Retten slo ned på høye advokatutgifter i skjønnssak om fylkesvei i Rogaland

Advokaten krevde 1,25 millioner kroner fra Vegvesenet for å representere en grunneier i et skjønn. Retten reduserte summen til 372.500.

Bildet er fra støypingen av Brunnholen bru som skal bli en del av den nye tverrforbindelsen.
Bildet er fra støypingen av Brunnholen bru som skal bli en del av den nye tverrforbindelsen. Foto: Statens vegvesen
13. nov. 2018 - 15:59

Jæren tingrett har nylig holdt ekspropriasjons- og avtaleskjønn over en rekke eiendommer som er berørt av ny fylkesveg 505 fra Skjæveland til Foss-Eikeland i Sandnes kommune. Vegen er 2650 meter lang.

I skjønnet ble totalt 14 grunneiere tilkjent nærmere 57 millioner kroner til sammen i erstatning, men advokaten til en av grunneierne fikk en solid påpakning. Retten slo hardt ned på kostnadskravene hans.

Den første av de to advokatene (advokat A) fikk godkjent alle sine kostnader. Vedkommende representerte 13 parter, og beregnet seg salær og utgiftsdekning på totalt drøye 780.000 kroner (ut fra en timesats på 2200 kroner). Han oppgir at to av takstene medførte så vidt lite arbeid at han holdt de utenfor beregningen. Alle kostnadene var rimelige og nødvendige, ifølge retten.

Advokaten som representerte kun en av grunneierne (advokat B), kom derimot med et krav på 1,25 millioner kroner. Drøye 1,1 million kroner i salær (timesats på 2700 kroner), over 130.000 i utgifter til teknisk og faglig bistand (bl. a. sikteprøver og masseberegning), samt over 10.000 kroner i utlegg til kost og losji.

Utenfor romslig ramme

Vegvesenets advokat protesterte på kravet fra sistnevnte, og mente summen var langt utenfor en romslig ramme for nødvendige utgifter i forhold til fakta i saken og det rettslige grunnlag som er behandlet. Det er Vegvesenet som skal dekke motpartenes saksomkostninger omkring skjønnet, og etatens advokat kom med en rekke innsigelser som påviste at såvel timetall som timepris var satt for høyt fra advokat Bs side.

Retten reduserte da også advokatens krav drastisk. Blant annet på grunn av dette: Om timesatsen er høyere, bør det føre til lavere tidsforbruk. Retten siterer et skjønn fra Frostating lagmannsrett: «Den timesats som er ført i firmaet kan ikke være avgjørende for hva som er nødvendige omkostninger, som dermed kan veltes over på motparten. Svært høye timesatser, som forutsetter kompetanse i særklasse, vil sjelden kunne forenes med betydelig timeforbruk.»

Retten sier videre: «Adv B representerte kun part med takstnummer 6. Adv. A representerte totalt 13 parter hvor det for flere takstnummer reiste seg et stort antall rettslige og faktiske spørsmål som var mer tidkrevende å håndtere enn det som burde være tilfelle for takstnummer 6.»

Retten viser også til at behandlingen av den ene taksten som advokat B representerte ville tatt en til to dager i retten, mens hele skjønnssaken med 14 takster tok seks dager i retten.

Oslo-advokat ikke nødvendig

Rettens konklusjon: Advokaten får klare seg med 312.500 kroner i salær og 60.000 til dekning av teknisk bistand. Ellers skriver retten: «Reise- og oppholdsutgifter skal heller ikke dekkes av saksøker da merutgifter ved bruk av Oslo-advokat ikke er nødvendige utgifter i saken.»

Skjønnet er avsagt 12. november i år, og dreier seg altså om fylkesveg 505 med gang- og sykkelveg fra Skjæveland til Foss-Eikeland. Byggingen av denne delen av forbindelsen mellom riksveg 44 på Skjæveland og E39 på Bråstein startet i fjor, og skal stå ferdig i juni neste år. Arbeidsfellesskapet Bjelland/SV Betong har entreprisen.

Både bolig-, nærings- og landbrukseiendommer er berørt, og det er snakk om både permanent erverv av grunn, og midlertidig bruk av areal i anleggsperioden. Tre eiendommer er innløst i sin helhet. For noen av eiendommene legges adkomstveg om.

I forhold til de fleste saksøkte dreide det seg om avtaleskjønn som bygger på en arbeidsavtale som er inngått mellom partene. Saksøker, altså Vegvesenet, har her rett til å starte arbeidene mens det forhandles om erstatningens størrelse. Kommer partene ikke til enighet, er det avtalt at erstatningen skal fastsettes i retten.

Det var 16 berørte grunneiere til å begynne med, men to ble forlikt med Vegvesenet før rettssaken, og en ble forlikt under sakens gang.

Fra null til 16 millioner

Erstatningssummene varierer rimeligvis svært mye. En grunneier anses å ha så store fordeler av vegutbyggingen at selv om han mister 1,4 dekar areal så får han ingen erstatning.

Laveste erstatningssum er på 311.000 kroner pluss erstatning for gjerde (en landbrukseiendom med gårdsbarnehage som mister rundt fire dekar permanent).

Nest høyeste erstatning får en grunneier som mister 6,7 dekar attraktivt og sentralt beliggende næringsareal. Han får opp mot 2000 kroner pr kvadratmeter, tilsvarende 13 millioner kroner.

Absolutt høyest erstatning får en grunneier som måtte avgi hele småbruket sitt på 17 dekar, derav 11 dekar dyrket mark samt bolighus og fire andre bygninger. Noe av grunnen var regulert til næringsareal. Her ble erstatningssummen nesten 16 millioner kroner.

Bred trase

Vegprosjektet Skjæveland–Foss-Eikeland skal skape bedre øst-vest-forbindelse i regionen. Vegen vil i fremtiden også bli en del av ringvegen rundt Sandnes sentrum når forbindelsesvegen til E39 blir etablert.

Traseen er forholdsvis bred. Vegbredde på fylkesveg 505 inkludert skulder og romlefelt er ti meter. I tillegg kommer tre meter rabatt mellom vegen og gang- og sykkelvegen, som i seg selv er 4,5 meter bred. Lengden på den nye vegen er 2650 meter. Det er sikret areal med byggelinjer for framtidig utvidelse av vegen til fire felt.

LES OGSÅ: Vegvesen-anke etter krangel om kvadratmetre langs Strømsveien førte ikke fram

LES OGSÅ: Anbudskaos på E39 Svegatjørn – Rådal: Vegvesenet må lyse ut stor skiltjobb for tredje gang

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.