Krevende oppgaver i leiren i Bjørvika

Norske entreprenører har lite konkurranse utenfra på oppdrag for Vegvesenet. På Bjørvikaprosjektet blir situasjonen annerledes. Flere utenlandske entreprenører har meldt sin interesse. Hvor stor interessen blir, får vi vite mer om i april.

Prosjektet er delt i tre entrepriser. Den første gjelder veganlegget på Sørenga øst for Bjørvika. Målt i kroner blir dette det største oppdraget. Utlysningen skjedde i desember med anbudsfrist 6. april. Et dansk firma ba om konkurransegrunnlaget like etter utlysningen.

Andre entreprise har nylig gått ut. Den gjelder senketunnelen under Bjørvika og sjøarbeidet i forbindelse med denne. Tre utenlandske entreprenører meldte sin interesse lenge før utlysningen. To av dem planlegger å samarbeide med norske selskaper.

Tredje entreprise, som gjelder landanlegget vest for Bjørvika, går ut om kort tid. Dette er den minste jobben målt i kroner, og trolig også den som vil vekke minst interesse utenlands.Fjellet ligger for dypt

Utbyggingen innerst i Bjørvika fortsetter etter at de tre første oppdragene er fullført. Når E 18 er flyttet ut i sjøen, blir trafikkmaskinen revet og nye lokalveger etablert der E 18 går nå. Totalt skal det anlegges 8 000 km ny kjøreveg og 4 500 meter gang/sykkelveg i og rundt Bjørvika før utbyggingen er ferdig. Av dette omfattende vegsystemet har Bjørvikatunnelen fått nesten all oppmerksomheten i media. Det er ikke særlig overraskende. Den inneholder det meste en entreprenør kan ønske seg av utfordringer.

Ca. 150 meter av Bjørvikatunnelen inngår i den første entreprisen. Denne strekningen skal gå i kulvert under havneområdet på Sørenga. Kulverten blir støpt i åpen grop. Grunnen består av leire, men gropen kan ikke sikres med spuntvegger fordi fjellet ligger så dypt at det ikke er mulig å forankre spunten.Slissevegger erstatter spunt

I denne situasjonen har Vegvesenet valgt å støpe tunnelen mellom slissevegger. På hver side av tunneltraséen skal det graves ut en dyp, smal grøft som blir fylt med væske for at ikke leiren skal gli ut. Når grøften er dyp nok, blir det senket armering ned i den. Til slutt fylles den betong. Utstøping av grøften skjer i seks meter lange seksjoner som til sammen utgjør en slissevegg.

Slisseveggene fungerer på samme måte som spuntvegger. Når de er ferdigstøpt, blir leiren mellom dem gravd ut i to etapper. I første omgang graver man bare ut så mye som trengs for å kunne støpe tunneltaket mellom slisseveggene. Når taket er ferdigstøpt, fungerer det som en avstivning mens leiren under graves ut. Etter leiren er fjernet fra hele tunneltraséen, støpes vegger og bunnplate.Gigantisk grøft

Andre entreprise omfatter utgraving av en gigantisk grøft på bunnen av havnebassenget. Den blir 675 meter lang, 10 meter dyp og bredden vil øke fra 25-35 meter nederst til 110 meter øverst.

I denne gropen skal senketunnelen ligge. Den blir støpt på tørt land i seks seksjoner. Seksjonene blir slept til Bjørvika hvor de senkes til bunnen og kobles sammen. Andre entreprise omfatter både støp av seksjonene, sammenkobling og etterfylling over tunnelen i tillegg til utgravingen.

Siste entreprise omfatter anlegg av ca. 100 meter kulvert gjennom Revierkaia vest for Bjørvika. Den som får oppdraget skal også bygge om en like lang del av Festningstunnelen.

Bjørvikatunnelen åpnes for trafikk i 2010 eller 2011, avhengig av bevilgningstakten.Forsiden akkurat nå