Rassikring: - Stortinget har fattet enormt viktige vedtak
(Illustrasjonsfoto: Nasjonal rassikringsgruppe)

Rassikring: - Stortinget har fattet enormt viktige vedtak

Nasjonal rassikringsgruppe er fornøyd med Stortingets innsats denne uka.

– Stortinget fattet denne uken en rekke enormt viktige vedtak for rassikring av riks- og fylkesveiene. Det skaper gode rammer for det videre arbeidet for å skredsikre veiene våre framover, sier leder for Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling.

Jenny Følling er leder for Nasjonal rassikringsgruppe. Foto: Nasjonal rassikringsgruppe

Vedtakene det ble flertall for, følger langt på vei ønskene og innspillene fra Nasjonal rassikringsgruppe til transport- og kommunikasjonskomiteen.

– Dette markerer starten på en kursendring og kraftfull pakke for rassikring av riks- og fylkesveiene i Norge, men det må også følges opp med konkrete penger i statsbudsjettet, sier Følling.

Hun mener tiden er inne for at statsbudsjettene styrkes allerede fra 2023.

– Spesielt ber vi om to milliarder mer i året til sikring av fylkesveiene, sier hun.

Her er vedtakene som gruppa mener skaper en god innretning for arbeidet framover:

  • Stortinget ber regjeringen sette fortgang i arbeidet med å få utarbeidd heilskaplege nasjonale ras- og skredsikringsplanar som omfattar alle skredpunkt med høg og middels skredfare, både for riksvegnettet og for fylkesvegnettet. Planane skal vera ferdige før utgangen av 2023.
  • Stortinget ber regjeringa følgje opp arbeidet som vert utført av Statens vegvesen i samband med skredfaktormodellen, og at alle relevante prosjekt vert vurderte basert på to sikringsnivå med tilhøyrande tiltak og kostnadsanalysar. Vidare ber Stortinget regjeringa syte for at fylkeskommunane vert godt involverte i arbeidet.
  • Stortinget ber regjeringa utarbeide eit innovasjonsprogram for skredsikring. Programmet bør støtte alternative løysingar og nivå innan skredsikring, på både fylkes- og riksvegar, og femne om alt frå enkel skredovervaking til tunge infrastrukturtiltak.
  • Stortinget ber regjeringa vurdere om dagens driftskontraktar for vegvedlikehald er optimale med tanke på tidleg involvering, og opne nok slik at ein kan ta i bruk innovative løysingar. Det bør i denne samanhengen vurderast om det kan vera formålstenleg med auka bruk av insentivordningar som del av driftskontraktane.
  • Stortinget ber regjeringen opprette en insentivordning for utredning, installering og drift av forebyggende skredkontrollanlegg og varslingssystemer.
Les også

Forsiden akkurat nå