Krysset mellom fv 609 og E39 er ikke særlig trafikksikkert. Driftsbygningen til høyre sperrer utsikten, og den lille kneika opp mot E39 gjør det vanskelig å få oversikt over trafikken. Nå skal bygningen rives og krysset bygges om.
Krysset mellom fv 609 og E39 er ikke særlig trafikksikkert. Driftsbygningen til høyre sperrer utsikten, og den lille kneika opp mot E39 gjør det vanskelig å få oversikt over trafikken. Nå skal bygningen rives og krysset bygges om. (Google)

Sikker hjemmeseier i Førde

Alt ligger til rette for hjemmeseier på et delprosjekt i Førdepakken. Mange Hafstad vil ha 29,164 millioner kroner for jobben. Det gir en ledelse på 12 prosent til Røyseth Maskin. Begge firmaene er fra Førde.

32,762 millioner vil firmaet på andreplass ha. Vegvesenet har også fått et anbud av Contexo fra Hønefoss på 34,409 mill. og et fra et tredje Førde-firma, Entreprenørservice, som vil ha 36,384 mill. for jobben.

Førdepakken består av ikke mindre enn 20 store og små delprosjekter. Hensikten med det som har hatt anbudsåpning nå, er å utbedre et kryss mellom E39 og fv 609. Dessuten skal forholdene bedres for myke trafikanter langs fv 609.

Krysset er foreløpig uoversiktlig og trafikkfarlig. En stor driftsbygning sperrer utsikten inn mot krysset for trafikantene på fv 609. De samme trafikantene får en bratt kneik inn mot europavegen som gjør det vanskelig å lese trafikken.

Nå skal driftsbygningen rives og krysset bygges helt om. Det skal flyttes 10 meter mot vest og lysreguleres. Dessuten skal fv 609 reguleres i vertikalplanet slik at de to vegene møtes i samme plan. En liten bru på E39 like øst for krysset må utvides med 30 kvm for å få plass til et høyresvingefelt.

Langs fv 609 blir det etablert fortau i 600 meters lengde fra krysset med E39 og vestover. Fire nye avkjørsler må etableres for å få tilpasset fortauet til kjørebanen.

For å få plass til fortauet og det nye krysset skal vegetasjonen ryddes på 5 900 kvm, 2 100 kbm skal sprenges, 1 200 kvm natursteinsmurer skal bygges og 84 kvm støyskjermer skal settes opp.

Krysset må være ferdig innen 1. desember neste år. Fristen for ferdigstillelse av fortauet er 1. mars 2019.

Forsiden akkurat nå