Kvalitetssikringsrapporten for E18 østover fra Oslo konkluderer med at kostnadsrammen for prosjektet bør økes med 1,2 milliarder kroner. Det vil medføre fem kroner i økte bompenger for personbiler.
Kvalitetssikringsrapporten for E18 østover fra Oslo konkluderer med at kostnadsrammen for prosjektet bør økes med 1,2 milliarder kroner. Det vil medføre fem kroner i økte bompenger for personbiler. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

E18 Vestkorridoren blir dyrere

KS2-rapporten for E18 Oslo-Akershus: Kostnadsrammen bør økes med 1,2 milliarder

Dermed må grunntaksten for bompasseringene økes med nesten 20 prosent, fra 26 til 31 kroner, i de 15 årene nedbetalingen av prosjektet skal pågå.

Det fremkommer i KS2-rapporten (kvalitetssikring av styringsunderlaget og kostnadsoverslag) for det historisk store veiprosjektet, som er utarbeidet av konsulentselskapene Concerto og Tyréns på oppdrag fra finansdepartementet.

Der anbefaler konsulentene etter en grundig gjennomgang at kostnadsrammen for prosjektet økes fra 16.229 til 17.419 millioner 2019-kroner (inkl. mva.), og at styringsrammen økes fra 14.411 til 16.311 millioner kroner. I planleggingen av et prosjekt er styringsrammen den kostnaden man regner med at det er 50 prosent sjanse for å nå, mens kostnadsrammen er den kostnaden man regner med at det er 85 prosent sjanse for å nå.

Når rammene økes med henholdsvis 1190 og 1900 millioner kroner i forhold til det som er anslått i forprosjektet fra Statens vegvesen, skyldes det korrigeringer i grunnkalkylen som konsulentselskapene har sett som nødvendig i sin gjennomgang.

Les også

Vegvesenets største enkeltkontrakt

Blant annet vises det til at det knytter seg mye usikkerhet til responsen i entreprenørmarkedet ved utlysing av hovedkontrakten, som blir den største enkeltkontrakten i Statens vegvesens historie. 

Dette er KS2

 • Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuell investeringsbeslutning tas i Stortinget.
 • Investeringsprosjekter med anslått samlet kostnadsramme over 1 milliard kroner (over 300 millioner kroner for digitaliseringsprosjekter) omfattes av kravene.
 • Målet er å unngå feilinvesteringer og holde god kontroll med kostnader og nytte gjennom planlegging og gjennomføring av prosjektene og på den måten sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser.
 • Finansdepartementet har inngått rammeavtale med sju konsortier av eksterne rådgivere om gjennomføring av kvalitetssikringene. Avtalen spesifiserer kravene til innhold i både KS1 og KS2. Gjeldende rammeavtale ble inngått september 2019.

– Usikkerhetsanalysen legger til grunn følgende sentrale forutsetning for markedsresponsen: God og adekvat respons fra markedet, det vil si at minst to godt kvalifiserte markedsaktører fullfører konkurransen med reell interesse og anstrengelse med sikte på kontraktsinngåelse, heter det i rapporten.

Finansieringsplanen for E18 Lysaker – Ramstadsletta forutsetter 25 prosent delfinansiering med statlige midler og et mindre bidrag fra Oslopakke 3, mens resterende skal finansieres med bompenger.

I finansieringsanalysen i KS2-rapporten slås det fast at prosjektet lar seg finansiere med en gjennomsnittlig grunntakst i bompengene på 31 kroner, over en periode på 15 år. Det forutsettes da en økning av grunntaksten på 5 kroner i forhold den opprinnelige kalkylen på 26 kroner. Det tilsvarer en øking på nesten 20 prosent i bompenger for en personbilpassering.

Les også

Får smekk for manglende kontraktstrategi

– Både statens prosjektmodell og Vegvesenets egne maler for SSD i håndbok R760 krever en ferdigutviklet kontraktstrategi ved oppstart av KS2. Dette foreligger imidlertid ikke i den fremlagte styringsdokumentasjonen, særlig ettersom kontraktstrukturen ikke er bestemt, heter det i KS2-rapporten.

Konsulentselskapene måtte derfor be om avklaringer og nærmere spesifisering av kontraktstrategiens hovedelementer. I svaret fra Statens vegvesen endret de anskaffelsesprosedyre fra «Konkurransepreget dialog» til «Konkurranse med forhandling».

Ellers fremkommer det at hovedentreprisen Fornebukrysset-Ramstadsletta er tenkt gjennomført som totalentreprise, hvor all prosjektering utført av byggherren skal gjøres tilgjengelig for entreprenøren. Her skal prosjektet tydelig beskrive hva som er forutsetninger for entreprenørens arbeid og hva som er «til informasjon».

Kontraktene som omfatter forberedende arbeider og støytiltak skal gjennomføres som utførelsesentrepriser.

Ellers slås det fast at den nye kontraktsmalen NVK2020 skal brukes for totalentreprisene, som ansees som en forbedring  sett i forhold til NS8407. 

Les også

Fem store entrepriser 

Gjennom kvalitetssikringen har SVV spesifisert følgende kontraktstruktur for de fem store entreprisene i E18-utbyggingen:

1. Forberedende arbeider Ramstadsletta øst (merket lysebrunt på kartet)

2. Forberedende arbeider Fornebukrysset - Strand (merket blått på kartet)

3. Fornebukrysset – Ramstadsletta (blått og lysebrunt på kartet) består av:

Slik ser inndelingen av de tilsammen fem kontraktene på prosjektet ut. Illustrasjon: KS2
 • Byggentreprise E18 Fornebukrysset – Strand (blått på kartet)
 • Byggentreprise E18 Strand-Ramstadsletta (lysebrunt på kartet)
 • Byggentreprise som mulig opsjon Høvik daganlegg (grønt på kartet)
 • Tilhørende andel av elektroteknisk- og SRO-anlegg

4. Byggentreprise Gjønnestunnelen (mørkebrunt på kartet)

5. Lokale støytiltak

KS2-rapporten oppsummerer fordelingen mellom entreprisene slik:

 • Betydelige arbeider gjøres i de to forberedende entreprisene (Ramstadsletta øst og Fornebukrysset-Strand). Her gjøres mellom annet omlegging av veier, riving, bygging av midlertidig E18 og provisoriske buss- og gang- og sykkeltiltak, omlegging av kabler og ledninger, stabilisering av grunn og støttekonstruksjon mot Drammensbanen.
 • Hovedarbeidene består av entreprisene Fornebukrysset-Ramstadsletta og Gjønnestunnelen. Her bygges ny E18, fylkesveier, lokalveier, bussvei, gang- og sykkelvei - med veier i dagen, betongkonstruksjoner og fjelltunneler. Omlegging av veier, kabler og ledninger og stabiliseringsarbeider som på grunn av eksisterende E18 ikke kan utføres i forberedende entrepriser, inngår i entreprisen Fornebu-Ramstadsletta.
  Les også

Forsiden akkurat nå