Kofa: Mesta klaget på konkurranse om driftskontrakt, men fikk ikke medhold 
(Illustrasjonsfoto: Mesta)

Kofa: Mesta klaget på konkurranse om driftskontrakt, men fikk ikke medhold 

Hele fire firmaer ble avvist i konkurransen om en driftskontrakt. Et av dem var Mesta, som klaget til Kofa.

Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTF) kom 17. desember 2021 med en konkurranse om driftskontrakten for fylkesveiene i søndre Vestfold. Varighet: tre år med opsjon på 1 + 1 år. Tilbudsfrist var 1. februar 2022.

Konkurransen endte med at Presis Vegdrift ble tildelt kontrakten, selv om firmaet lå på femteplass i en rangering av pristilbudene. Årsaken er at de fire billigste tilbudene alle ble avvist av fylkeskommunen.

I mai i år klaget Mesta saken inn for Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser).

Kofa har nå behandlet saken, og Mesta får ikke medhold.

Bemanning og kompetanse

Striden handler om vurderingen av kravene til kompetanse, slik de er framlagt i tilbudene. Vi skal ta det for oss slik saken framstår i Kofas referat.

Et av kravene fra VTF gjaldt gjennomføringsevne med kvalifikasjonskrav (bemanning/kapasitet og kompetanse/erfaring) og dokumentasjonskrav til bemanningen for kompetanse og erfaring. Fylket krevde ikke navn på nøkkelpersoner, men ville ha CV’er eller stillingsbeskrivelser for prosjektleder og anleggsleder.

Seks tilbud ble levert, deriblant fra Mesta og Presis Vegdrift. Begge leverte stillingsbeskrivelser for anleggs- og prosjektleder. Begge stillingsbeskrivelsene var inndelt i åtte-ti punkter, som blant annet omhandlet stillingens formål, ansvarsområde, myndighet, hovedoppgaver og kompetansekrav. Det sto ikke i stillingsbeskrivelsene hvem som var tiltenkt stillingene.

VTF kontaktet Mesta 7. februar 2022 og ba firmaet om å påpeke hvor i tilbudet som fylket kunne finne dokumentasjon for kvalifikasjonskravet om gjennomføringsevne.

Mesta svarte et par dager etterpå, og vi tar her med en del av svaret, slik det er sitert i Kofas referat:

«Kvalifikasjonskravet skal dokumenteres gjennom stillingsbeskrivelser eller CV’er.
Mesta har lagt ved stillingsbeskrivelser. Som en del av tilbudet har Mesta også lagt ved
egenerklæringsskjema hvor det bekreftes at alle kvalifikasjonskrav er oppfylt.
Stillingsbeskrivelsene må dermed forstås i lys av at kvalifikasjonskravet er bekreftet
oppfylt.

Både for stillingsbeskrivelsen for anleggsleder og prosjektleder er det i dokumentnavnet
angitt «DV» som står for drift og vedlikehold. Konteksten forutsetter dermed at det kreves
erfaring innen drift og vedlikehold.

Stillingsbeskrivelsen for anleggsleder beskriver i pkt. 3 at «AL skal organisere og lede
anleggslaget på en hensiktsmessig måte samt sørge for nødvendig kompetanse».
Anleggsleder kan ikke gjøre en hensiktsmessig organisering og i alle fall ikke sørge for
nødvendig kompetanse uten selv å ha den nødvendige erfaringen. Her ligger det derfor
en klar forutsetning om at anleggsleder må ha erfaring fra drift og vedlikehold på
offentlig veg.

Videre ligger det implisitt også i pkt. 4 at det ansvar og de oppgaver som der er angitt
krever at anleggsleder har erfaring med tilsvarende driftskontrakter.

Kompetansekravene som er beskrevet under pkt. 7 må også forstås med bakgrunn i at det her er tale om en anleggsleder for drift og vedlikehold. Det forutsettes også at søkere har «erfaring fra faget». Med faget må det forstås drift og vedlikehold på offentlig vei. Videre kreves det evne til å sette seg inn i de administrative systemene og god kjennskap til relevante lover og avtaler. Også dette er krav som forutsetter erfaring med drift- og
vedlikeholdskontrakter på offentlig vei.

Anleggslederen skal også ha erfaring med operativ ledelse. Ut fra konteksten er det
vanskelig å forstå dette på annen måte enn at det er tale om ledelse innen drift og
vedlikehold av offentlig veg. Når det kreves erfaring med «Drift og/eller Anlegg» vil dette
i denne konteksten innebære at det kreves erfaring med enten driftsdelen eller anleggs-
/vedlikeholdsdelen av en drift- og vedlikeholdskontrakt på offentlig vei.

Stillingsbeskrivelsen for prosjektleder beskriver i pkt. 3 formålet med stillingen. Det
fremheves her at det skal sikres optimal organisering og ledes slik at økonomiske,
kvalitetsmessige og andre målsetninger oppnås. Det ligger i dette en klar forutsetning om
at vedkommende må ha erfaring fra drift- og vedlikeholdskontrakter på offentlig vei for
at stillingen skal kunne nå sitt formål.

