I to korte tunneler på riksveg 354 blir det total utskifting av vann- og frostsikring og det elektriske anlegget. Fortauene blir utvidet på bekostning av kjørebanen. (Foto: Google)
I to korte tunneler på riksveg 354 blir det total utskifting av vann- og frostsikring og det elektriske anlegget. Fortauene blir utvidet på bekostning av kjørebanen. (Foto: Google)

Minimal interesse for utbedring av rv 354

Marthinsen & Duvholt vil ha 15,487 millioner kroner for å utbedre en kilometer av riksveg 354. Ingen andre entreprenører har meldt sin interesse for oppdraget.

Lav interesse betyr ofte høye priser, men denne gangen slapp Vevesenet med skrekken. Byggeleder Frank Lüdke er fornøyd med den ene prisen som kom inn. Den ligger ikke langt fra kostnadsoverslaget.

Oppdraget som nesten ingen vil ha, gjelder utbedring av en strekning som var en del av E18 fram til Grenlandsbrua ble åpnet i 1996. Den går gjennom Porsgrunn kommune like nord for Brevik. Ytterpunktene er Setrevegen i nord og Brevikbrua i sør.

To tunneler inngår i strekningen. Begge er så korte at tunneldirektivet ikke gjelder for dem, men det elektriske anlegget er i en så dårlig forfatning at det må skiftes ut uansett.

Når man først er i gang, skal også vann- og frostsikringen skiftes ut. Et gammelt hvelv skal demonteres og erstattes med PE-skum dekket av sprøytebetong. Før PE-skummet blir montert, skal vegger og heng stabilitetssikres.

Gjennom tunnelene er det fortau på begge sider, men de er smale. Kjørebanen skal nå snevres inn for å få plass til utvidelse av fortauene.

Nord for tunnelene er det en strekning på ca. 200 meter med to-feltsveg i dagen. Her skal fortauet utbedres.

Enda lenger nord er det en strekning på ca. 600 meter hvor vegen har tre felt på grunn av stigning. Her er det et smalt fortau i dag. Nå skal kjørebanen snevres inn til to felt. Arealet som blir frigjort, skal brukes til å erstatte fortauet med en gang/sykkelveg som blir skilt fra kjørebanen med en rabatt.

Hvis ikke Vegvesenet finner alvorlige feil eller uakseptable forbehold i det ene anbudet som er gitt, kommer Marthinsen & Duvholt til å begynne å jobbe for fullt 20. juni. Da blir riksveg 354 stengt på den aktuelle strekningen. Innen 14. september må jobben være gjort.

Forsiden akkurat nå