Ikke så høy og lang, Kiva bru, men nå skal den skiftes ut.
Ikke så høy og lang, Kiva bru, men nå skal den skiftes ut. (Foto: Google Maps)

Tre små bruer med tilhørende riksvei skal rustes opp i Østerdalen

Her er de: Kiva bru, Hanestad bru og Tingstadbekken bru. Samt tilhørende vei.

Vegvesenet skal ruste opp rundt 2,45 kilometer av riksvei 3 i Østerdalen. Strekningen ligger ved Hanestad i Glommadalføret, som i dette området er en del av Rendalen kommune i nabodalen.

Denne jobben er en modellbasert totalentreprise. Oppdraget omfatter alle arbeider ved utskifting av to bruer og breddeutvidelse av en undergang for gang- og sykkelvei. Dessuten skal tilhørende veilinje justeres og endres helt eller delvis langs flere delparseller.

Entreprenøren skal skaffe supplerende grunnlagsdata, utføre detaljprosjekteringen og lede prosjekteringen. Reguleringsplanen ble vedtatt i slutten av mai i år.

Konstruksjonene som skal bygges:

 • Dagens Kiva bru skal skiftes ut med ny bru i eksisterende trasé.
 • Midlertidig omkjøringsvei og interimsbru over Kiva må bygges.
 • Dagens landkar og bruplate ved Tingstadbekken skal rives og fjernes. Ny Tingstadbekken bru skal bygges oppstrøms for dagens bru.
 • Eksisterende Hanestad bru skal breddeutvides.

Dette skal skje med veien:

 • Riksvei 3 skal bli H1-vei med bredde på ni meter
 • Forsterket midtoppmerking langs veien
 • Gang- og sykkelvei som er tilpasset og ferdig asfaltert ved Hanestad bru
 • Utbedring av Hanestad veikryss
 • Flytting og nyetablering av kryss og avkjørsler langs hele strekningen
 • Utslaking av skråninger og bakkeplanering
 • Alle stikkrenner skiftes i hele veiens bredde, med nye i minimum dimensjon 600 mm.
 • Kummer fra før 2015 skal skiftes ut
 • Rekkverksmontering
 • Demontering, flytting og montering av veilysanlegget, eventuelt helt nytt anlegg

Vannprøver fra elva Kiva skal følges opp før oppstart, underveis og etter ferdig anlegg.

Dagens trafikkmengde langs strekningen er 2400 (2019-ÅDT). Og her går mye tungtransport: Andelen tunge kjøretøy er såvidt høy som 38 prosent.

Frist for ferdigstillelse er satt til 1. desember 2021, og entreprenøren skal sende over ferdig prosjektert grunnlag til teknisk kontroll i Vegdirektoratet senest 1. desember 2020.

Fristen for å sende inn tilbud på oppdraget er 31. august.

Les også

Forsiden akkurat nå