Det ansvar og de oppgaver som beskrives i pkt. 4 gjør det også klart at det forutsettes
erfaring fra drift- og vedlikeholdskontrakter på offentlig vei. Det kan her særlig
fremheves at prosjektlederen skal sørge for at prosjektlaget har god kunnskap om
kontrakten, omsette kalkyle til produksjon, sikre effektiv produksjon, opptre ihht. Mestas
beste praksis, sikre tilstrekkelig kompetanse i laget mv.

Begge stillingsbeskrivelsene må leses ut fra den aktuelle konteksten, nemlig at de er
utarbeidet for og gjelder drift- og vedlikehold av offentlig vei. Videre er det i
egenerklæringsskjemaet bekreftet at alle kvalifikasjonskrav er oppfylt. Det ansvaret og
de krav og oppgaver mv. som fremgår av stillingsbeskrivelsene er dermed naturlig å
forstå slik at det kreves erfaring med drift- og vedlikeholdskontrakter på offentlig vei.

For øvrig må det påpekes at det i svardokument E2 pkt. 2.4.3 er angitt at tilbudt
prosjektleder er prosjektleder i Mesta i dag, og er ansvarlig for de kontraktsmessige
forpliktelsene overfor byggherre. Ved å opplyse om at prosjektleder har denne stillingen
i dag, er det samtidig opplyst om at vedkommende har erfaring fra drift- og
vedlikeholdskontrakt for offentlig vei.

(…)

Dersom oppdragsgiver, til tross for redegjørelsen vår ovenfor under pkt. 2, er av den
oppfatning at kvalifikasjonskravet ikke er tilstrekkelig dokumentert, kan oppdragsgiver
slik det er redegjort for ovenfor under pkt. 3, be Mesta om å ettersende, supplere, avklare
eller utfylle i tråd med anskaffelsesforskriften § 23-5.»

Så ble fire firmaer avvist

Så: 23. februar 2022 ble Mesta og tre andre firmaer avvist fra konkurransen fordi de ikke oppfylte kravene. Årsaken i hvert fall for Mestas vedkommende var at firmaet ikke oppfylte kvalifikasjonskravet til kompetanse for anleggs- og prosjektleder. Presis Vegdrift ble samtidig tildelt kontrakten, som ble signert i midten av mars, og i mai sendte Mesta klage til Kofa.

Mestas påstand i klagen:

 • VTF har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å avvise Mesta fra
  konkurransen. Mesta oppfyller det aktuelle kvalifikasjonskravet om teknisk og faglig
  kompetanse.
 • VTF har brutt regelverket ved å utforme et ulovlig kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav. Feilen har påvirket konkurransen, og konkurransen skulle derfor ha vært avlyst.

VTF sitt svar:

 • Mesta oppfylte ikke kvalifikasjonskravet. VTF var derfor forpliktet til å avvise
  leverandøren.
 • VTF er ikke enig i at det aktuelle kvalifikasjonskravet er ulovlig. Oppdragsgiver
  har en betydelig skjønnsfrihet ved utformingen av kvalifikasjonskravene.

Kofa gir fylket medhold

Kofa påpeker at leverandørene måtte synliggjøre at nøkkelpersonene hadde erfaring fra drift- og vedlikeholdskontrakter på det offentlige veinettet for å kunne bli brukt som prosjekt- og anleggsleder.

Vi siterer Kofa direkte videre:

«Som dokumentasjon på oppfyllelse har klager levert stillingsbeskrivelser. For anleggsleder var det kun oppstilt veiledende kompetanse- og erfaringskrav til stillingen. De veiledende kravene til erfaring var begrenset til å gjelde erfaring med drift og/eller anlegg, samt erfaring fra ledelse i operativ virksomhet. For prosjektleder var det under «Krav til kompetanse» angitt at erfaring fra prosjektledelse var ønskelig for stillingen, og at bransjeerfaring var en fordel. Det er dermed ikke for noen av stillingene stilt krav om erfaring med drift- og vedlikeholdskontrakter på det offentlige vegnettet. Klagenemnda kan heller ikke se at de forholdene klager peker på i dokumentasjonen for øvrig er egnet til å dokumentere at ressurspersonene som skulle benyttes som anleggsleder og prosjektleder ville ha de nødvendige kvalifikasjonene. Klager har dermed ikke dokumentert oppfyllelse av kvalifikasjonskravet, og er rettmessig avvist.»

Mesta har også stilt spørsmål ved om VTF burde brukt avklaringsadgangen i
forskriftens § 23-5. Klagenemnda ser ikke at konkurransegrunnlaget inneholder slike uklarheter eller feil at det gir grunnlag for en avklaringsplikt. I den grad dette er en selvstendig anførsel, så kan den ikke føre fram.

Klagenemnda kan heller ikke se at kvalifikasjonskravet var ulovlig fordi leverandøren på
tilbudstidspunktet skulle sannsynliggjøre at kravet ville være oppfylt ved kontraktsoppstart. Kvalifikasjonskravene skal sikre at leverandøren har evne til å levere i henhold til kontrakten og oppdragsgiver har en betydelig skjønnsfrihet ved utformingen av kvalifikasjonskravene og tilhørende dokumentasjonskrav. Klagers anførsel fører heller ikke her fram.

Kofas konklusjon: Vestfold og Telemark fylkeskommune har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Klagenemndas avgjørelse er datert 23. august i år.

Les også

Forsiden akkurat nå