggeperioden, forsikrer Nicolaisen. 

Fire entreprenører deltok i konkurransen om oppdraget, som skal ha en byggetid på 22 måneder.

Prosjektet som nå starter opp bygges mellom Timeneskrysset på E18 og Lauvåsen, her skal også gang- og sykkelveg bygges parallelt med ny veg. 

Videre bygges ny gang- og sykkelveg  parallelt med dagens rv. 41 fra Lauvåsen til Hamresanden der den kobles sammen med eksisterende gang- og sykkelveg. Dette sikrer en sammenhengende gang- og sykkelveg fra Kristiansand sentrum til Hamresanden.

 

Dette er noen av arbeidene som skal bli utført ifølge kontrakten: 

  • Avkjøringsfelt på E18 østgående forlenges med omtrent 250 meter slik at kødannelse på E18 unngås, dette innebærer også forlengelse av gang- og sykkel kulvert under E18 og ny busslomme 
  • Kapasitet mellom de to rundkjøringene ved Timenes økes med et ekstra kjørefelt 
  • Rv. 41 fra Timeneskrysset til rundkjøring ved Lauvåsen skal bygges etter H2 vegstandard, dvs. tofelts-veg med midtdeler og midtrekkverk, bredde 12-12,5 meter 
  • Ny gang- og sykkelveg (3,5 meter bred) fra Lauvåsen til Timeneskrysset.  
  • De to rundkjøringene i Timenes-området skal utvides og flyttes noe på grunn av geometrien til vegen. Omkringliggende veger og øvrig infrastruktur (skilt, elektro, overvann, beplanting, m.m.) tilpasses til de utvidede og flyttede rundkjøringene 
  • Ny gang- og sykkelveg fra rundkjøring ved Lauvåsen til eksisterende gang- og sykkelveg ved Hamresanden, også denne skal være 3,5 meter bred 
  • Deler av eksisterende veg ved Hamresanden skal flyttes mot sjøen for å få plass til gang og sykkelvegen på innsiden av vegen 

Forsiden akkurat nå