MGF: Maskinsalget falt med 18 % i 2020
(Illustrasjonsfoto: Alex-VN/Colourbox)

MGF: Maskinsalget falt med 18 % i 2020

2020-salget er tilbake på nivået fra 2015. Men: Det var faktisk en liten vekst i Rogaland.

Statistikkene for 4. kvartal og dermed hele 2020 for anleggsmaskiner er nå offentliggjort og tallene viser fortsatt svekkelse i nysalget av anleggs-maskiner, skriver Maskingrossisternes Forening (MGF) i en pressemelding.

Anleggsmaskinsalget for hvert kvartal de siste tre årene. Faksimile: MGF

Totalt i kvartalet ble det solgt 1053 nye anleggsmaskiner, noe som er en nedgang på 18 prosent i forhold til samme periode i fjor. Vi må tilbake til 2014 for å finne et fjerde kvartal med svakere salgstall. Totalt for året endte vi med 4188 solgte maskiner, som er på nivå med 2015 og en nedgang på 18 prosent for året 2020, heter det i meldingen.

2020 har vært preget av en uavklart covid-19 situasjon, og det har skapt uro i markedene og lavere investeringsvilje.

I tillegg har vi hatt en utfordrende valutasituasjon, hvor den norske kronen har svekket seg betydelig, og det har dermed medført at importerte varer har blitt tilsvarende dyrere. For mange entreprenører har dette ført til at maskiner har blitt brukt lengre, og en del har valgt å kjøpe brukt i stedet for nytt. Vi har fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer om et betydelig høyere salg av bruktmaskiner i 2020 sammenlignet med tidligere år, heter det i meldingen fra MGF.

Les også

Og reformene ga forsinkelser 

Utviklingen for 4. kvartal i 2016-2020 for de største undergruppene av anleggsmaskinstatistikken. Faksimile: MGF

På toppen av de to elementene over, har det vært meldt om forsinkelser av igangsettelse på flere prosjekter som følge av kommune- og fylkessammenslåingene. Det er tydelig at disse har brukt tid på omorganisering og integrering av de organisasjonene som ble sammenslått, noe som har tatt fokus bort fra prosjekter som allerede var vedtatt. I urolige tider har nettopp offentlige bygg og anlegg vært en mulighet for motkonjunkturtiltak fra det offentlige, men vi har i året som har gått ikke sett effekt av dette.

For fjerde kvartal isolert er det nedgang i stort sett alle underkategoriene, med unntak av dosere, hjulstyrte dumpere, kompaktlastere og tandemvalser. For hjulstyrte dumpere har vi hatt en god økning, og vi må tilbake til 2017 for å finne sammenlignbare tall.
Gravemaskiner på belter som er den største underkategorien, hadde et fall fra 400 solgte i 2019 til 375 solgte i fjerde kvartal. Dette er en isolert nedgang på 6 prosent, men på bakgrunn av betydelig svekkelser i de tre foregående kvartalene, endte denne kategorien ned 17 prosent for året.

Hjullastere er fortsatt den nest største underkategorien, men hadde i fjerde kvartal en tilbakegang på hele 24 prosent fra 389 solgte i 2019 til 296 i 2020. Denne kategorien har levert sterkere i de tidligere kvartalene i 2020 og ender med en tilbakegang på 18 prosent for året totalt.

Minigravere, som tredje største underkategori gjør et bedre fjerdekvartal med en tilbakegang på 11 prosent, men ender likevel totalt sett for året med en tilbakegang på 17 prosent.

Les også

«Etter forholdene tilfreds»

– Selv med en tilbakegang på 18 prosent på nysalget i 2020 sammenlignet med 2019, er våre medlemmer etter forholdene tilfreds, sier direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad, i meldingen.

– Vi hadde forventet en tilbakegang på 20 prosent med bakgrunn i faktorene covid-19, valutakurs og forsinkelse i utsettelse av prosjekter fra kommuner og fylkeskommuner, fortsetter hun.

Når vi ser på tallene for gravemaskiner på belter isolert sett, er det de større maskinene som har hatt sterkest tilbakegang.

Viser fordelingen for salg av gravemaskiner på belter fordelt på vektklasser for hele året 2020. Klasser med færre enn 10 solgte maskiner er ikke tatt med. Faksimile: MGF

Vi ser en økning i maskiner under 8 tonn på 8 prosent, mens de mellom 8 og 14 tonn har en svak tilbakegang på 6 prosent. Den største tilbakegangen finner vi i vektklassene mellom 19,1 og 24 tonn hvor det er solgt 133 maskiner i 2020 mot 199 i 2019, noe som gir oss en tilbakegang på 33 prosent. Dette underbygger at entreprenørene har vært mer tilbakeholden på de store investeringene, mens de lettere maskinene har hatt et mer normalt år.

Les også

Vekst i Rogaland

Statistikken følger fortsatt de gamle fylkesinndelingene, og vi ser fortsatt store regionale forskjeller på hvordan markedet har utviklet seg i 2020. De fylkene som kommer best ut er Rogaland som har en vekst på 2 prosent, mens Møre og Romsdal har en svak nedgang på 2 prosent. Isolert sett har Finnmark en vekst på 1 prosent, men i ny fylkesstruktur har Troms og Finnmark en tilbakegang på 10 prosent. Svakest omsetning ser vi i Agder (-28 prosent), Innlandet (-27 prosent) og Viken (-26 prosent).

Viken er det desidert største marked med 1252 solgte nye maskiner i 2020, etterfulgt av Vestfold og Telemark med 402 maskiner og Innlandet med 397 maskiner.

Akkumulert antall solgte anleggsmaskiner etter 3. kvartal 2020 fordelt på gammel fylkesstruktur. Faksimile: MGF

Fallet i omsetning av anleggsmaskiner var ventet etter en lang periode med vekst, men en negativ utvikling av kronekursen, utbruddet av covid-19 og en del forsinkede igangsettelser antas å ha forsterket nedgangen. MGFs medlemmer er likevel fornøyd med året sett i lys av den generelle utviklingen i økonomien både nasjonalt og internasjonalt. Det er fortsatt vanskelig å forutse utviklingen for 2021, men vi forventer en noen forbedring fra sommeren. Vi legger til grunn en vekst på mellom 5 og 10 prosent for året totalt, noe som vil bringe oss tilbake på samme nivå som i 2016, heter det i pressemeldingen.

Les også

Forsiden akkurat nå