Modulvogntog får kjøre på flere veier fra i dag.
Modulvogntog får kjøre på flere veier fra i dag. (Foto: Håkon Aurlien)

Modulvogntog får kjøre på flere veier

Statens vegvesen har åpnet for at modulvogntog i utgangspunktet kan kjøre på veier som er tillatt for 24 meters tømmervogntog.

Bakgrunnen er næringslivets ønsker om å redusere transportkostnadene, heter det i en pressemelding.

Fra 21. desember åpnes de fleste riksveistrekningene som er tillatt for 24 meter tømmervogntog også for modulvogntog. Det er begrensninger enkelte steder.

Fylkeskommunene og kommunene skal avgjøre hvilke fylkesveier og kommunale veier som åpnes for modulvogntog. I høringsrunden ble det uttrykt bekymring for økt slitasje og økte kostnader til vedlikehold av veiene. Det er i første omgang et mindre antall fylkesveier som åpnes for modulvogntog. Flere strekninger vil ventelig åpnes ved neste revisjon av veilistene.

Det er modulvogntog av type 1 og 2 som kan gå på tømmerveier. Modulvogntog er inntil 25,25 m lange.  Modulvogntog type 3 tilfredsstiller ikke de nye sporingskravene.

– Vi ønsker å legge til rette for næringstransporten i hele landet. Når vi nå åpner opp noen flere veier for modulvogntog, kan det bli færre lastebiler på veiene. Det gir bedre muligheter for kostnadseffektiv transport for næringslivet, og det er bra for miljøet. Statens vegvesen har jobbet tett med fylkeskommunene og kommunene, og lyttet til innspillene fra høringen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en melding.

  • Modulvogntog med lengde inntil 25,25 m har vært tillatt i Norge siden 2008, først som en prøveordning, og fra 2014 på permanent basis. I dag dekker modulvogntogvegnettet ca. 5150 kilometer, hvorav om lag 4 250 km er riksveg. 
  • Statens vegvesen sendte 11. mars 2020 på høring forslag om å tillate modulvogntog på alle veier som i dag er tillatt for 24 m tømmervogntog. Endringen ville gi modulvogntogene adgang til et vegnett på ca. 55 000 km.
  • Nærmere bestemt innebar forslaget å endre sporingskravet slik at modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog får trafikkere veger som i dag er tillatt for 24 m tømmervogntog. Modulvogntog type 3, som på grunn av sin konstruksjon ikke vil kunne oppfylle det skjerpede sporingskravet, vil fortsatt kunne trafikkere dagens modulvogntognett. Det samme vil i en overgangsperiode gjelder type 1 og 2 som ikke oppfyller nytt sporingskrav.
  • Etter høringen har departementet fastslått at fylkene og kommunene får ansvaret for å bestemme hvilke slike strekninger på fylkes- og kommunale veier som skal åpnes for modulvogntog.
  • I tillegg til de foreslåtte forskriftsendringene, innebar forslaget også å gå bort fra å dagens ordning hvor Statens vegvesen vurderer hver ny modulvogntogstrekning i henhold til NA-rundskriv 2016/1 Kriterier for vegers egnethet for modulvogntog.

Forsiden akkurat nå