Arkivbilde fra rasulykken i Kjosen i  Lyngen i 2000, da fem personer omkom. Bilen som ble tatt av raset, men som ble stanset av autovernet.
Arkivbilde fra rasulykken i Kjosen i Lyngen i 2000, da fem personer omkom. Bilen som ble tatt av raset, men som ble stanset av autovernet. (Foto: Tor Richardsen, NTB)

Roper varsko for bedre rassikring i brev til alle partiene på Stortinget

Nasjonal rassikringsgruppe ønsker å rope et varsko i forkant av ny Nasjonal transportplan. – Det haster å sikre veiene våre for ras og skred, skriver de til Stortingspartiene.

– Vi har ikke råd til å la være å sørge for at vi har sikre og framkommelige veger i Norge. Skredsikringsbehovet vil koste over 70 milliarder kroner. Klimaendringene og mer ekstremvær gjør at det virkelig haster å gjøre store markant strategiske sikringsgrep i NTP, skiver Nasjonal rassikringsgruppe og slår fast at rassikringsrammene til riks- og fylkesveg må tredobles.

– NTP 2022-33 må derfor inneholde en helhetlig og nasjonal plan for skredsikring av riks- og fylkesvegnettet innen høy og middels skredfaktor. Planen må sikres finansiering slik at den blir gjennomført sammenhengende og kostnadseffektivt i løpet av en tidsramme på 12 år.

Staten må øremerke midler for en ekstrasatsing på ny teknologi og forebyggende skredkontroll som vil gi mer sikkerhet for pengene raskere – en insentivordning, skriver rassikringsgruppen oppsummert i følgende punkter:

Jenny Følling fra Vestland fylkeskommune er leder i Nasjonal Rassikringsgruppe.
  • En statlig insentivordning kan forslagsvis innebære at Staten dekker 50 % av grunninvesteringen og 50% av driftskostnadene de første 5 årene.
  • Det settes av en årlig pott på 4-500 mill. kroner i Nasjonal transportplan 2022-33 til formålet, som kommer i tillegg til de ordinære skredsikringsmidlene.
  • Alle skredpunkter på høy og middels faregrad bør utredes for bruk av skredkontroll, varsling og andre risikoreduserende tiltak. Foreslås utført i neste revisjon av skredsikringsbehov i 2023.
  • Staten bør også anmode Innovasjon Norge å se mulighet for å stimulere norsk innovasjon og utvikling for skredsikring i lys av utviklingen på intelligente transportsystemer (ITS) samt tilrettelegge for god krafttilgang og telefondekning langs veg i hele landet.
  • Vegeierne vil få økt behov for kompetanseutvikling og tilstrekkelig operativt personell i egen organisasjon for å drifte anleggene. Rassikringgruppen ber derfor Staten også om se på mulige incentivløsninger for å støtte opp under utdanning og skolering av slike ressurser.

Nasjonal Rassikringsgruppe består av representanter fra Troms og Finnmark fylkeskommuneNordland fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune.

Styreleder er Jenny Følling.

Les også

Forsiden akkurat nå