Siv Henriette Jacobsen (Ap) er  fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune
Siv Henriette Jacobsen (Ap) er fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune (Foto: Morten Brakestad)

Viken fylkeskommune

Sier blankt nei til Nye Veiers planer for ny E16 til Kongsvinger

– Nye Veier må tilbake til tegnebrettet med de foreslåtte planene. Her må det utredes alternativer som sørger for at eksisterende firefeltsveier og gjennomførte investeringer utnyttes og at ytterligere tap av miljø- og kulturminneverdier blir så små som mulig, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.

– Det betyr at det må utredes alternativer som kombinerer F- og A-korridoren, understreker Jacobsen.

Bygging av firefelts motorvei på strekningene Kløfta-Nybakk og Slomarka-Kongsvinger har allerede medført store investeringer, tap av dyrka mark og betydelige konsekvenser for miljø- og kulturminneverdier, heter det i fylkeskommunens uttalelse.

Fylkesrådet i Viken fylkeskommune vil behandle høring om kommunedelplan for ny E16 Kongsvinger E6 førstkommende torsdag og er svært kritisk til de fremlagte planene.

Les også

Alternative veistandarder med lavere hastighet

For å redusere arealbeslag, tap av matjord og klimagassutslipp mener Viken fylkeskommune at det må utredes alternative veistandarder med lavere hastighet og mykere linjeføring som alternativ til full firefelts motorvei og fartsgrense 110 km/t på hele strekningen. Ved å redusere hastigheten ned til 90 km/t på deler av strekningene vil man kunne unngå å rasere kulturminner, verdifull matjord og boliger.

– Vi mener at prosjektet ikke har tatt nok hensyn til overordnede nasjonale og regionale føringer, noe som medfører unødvendig store tap av miljø- og kulturminneverdier. At de nåværende planene legger beslag på så mange av hjemmene til innbyggerne kan heller ikke tolereres, sier Siv Henriette Jacobsen.

Det kommer innsigelser til planalternativer

På bakgrunn av dette kommer Viken fylkeskommune til å sende inn innsigelser til planalternativer som ikke er i tråd med føringer for samordnet areal- og transportplanlegging, til manglende planlegging for alle trafikantgrupper og manglende løsninger for gående og syklende.

Viken fylkeskommune vil også fremme innsigelse til manglende utredning og optimalisering av reelle alternativer og til planalternativer som er i konflikt med nasjonalt viktige kulturminne- og kulturlandskapsverdier i Vormadalen.

Det fremmes også innsigelser til kommunedelplanen og alternativer som ikke tilstrekkelig ivaretar det fredede kulturminnet Hauerseter leir og Vestengen.

Forslag til kommunedelplan for E16 Kongsvinger-E6 er lagt ut til offentlig ettersyn. Planen skal fastsette en korridor for ny E16, som båndlegges for senere utarbeidelse av reguleringsplaner.

Kommunedelplanen omfatter fire kommuner og to fylkeskommuner: Ullensaker og Nes i Viken, og Sør-Odal og Kongsvinger i Innlandet.

Les også

Forsiden akkurat nå