Modell av hvordan ny E39 på sørsiden av Ørskogfjellet er tenkt å se ut.
Modell av hvordan ny E39 på sørsiden av Ørskogfjellet er tenkt å se ut. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

E39:

Nå skal 1800 problematiske metre opp mot Ørskogfjellet få forbikjøringsfelt

Om drøye halvannet år skal det være slutt på køene.

På Ørskogfjellet på grensen mellom Sunnmøre og Romsdal ligger ikke E39 høyere enn drøye 300 meter over havet. Men det er en beryktet veistrekning, hvor vogntogene har lett for å bli stående når det er dårlig vær.

Nå skal 2,8 kilometer utbedres kraftig, og det skal skje i stigningene som ligger cirka fire kilometer nord for tettstedet Sjøholt i Ålesund kommune.

Her sliter tunge kjøretøy med å holde normal fart. Det er få og korte forbikjøringsmuligheter, og dermed blir det køer. Kommer det mye snø eller det er glatte veier, så hender det at vogntogene blir stående fast og sperrer for annen trafikk.

E39 Ørskogfjellet

ÅDT: Ca. 4600

Tungbilandel: 20 %

Mye er fergetrafikk fra Molde-Vestnes, og denne trafikken kommer samlet.

Byggherre Vegvesenet vil at det skal være god flyt i trafikkavviklingen i 
anleggsprosjektet, uten unødige stans. Korte stenginger er nødvendig ved sprenging, men ellers skal det kun unntaksvis være stans i trafikken. Byggherren prioriterer midlertidige veiomlegginger som
sikrer toveis trafikkflyt i stedet for regulert enveistrafikk.

Les også

Og dette dreier det seg om

Oppdraget omfatter først og fremst å bygge forbikjøringsfelt i de bratteste stigningene
på sørsiden av Ørskogfjellet, hovedsakelig gjennom å utvide dagens vei i bredden.

Men prosjektet innebærer også at kurvaturen langs traseen skal oppgraderes til gjeldende veinormal. Det medfører at cirka 200 meter av strekningen skal bygges opp utenfor eksisterende veilinje.

Lengden på hele prosjektet er cirka 2,8 kilometer, hvorav rundt 1,8 kilometer blir trefeltsvei med forbikjøringsfelt.

Les også

 

Og det skal sprenges

Mye av breddeutvidelsen skal utføres i skjæring, og det blir mye bergsprengning. På de nordligste 900 meterne vil breddeutvidelsen for det meste skje i fylling.

Eksisterende grusoverbygning skal justeres for tverrfall og nivå, samt forsterkes med et ekstra forsterkningslag etter at asfaltlagene er fjernet. Ny veibane vil gjennomsnittlig bli liggende cirka en halvmeter over eksisterende nivå.

En del andre tiltak følger med på lasset:

 • Over Tverrelva skal det bygges en natursteinsmur ved innløpet til eksisterende bru, og det blir en betongkulvert med tre meters lysåpning.
 • Drens- og avvanningssystemer for veien skal skiftes ut i sin helhet, og tilpasses det nye anlegget.
 • 170 meter med kommunal vann- og spillvannsledning skal skiftes ut.
 • Det blir nye avkjørsler mot hyttefelt og bomvei, samt tre lunneplasser for tømmer.
 • Ny trekkerørtrase for telefiber langs veiskulderen.
Les også

Optimal massebalanse

Grunnforholdene skal være enkle å forholde seg til, mener byggherren. Det er mest faste morenemasser. Veifyllingene skal etableres av sprengte steinmasser. Fyllingene blir liggende i sidebratt skråterreng, og det skal derfor etableres fyllingsfot.

Den mørke, stiplede strekningen på kartet skal utbedres. Illustrasjon: Statens vegvesen

Tverrprofilene viser skjæringshøyder på inntil 16 meter, men det er kun en kort strekning som er på over 10 meter. Det blir lengre strekninger med temmelig lave bergskjæringer, og Vegvesenet forventer en del flåsprengning.

Byggherren ønsker optimal massebalanse, og de planlagte bergskjæringene er utformet for å oppnå økt masseuttak. Det innebærer blant annet økt grøftebredde på utvalgte strekninger. Det er derfor viktig at entreprenøren ivaretar konturen, og at sprengningen skjer uten unødig utfall, slik at avstanden til eiendomsgrense ikke blir brutt.

Prosjektet skal altså være tilnærmet selvforsynt med sprengte steinmasser til veifylling og forsterkningslagene. Dagens asfaltlag skal knuses til forkilingsmasser.

Men det kan også bli behov for å tilføre overbygningsmasser utenfra. I den sørlige enden av anleggsområdet ligger et gammelt steinbrudd, og det skal egne seg godt for
knusing og mellomlagring av masser. Det er også tenkt å være riggområde her.

Prosjektet har følgende anslåtte hovedmengder (cirkatall):

 • Sprengning i linjen: 70.000 fm3
 • Jordmasser/utskiftingsmasser: 89.000 m3
 • Vegetasjonsrydding: 116.500 m2
 • Veifyllinger og forsterkningslag: 90.000 am3
 • Bakkeplanering (jordfylling): 49.000 m3
 • Stikkrenner: 1000 meter
 • Forkiling forsterkningslag: 39.500 m2
 • Bærelag asfalt: 38.400 m2
 • Bindlag asfalt: 38.100 m2
 • Rekkverk: 3.700 meter

Frist for ferdigstillelse er 20. juni 2022.

Les også

Konkurranse med forhandlinger

Dette er en konkurranse med forhandlinger, og det innebærer følgende:

 • Innen 9. november skal interesserte entreprenører melde seg på konkurransen.
 • Vegvesenet velger så ut tre-fire kvalifiserte leverandører som blir invitert til å gi tilbud og delta i forhandlingene. Firmaene må oppfylle en rekke krav.
 • Frist for levering av første tilbud er 18. desember 2020.
 • Kontrakten tildeles entreprenøren som har det beste forholdet mellom pris og
  kvalitet.

Konkurransen tar utgangspunkt i laveste pris, men to momenter gir fradrag på inntil 20 millioner kroner og er med på å beregne laveste konkurransesum:

 • Tilbudet med best kvalitet på organisering og nøkkelpersonellets kompetanse får et fradrag på inntil 15 millioner kroner fra tilbudssum ved beregning av konkurransesum.
 • Og tilbudet med best kvalitet på ivaretakelse av HMS, herunder SHA og ytre miljø får et fradrag på inntil fem millioner kroner ved beregning av konkurransesum.

Vegvesenet avholder tilbudskonferanse for denne kontrakten 21. oktober.

Les også

Forsiden akkurat nå