Stein Morten Lieng i området hvor det var skog.Her blir det ny veg. Firmaet Gjermundshaug utfører arbeidet for Statens vegvesen. (Bilde: Harald Vingelsgaard)
Her bygges kommunal veg ved siden av riksveg 3 sør for Alvdal. Vegene skilles med jordvoller. Den nye kommunale vegen skal føres i kulvert under riksveg 3, nederst til venstre i bildet. (Bilde: Harald Vingelsgaard)
Her blir det ny kommunal veg i jomfruelig terreng parallelt med riksveg 3, atskilt med en jordvoll, et par kilometer sør for Alvdal sentrum i Hedmark. (Bilde: Harald Vingelsgaard)

Moro å bygge veg i jomfruelig terreng

Det er moro å bygge veg i jomfruelig terreng, sier byggeleder Stein Morten Lieng i Statens vegvesen. Tryggere er det også, både for trafikantene og for de som arbeider på anlegget.

Vi møter ham i et skogholt et par kilometer sør for Alvdal sentrum i Hedmark. I denne skogen er det hogd trase til ny veg. Bygging av nyvegen er i full gang, med gravemaskin, dumper og vegvals. Store mengder grus kjøres dit med semilastebiler.

Statens vegvesen bygger over en kilometer med ny kommunal veg for Alvdal kommune. Den gamle vegen er trafikkfarlig, smal, svingete og humpete. Gamlevegen går gjennom et flere hundre meter langt industriområde, hvor Alvdal Skurlag holder til, og der er det mye anleggstrafikk.

-Det er både trygt og behagelig å jobbe når vi bygger veg utenfor trafikkert område, sier byggeleder Lieng.

-Vi slipper å regulere trafikken. Vi unngår også ubehaget ved å ha trafikk i høy hastighet tett inntil oss på anleggsområdet.

Og ikke minst kan vi bygge hele vegen samtidig, i stedet for å bygge halve vegen, mens den andre halvdelen er trafikkert. Vegen blir bedre når alt bygges i ett. Det blir lettere å komprimere vegen likt og unngå forskjeller fra den ene til den andre siden. Dessuten er det alltid mest effektivt å bygge alt samtidig.

 

Fjerner kryss

Den gamle kommunale vegen krysser riksveg 3, en sterkt trafikkert veg med spesielt mye tungtransport, hovedfartsåren for trailere mellom Oslo og Trondheim. Riksveg 3 er stengt med en kort omkjøring på noen meter, i hele anleggsperioden, fordi det bygges betongkulvert på stedet.

-Den kommunale vegen bygges i seks meters bredde, i tillegg kommer en halv meter vegskulder på hver side. Vegen får fast dekke, asfaltdekke, sier Lieng.

På nedsiden av riksveg 3 bygger de nyvegen gjennom skogen, før den føres gjennom kulverten, og kommer opp på oversiden. På oversiden lages nyvegen parallelt med riksveg 3 et par hundre meter. Hele strekningen med kommunal veg, om lag 1000 meter, bygges med andre ord i jomfruelig terreng.

 

Slik blir vegen

Store mengder masse er kjørt vekk. Vegkroppen bygges lag på lag på en fiberduk - geotekstil. Duken legges for å skille dårlige og gode masser.

Vegen bygges med et 60 centimeter forsterkningslag av knust fjell (22 til 120 millimeter). Oppå dette kommer et 10 centimeter tykt bærelag av knust fjell (0 til 32 millimeter). På toppen blir det ni centimeter med asfalt.

Langs traseen er det mange boliger. Disse får ny adkomstveg, grusveger. Det bygges til sammen 650 meter med slik ny adkomstveg.

Nyvegen blir tryggere for alle, både for de som bor langs vegen, for gjennomgangstrafikken, og for all trafikk på industriområdet. Myke trafikantene som ferdes i området, gående og syklende, kan glede seg over at de slipper å ferdes langs vegen inne på industriområdet, og at de ikke behøver å krysse riksveg 3.

 

Mye vann

Det er mye vann i grunnen ovenfor området hvor vegen bygges. Vannet ledes vekk i avskjærende grøfter og lukkede overvannssystemer under vegene. Vannet føres videre ut i elva Glomma som renner noen hundre meter lenger ned.

-Dermed reduseres faren for vann i vegkroppen eller konstruksjonene som settes opp i forbindelse med nyvegen, sier Lieng.

Skråningene ovenfor vegen er også jevnet ut, slik at de blir slake og fine. Det blir til og med dyrket opp et 55 dekar stort jorde – landbruksområde - med overskuddsmasser fra blant annet vegbyggingen og en skole som skal bygges i nærheten.

 

 

Fjerner jernbaneovergang

Rørosbanen går på nedsiden av den nye kommunale vegen. Når Statens vegvesen lager veger i nærheten av jernbanelinjene, samarbeider de som regel med Bane Nor (det som var Jernbaneverket). Det gjør de også denne gangen. En usikret planovergang nedenfor den nye vegen stenges og saneres. Derfor må det bygges ny adkomstveg til de som bor i dette området også. Med ny veg, slipper beboerne å krysse jernbanesporet på en usikret planovergang. Bane Nor har gitt en million kroner til bygging av denne adkomstvegen.

Hele prosjektet med ny veg og kulvert koster 18,5 millioner kroner. Alvdal kommune betaler den kommunale vegen, Statens vegvesen tar regningen for kulverten på riksveg 3. Arbeidet med den nye vegen startet i september i fjor. Alt skal stå ferdig i oktober 2017.

Når den tid kommer, kan alvdølene med andre ord glede seg over ny og trygg veg.

Forsiden akkurat nå