Modell for nye tunnel ved Kragerø, som er en av de seks kommunene som inngår i plansamarbeidet for ny E18 Tvedestrand-Bamble
Modell for nye tunnel ved Kragerø, som er en av de seks kommunene som inngår i plansamarbeidet for ny E18 Tvedestrand-Bamble (Foto: Nye Veier)

Store innsigelser mot reguleringsplanen for ny E18 Tvedestrand-Bamble

Statsforvalteren, Agder fylkeskommune, Statens vegvesen og NVE er ikke nådige i sine høringsuttalelser til ny E18 Tvedestrand-Bamble.

  Foto: Risør kommune

– Dette blir krevende, sier styreleder i det interkommunale samarbeidet for E18, Per Kristian Lunden.

Etter at høringsfristen for reguleringsplanen gikk ut, viser det seg at de offentlige organene - NVE, Statens vegvesen, Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune - har en rekke innsigelser til planforslaget, som er utarbeidet av COWI AS i samarbeid med Nye Veier.

Les også

Mangler og feil

NVE påpeker at det ikke er utredet tilstrekkelig hvordan sikkerheten mot kvikkleireskred skal ivaretas, samt at planen ikke gir NVE grunnlag for å vurdere tiltakene som planlegges i vassdragene opp mot allmenne interesser. 

Statens vegvesen fremmer innsigelse knyttet til mangelfull avklaring av byggegrenser og innsigelse knyttet til bestemmelser om oppheving av gjeldende reguleringsplaner for E18.

Innsigelse 

Ordningen med innsigelse har som formål å sikre at vesentlige interesser, både nasjonale og regionale, ivaretas i kommuneplaner og reguleringsplaner.

Innsigelse er fylkeskommunenes og statlige organers virkemiddel for å sikre oppfølging av nasjonal og regional politikk.

Den rettslige betydningen av innsigelse er at kommunens planvedtak ikke blir rettslig bindende, og at myndigheten til å treffe endelig planvedtak overføres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Behandlingen av plansaken starter ikke på nytt, men departementet som øverste planmyndighet må behandle planen. Dersom innsigelsen er knyttet til klart avgrensede deler av planen, kan kommunen vedta de deler av planen som det ikke er innsigelse til. 

(Kilde: Regjeringen.no)

Statsforvalteren har alene ni innsigelser der det blant annet påpekes metodiske mangler ved planforslaget, uheldige plasseringer av områder for masselagring, arealbruk som kommer i vesentlig konflikt med store, sammenhengende naturområder, manglende juridisk sikring av at all berørt matjord ivaretas og manglende ivaretakelse av barn og unge i form av manglende juridisk sikring av trygg skolevei og erstatningsarealer.

Fylkesutvalget i Agder retter blant annet innsigelser mot mangler i bestemmelsene for samferdselstiltak, tekniske mangler og feil i plankartet – noe som kan gi redusert trafikksikkerhet på fylkesveinettet, manglende hensyn til vilt og at fredede og regionalt viktige kulturminner ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

Les også

Krevende å finne løsninger

– Det blir krevende å jobbe seg gjennom disse innsigelsene. Å finne løsninger på alt vil både koste penger og tid til forhandlinger, sier leder av styret for det interkommunale samarbeidet for E18 Grimstad-Bamble, ordfører i Risør, Per Kristian Lunden, som også trekker fram problemstillingen med hvor grensen går mellom hva planforslaget skal inneholde og hvor mye som skal overlates til Nye Veier og deres entreprenør under prosjekteringen.

Planprosessleder i Nye Veier, Stian Blindheim, sier til Veier24 at man nå arbeider fram en oversikt og utredning som kan vise hvilken betydning innsigelsene har for den videre framdriften av prosjektet. Hvorvidt innsigelsene vil føre til forsinkelser, vil først være klart når utredningen foreligger.

Veier24 har tidligere skrevet dette om saken.

Les også

Tre valg

Ifølge Lunden har styret bedt Nye Veier om et underlag for å kunne vurdere om gjenbruk av gammel vei kan komme opp som et alternativ.

– I så fall kan vi tenke oss tre mulige veier videre framover, sier Lunden.

  1. Å beholde og gå videre på nåværende planforslag
  2. Vurdere begge forslagene – både nåværende plan og alternativet med gjenbruk av gammel vei.
  3. Bare gå videre med gjenbruksalternativet.

Uansett har styret tidligere vedtatt at de vil ha firefeltsvei med fartsgrense minimum 100 km/t på strekningen.

Les også

Forsiden akkurat nå