Bildet er fra fylkesvei 64 på Skåla.
Bildet er fra fylkesvei 64 på Skåla. (Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune/TINGH/Erik Birkeland)

Riksveiene har fått mye - nå vil Møre og Romsdal ha 60 milliarder til fylkesveiene

Fylkeskommunedirektøren ber Staten bevilge fem milliarder kroner årlig i tolv år for å utbedre fylkesveiene i Norge.

En oppdatert kartlegging av vedlikeholdsetterslepet viser at det vil koste om lag 16,8 milliarder 2023-kroner (inkl. mva.) å fjerne etterslepet og gjøre tilhørende oppgraderinger på fylkesveinettet i Møre og Romsdal.

Det skriver fylket i en melding.

«Fem mrd. kroner årleg i tolv år er ikkje tilstrekkeleg for å ta att vedlikehaldsetterslepet på fylkesvegane, men vil vere ein god start», skriver fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal i innstillingen til saken om høring av transportvirksomhetenes prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025-2036.

Innspillet om å bruke fem milliarder kroner årlig for å tette vedlikeholdsetterslepet står i sterk kontrast til hva Statens vegvesen har spilt inn – de vil avvikle hele tilskuddsordningen for vedlikehold på fylkesveinettet, heter det i meldingen.

NTP-høyringen skal nå til politisk behandling i ulike råd og utvalg, og blir endelig vedtatt av fylkestinget 19. juni.

Vil ha like forutsetninger

Fylkeskommunedirektøren har i saksforberedelsen lagt stor vekt på hovedretningen og økonomiske rammer. Og hun understreker viktigheten av å se transportsystemet under ett og at ressursbruken skal gagne alle fylkene: «Ny NTP må adressere dei nasjonale utfordringane uavhengig av forvaltningsnivå. Fylkeskommunedirektøren understrekar at like føresetnader for veg og ferje på riks- og fylkesveg er viktig, til dømes i innhenting av vedlikehaldsetterslepet.»

Det store vedlikeholdsetterslepet forklares med at fylkeskommunene etter forvaltningsreformen fikk overført veistrekninger fra staten, utan at de økonomiske rammene var tilstrekkelige for å håndtere etterslepet.

«I tillegg er det innført krav frå staten som krev auka midlar til drift, vedlikehald og oppgraderingar av fylkesveg, særleg krav knytt til tunnelsikkerheitsforskrifta for fylkesveg, samt rassikring», heter det.

Også klimaendringene, med våtere og villere vær, har gjort det mer krevende.

Må ta hensyn til 44.000 km fylkesvei

«I Noreg er det ca. 38.000 km kommunale vegar, ca. 44.000 km fylkesveg og ca. 10.000 km riksveg. Dette faktum må NTP ta omsyn til, og styrke den statlege finansieringa for å redusere vedlikehaldsetterslepet på fylkesvegnettet», skriver fylkeskommunedirektøren.

Hun peker på at Statens vegvesen foreslår å øke bevilgningene til drift og vedlikehold av riksvei fra 9,3 milliarder til 11,2 milliarder i året. Fylkeskommunedirektøren mener at regjering og storting må ta stilling til hvorvidt det er riktig å prioritere opp vedlikehold av riksveinettet, når statens veinett det siste tiåret har fått betydelig mer midler enn fylkesveinettet, og har et mindre etterslep.

Les også

Forsiden akkurat nå