Denne gangvegen gjennom Haugenstua er populær blant beboerne, men det er for smal. Den må utvides for at både fotgjengere og syklister skal få et godt tilbud. (Foto: Anders Haakonsen)
Øst for Haugenstua er grunnarbeidet for gang/sykkelvegen fullført i en tidligere entreprise. Fullføring av jobben inngår i entreprisen som er ute på anbud nå. (Foto: Anders Haakonsen)
En del av den nye gang/sykkelvegen følger traséen til en skogsti. Bildet er tatt ved Høybråten stasjon. (Foto: Anders Haakonsen)
Denne undergangen under Ole Brumms vei er mye smalere enn 5,5 meter. Den må rives og erstattes av en ny. (Foto: Anders Haakonsen)
Skjæringene i Maria Dehlis vei er så høye at Vegvesenet har kommet fram til at det er mer hensiktsmessig å utvide fyllingen til venstre for å få plass til gang/sykkelvegen. (Foto: Anders Haakonsen)

Tre km ny gang/sykkelveg på anbud i Oslo

En tre kilometer lang gang/sykkelveg skal etableres lengst øst i Oslo. Den som får kontrakten vil bli stilt overfor mange slags oppgaver. Anbudsfristen går ut 6. mai.

Gang/sykkelvegen får en asfaltert bredde på 5,5 meter. Fotgjengernes og syklistenes areal blir atskilt med kantstein. Fotgjengerne får 2,5 meter, syklistene en halv meter mer. Sykkelfeltet blir delt på langs med midtstripe som skal skille kjøreretningene.

Ytterpunktene er Grorud jernbanestasjon i vest og Nybrottveien like ved grensen mot Lørenskog i øst. Fra Grorud skal gang/sykkelvegen følge Maria Dehlis vei. Den skal erstatte et smalt fortau langs en høy skjæring på en del av denne vegen. I stedet for å gjøre skjæringen enda høyere har Vegvesenet valgt å sideforskyve Maria Dehlis veg.

 

Kulvert blir bredere

Lengre øst går det gangveger gjennom drabantbyen Haugenstua. Disse skal inngå i det nye gang/sykkelvegsystemet, men de er stort sett smalere enn 5,5 meter, og må derfor utvides. I forbindelse med utvidelsen skal en kulvert under en lokalveg fjernes og erstattes med en bredere kulvert.

Øst for Haugenstua er grunnarbeidet for vel 400 meter av gang/sykkelvegen fullført i en tidligere entreprise. Det skyldes at bymiljøetaten i Oslo skal etablere et park/lekeområde her.

Videre østover skal gang/sykkelvegen for det meste følge traséen til en skogsti før den kommer fram til Nybrottveien, hvor trafikken er så liten at Vegvesenet regner med at det ikke er behov for noen spesielle tiltak for myke trafikanter. Nybrottveien fører til Stovnerveien, som fører til Høybråtenveien, som fører til Lørenskog stasjon. Både Stovnerveien og Høybråtenveien har fortau på begge sider.

 

Bru får ny membran

En kort bru fører Stovnerveien over jernbanen. Denne brua skal få ny membran. Utskiftingen av membranen inngår i entreprisen.

Entreprisen omfatter riving og fjerning av 11 800 kvm faste vegdekker og vegatasjonsrydding av 10 000 kvm. Videre skal det legges slitelag på 26 000 kvm, og det skal etableres grøntarealer og skråninger på 15 000 kvm. 102 lysmaster skal skiftes ut.

Prosjekteringen er utført av Statens vegvesen, Cowi og Sweco. Gang/sykkelvegen må være farbar høsten neste år. Sommeren 2016 må alt arbeid være fullført.

I følge Vegvesenets beregninger vil entreprisekostnadene komme på rundt 45 millioner kroner.

 

Forsiden akkurat nå