Entreprenøren Bjelland har tatt i bruk en 25 tonns elektrisk gravemaskin under arbeidet med å bygge ny fire felts vei i Stavanger-Sola.
Entreprenøren Bjelland har tatt i bruk en 25 tonns elektrisk gravemaskin under arbeidet med å bygge ny fire felts vei i Stavanger-Sola. (Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen)

Nå jobbes det med krav om utslippsfrie store anleggsmaskiner i kontraktene

Krav om utslippsfrie store anleggsmaskiner er ett av flere virkemidler for å redusere klimagassutslipp. Nå arbeides det med nye klimakrav i konkurransegrunnlag.

I mai inviterte Statens vegvesen, Nye Veier AS, Bane NOR og Oslo kommune til leverandørkonferanse, hvor bransjen fikk presentere sine ideer for fremtidens store utslippsfrie anleggsmaskiner.

Hvor høyt skal lista legges?

– Vi fikk mange verdifulle innspill fra leverandørene under konferansen, og i etterkant har vi gjennomført 1:1-møter med de mest sentrale aktørene, noe som har gitt oss god innsikt i markedssituasjonen. Dette tar vi med oss i det videre arbeidet, sier Per Fjeldal, klimarådgiver i Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen.

– I tiden fremover kommer Statens vegvesen til å bruke den nyervervete kunnskapen til å finne ut av hvor høyt vi kan legge lista for innfasing av maskiner med lavest mulig utslipp, sier Fjeldal.

– Ikke minst er det viktig å veilede våre prosjekter i å stille krav i konkurransegrunnlag og kontrakter samt å legge enda bedre til rette for klimakutt og likebehandling av entreprenører som tilbyr nullutslippsmaskiner. Alt dette gjør vi for å kunne nå Vegvesenets overordnede mål om å halvere de direkte klimagassutslippene fra virksomheten innen 2030, fastslår han.

Tilgang til elektrisk kraft en forutsetning

– Vi har så langt konstatert at en nøkkelforutsetning for et vellykket prosjekt at det er mulig å etablere god krafttilgang på anleggsplassene. Kommer vi sent på banen her kan det være at nødvendige oppgraderinger av kraftnettet rett og slett ikke er mulig innen byggestart, understreker Fjeldal.

Noen konklusjoner fra oppsummeringen så langt:

  • Det meste av stasjonært arbeid langs veilinja kan gjøres med utslippsfrie maskiner. Eksempler er: elektriske sikte-, sorterings- og knuseverk og lasting av stein på lastebil, eller lasting til sikting/sortering/knusing.
  • De fleste arbeidsoperasjoner i tunnel kan drives elektrisk. Dette gjelder alt fra borerigg, sprøytreigg, bakstuff-arbeider til lasting av stein på dumper/lastebil. Det foreligger imidlertid fortsatt noen utfordringer knyttet til bruk av store batteripakker i lange og dype tunneler, men målet er å få gjennomført risikovurderinger som avklarer trygg bruk.
  • Massetransport er en «lavthengende frukt» for elektrifisering ettersom lastebiler er mer mobile enn anleggsmaskiner og kan kjøres til en nærliggende ladestasjon tilrettelagt for tungbiler med semi,- eller tilhenger. Biogass vil også kunne utgjøre en del av løsningen, selv om det ikke faller inn under definisjonen av nullutslipp.
  • I påvente av at de største gravemaskinene kommer på markedet vil krav til nullutslipp kunne angis i prosentdel maskintimer, eller andel elektrisk energibruk.

Elektrisk med kabel har ingen risiko

Mye arbeidet på stuff gjøres allerede i dag med elektrisk utstyr, og bruk av elektriske maskiner med kabeldrift utgjør normalt ingen uakseptabel risiko.

Bruk av store batteripakker i tunnel må imidlertid vurderes særskilt. Statens vegvesen tillater batterielektrisk utstyr i tunnel kun om det foreligger en risikovurdering som tilsier trygg bruk. Risikoanalysen må være gjort for det enkelte prosjekt og i tilstrekkelig grad ta inn over seg at en batteribrann forløper på en annen måte enn brann i en dieseldrevet maskin.

Det kan dermed være nødvendig med andre risikoreduserende tiltak enn for en anleggsplass med kun konvensjonelle biler og anleggsmaskiner.

Forsiden akkurat nå