Regjeringens ekstrabevilgning til veisektoren gir 100 millioner mer til asfaltering.
Regjeringens ekstrabevilgning til veisektoren gir 100 millioner mer til asfaltering. (Illustrasjonsfoto: Jarle Skoglund)

Korona-millionene: 100 mill skal brukes på asfalt og 500 mill til vedlikehold

Pengene skal brukes på vedlikehold, og vil komme de små og mellomstore entreprenørene til gode, lover Statens vegvesen.

– Nå skaper vi økt aktivitet og samtidig reduserer etterslepet på vedlikeholdet på veiene våre, sier Bjørn Laksforsmo – som er direktør i Statens vegvesen Drift og vedlikehold

Divisjonsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo Foto: Vegard Stien, Statens vegvesen

– Satsingen kommer på økt vedlikehold på veinettet. Vi har valg prosjekter der vi kan komme raskt i gang. Dette er oppdrag som passer godt små og mellomstore bedrifter. Fordelingen av oppgaver speiler vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet.

Pengene skal brukes i hele landet

«Krisepakke 3», som Stortinget vedtok tirsdag, gir 600 millioner kroner ekstra til veiformål.

Det blir 100 millioner til mer asfalt på vegene og 500 millioner til andre vedlikeholds- og trafikksikkerhetstiltak. I dette ligger:

 • Utbedringer av bru, rekkverk og tunneler etter tilstandsvurderinger
 • Trafikksikkerhetstiltak av sideterreng, fjellsikringer, skogrydding og rekkverk
 • Etterslepsoppgaver som drenering, støyskjerming, elektro, belysning og rasteplasser

Av de 500 millionene fordeles halvparten til økte bestillinger innenfor de eksisterende kontraktene, mens den andre halvparten lyses ut eller kjøpes over rammeavtaler

Slik er Vegvesenets geografiske fordeling:

Region Tildeling i mill. kr.
Øst 187
Sør 78
Vest 130
Midt 73
Nord 132
Les også


Tiltak for hele landet 

Pengene kommer hele landet til gode.

– I tillegg til fokus på geografi og sysselsetting speiler fordelingen vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet, sier Laksforsmo.

Vegvesenet er klare med flere prosjekter og tiltak.

– Vi kan sette i verk mange nyttige prosjekter. Det dreier seg om å ruste opp og ta vare på veikapitalen. En del av prosjektene går på punktvise utbedringer som øker trafikksikkerheten, sier Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Fakta:

Her er Vegvesenets korona-tiltak

Region Millioner kroner Tiltak                   

Øst

(Oslo, Viken og Innlandet
187 millioner
 • 25 mill. ekstra til asfalt og vegmerking i Viken
 • 8 mill. ekstra til asfalt og vegmerking i Innlandet
 • Nytt radaranlegg Knutstugugrove i Lom
 • Rehabilitering av rekkverk i Viken, Oslo og Innlandet
 • Rehabilitering av støyskjermer i Oslo og Viken
 • Utbedring av skader på E16 Hønefoss-Nes
 • Utbedring av Rv 2 ved Grue kirke
 • Forsterkning av Rv 3 nord for Atna
 • Rehabilitering av støyskjermer i Innlandet
 • Rassikring E6 Gudbrandsdalen
 • Rehabilitering/etablering av driftsbommer i Oslo og omheng.
 • Flomsikring på Rv 7 i Flå
 • Utbedring av stikkrenne på Rv 22
 • Utbedring av stikkrenne på Rv 35 i Åmot
 • Forsterkning av eksisterende veg E& Selsverket
 • Forsterkning av eksisterende veg E136 Lesja
 • Oppgradering toalettanlegg på E6 Dovreskogen
 • Oppgradering toalettanlegg på Rv 7 Haugastøl
 • Vegetasjonsrydding på E16, E18 og E6 i Oslo/Akershus/Østfold
 • Rehabilitering av støyskjermer på E134 Kongsberg
 • Rehabilitering av støyskjermer på Rv 35 Åmot
 • Rehabilitering av viltgjerde på E16 Roa-Gardermoen

Sør

(Agder og Vestfold og Telemark)
78 millioner
 • 10 mill. kr til ekstra asfalt i Agder og Vestfold og Telemark
 • 1 mill. kr til vegoppmerking etter asfaltering
 • Forarbeid før dekkelegging Rv 9 Valle-Bykle
 • Fjellsikring etter inspeksjoner, i Agder og Vestfold og Telemark, E18 Vestfold og Gjerstad, samt E134 Notodden
 • Rekkverk i Agder og Vestfold og Telemark, Rv 9, Rv 41, E134 og Rv 36
 • Skiltstyring, pumper, veglys, bommer, oppgradering av elektroinstallasjoner i Agder og Vestfold og Telemark
 • Utbedring av sideterreng, E134 Lifjell og Rv Setesdal, med mest fokus på Agder
 • Kantforsterkning på E134 Tyrveli-Vågsli

Vest

(Rogaland og Vestland)
130 millioner
 • 22 millioner til ekstra asfalt.
 • Rv 15 Oppljostunnelen på Strynefjellet får oppgradering av elektrisk anlegg og lys.
 • Tiltak på tunneler på Rv 13 og E134 som er kortere enn 500 meter
 • Montering av skrednett ved E16 Kluftafjelltunnelen.

Midt

(Møre og Romsdal og Trøndelag)
73 millioner
 • 10 millioner til ekstra asfalt
 • Oppgradere tunnelbelysning til LED i Grillstadtunnelen på E6 i Trondheim
 • Utskifting av veglysarmaturer til LED på E39 og E6 på Sunnmøre og i Trøndelag
 • Ekstra rekkverkstiltak på deler av riks- og europavegene i regionen
 • Utskifting av stikkrenner m.m. flere steder på E14, E39 og E6 i Trøndelag og Møre og Romsdal
 • Utbedringstiltak i flere riksvegtunneler på Sunnmøre
 • Trafikksikkerhetstiltak på E39 i Møre og Romsdal
 • Utvidet dekkelegging og forsterkning på riks- og europaveger i begge fylker
 • Oppretting av setningsskader på fire E6-ramper i Steinkjer
 • Utbedring av signalanlegg i Kristiansund og Molde

Nord

Nordland og Troms og Finnmark)

 

 

132 millioner
 • 23 millioner til ekstra asfalt og utvidet dekkelegging på deler av hele riksveinettet
 • Utskiftning av stikkrenner m.m. på deler av riksveinettet
 • Tunnelutbedring E10 Lofoten
 • Utskiftning av tunnelbelysning på Rv 94 og E69 i Finnmark
 • Plastring ved E10 Hamnøy
 • Utskiftning av telefarlige masser ved E6 Hemnes (Valla), E6 Bardu (Tune), E6 Måselv (Nordli) og E8 Ramfjorden
 • Utbedring av støyskjerm E6 Mo i Rana
 • Ekstra rekkverkstiltak på deler av hele riksveinettet
 • Arbeider med toalettbyggene på hovedrasteplassene
 • Utskiftning av gamle veilysarmaturer til LED på deler av riksvegnettet
 • Rensk og sikring av skjæringer/sidefjell på deler av hele riksveinettet.

 

 

Les også

 

Forsiden akkurat nå