Snø tippes og slam suges ved lekteren i februar 2015.
Snø tippes og slam suges ved lekteren i februar 2015. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Nå blir det rettssak: Oslo kommune mener NCC ikke har patent på snølekteren

Kommunen har fått medhold både i Patentstyret og i klagenemnda. Så nå går NCC til rettssak mot staten.

NCCs snøsmeltelekter SS Terje (oppkalt etter konstruktør Terje Myrhaug) har vært i drift på kaia ved Akershus festning i Oslo siden slutten av 2011. Den har vært med på å ta unna store deler av den brøytede og bortkjørte snøen, som før om årene for det meste ble lagt i deponi. Og slik lekteren fungerer, så er den like mye et renseanlegg for den brøytede snøen som et smelteanlegg. Anlegget fanger opp alt fra sykler og brustein til svært små partikler.

Snøsmeltelekteren til NCC i aksjon i 2012. Foto: Bjørn Olav Amundsen

Produksjonen har variert sterkt i takt med snømengdene i hver vintersesong, men lekteren smeltet for eksempel nesten 500.000 kubikkmeter vinteren 2017/18. Avhengig av temperaturen på vannet i Oslofjorden kan den smelte fra 450 til 1000 kubikkmeter i timen.

Les også

Skal smelte snø også i vinter

Avtalen mellom NCC og Oslo kommune dreide seg om drift av snølekteren til og med vinteren 2019/20. Men i april i år var det klart at snølekteren skal i drift i minst ett, ja, kanskje i tre år til. Da ble kontrakten forlenget minst til og med mars måned i 2021.

Avisa Vårt Oslo skrev i januar 2019 om at Oslo kommune ønsker å fase ut snølekteren og kanskje i stedet oppgradere snøsmelteanlegget på Åsland.

Uansett virker ikke kommunen interessert i at NCC skal ha noe patent på snølekteren. Siden 2015 har det foregått en langvarig tvist mellom NCC og Bymiljøetaten i Oslo om akkurat det. Og nå blir det rettssak.

Utdrag fra patentlovens § 2:

Patent meddeles bare på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette.

Som kjent anses alt som er blitt alment tilgjengelig, enten dette er skjedd ved skrift, foredrag, utnyttelse eller på annen måte. Også innholdet i en her i riket før nevnte dag inngitt patentsøknad anses som kjent dersom denne søknad blir alment tilgjengelig etter bestemmelsene i § 22. Vilkåret i første ledd om at oppfinnelsen skal skille seg vesentlig fra hva som var kjent, gjelder dog ikke i forhold til innholdet i en slik søknad.

NCC søkte om patent på konstruksjonen i 2009, og etter lang behandling ble patent meddelt sommeren 2014. Det vil si at konstruksjonen ble godkjent som et patent og fikk eget patentnummer (334886).

I 2015 sendte Oslo kommune ved Bymiljøetaten såkalt innsigelse på patentet.

Da mente kommunen kort fortalt at «NCC Construction AS har patentert et anlegg og en fremgangsmåte for smelting av snø som i alle vesentlige detaljer er utredet og gjort kjent tidligere av Oslo Kommune.»

Patentstyret kom etter behandling av saken til at patentet skulle oppheves, fordi oppfinnelsen ikke ble ansett å inneha såkalt oppfinnelseshøyde, noe som nærmest kan oversettes med at den ikke er unik nok. Patentstyrets vedtak skjedde den 29. oktober 2018.

Les også

NCC klaget til KFIR

NCC klaget avgjørelsen til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

KFIR avsa slutning 25. november 2019, og kom til samme konklusjon som Patentstyret, om enn med en noe annerledes begrunnelse. Drøftingen er så omfattende og teknisk at vi ikke går inn på den. Men også KFIR mente altså at den tekniske løsningen ikke tilfredsstilte kravene til oppfinnelseshøyde i patentloven § 2.

Uansett er NCC ikke enig. Konsernet har stevnet Staten ved KFIR inn for Oslo tingrett, og saken skal behandles i retten 20.-22. januar 2021.

NCC krever at KFIRs avgjørelse skal kjennes ugyldig. Konsernet mener at vedtaket bygger på feil forutsetninger.

Staten representeres av regjeringsadvokaten.

Les også

Forsiden akkurat nå