Cellespunting er ikke så vanlig under riksveger, men det var ikke så mange andre alternativer. Og nå er strekningen trygg. (Foto: Lars Andersen/Statens vegvesen)
Alt er egentlig ferdig langs Granvinsvatnet, og bare asfaltten gjenstod da disse bildene ble tatt. (Foto: Lars Andersen/Statens vegvesen)
Jobergtunnelen ligger langs riksvei 13 i Granvin i Hordaland. (Foto: Lars Andersen/Statens vegvesen)

Jobergtunnelen - det store pionerprosjektet

Jobergtunnelen var et pilotprosjekt: Norges første vegtunnel drevet i løsmasser med stålrørsskjerm. Og etter at vegen utenfor tunnelen raste ut, måtte det til enda et pionerprosjekt.

Cellespunting er det nemlig ikke så mange som har drevet med i vegfundamentering.

– Vegdirektoratet var først innstilt på kalk- og betongstabilisering. Men det er svært basisk materiale, og kunne være uheldig for vassdrag. Og vegen går jo langs Granvinvannet. Så kom Multiconsult opp med løsningen vi har brukt: cellespunting. Det har tatt lang tid, men nå er vegen på plass, forteller prosjektleder Lars Magnar Røneid i Vegvesenet.

Riksveg 13 Jobergtunnelen

Rassikringsprosjekt, del av Vossapakko 2

Total tunnellengde: vel 2 km.

Fjelltunnel: 1940 m

Løsmassetunnel: 90 m

Veg i dagen på riksveg 13: 750 m.

Ny fylkesveg mot Ulvik: 210 m.

ÅDT: Ca 2500

Entreprenører: Arbeidsfellesskap mellom Berthelsen og Garpestad og tsjekkiske Metrostav

Kostnadssramme: 612 mill. 2018-kr, delvis rasmidler og Vossapakko, en mindre andel bompenger

Byggestart: Oktober 2015

Ferdigstilling: Juni 2018 (tunnelen åpnet i september 2017)

De sju cellene har en diameter på 19 meter og spuntede mellombuer. Cellene er sirkelrunde og lukkede, og fylt med tunnelstein. De strekker seg fra 17-18 meter til 25 meter ned i grunnen. Vegoverbygningen oppå er standard løsning.

 Bekymret etter utglidningen

– Vi ble jo bekymret etter utglidningen. Vi hadde skiftet ut mye masse fra utglidningen til til parsellslutt, i rundt 300 meters lengde. Men geoteknikerne fant at det ikke var stabilt. Så vi fjernet steinen og la ned 1,8 meters tykkelse med lettklinker på den strekningen. Så kom våren i år, med stor snøsmelting og mye vann i stor fart. Da var vi bekymret for byggegropa også, men det gikk bra, forteller han.

– Det har vært en og annen dramatisk dag på dette prosjektet, men vi har kommet greit fra det. Det har kostet ekstra, men vi har ikke hatt noen alvorlige personskader, sier Røneid.

Tunnelen kom på plass som forutsatt, men utglidningen var en krevende situasjon. Det var mye som raste ut i byggegropa våren 2016, og det var riggområde like ved. Et busskur forsvant, og to gravemaskiner forsvant 280 meter ut i Granvinvannet og ble stående på beltene på rundt 20 meters dyp.

– Vi trodde de var begravd, men det var de ikke. Og vi fikk berget dem, sier han.

 100 millioner ekstra

– Utglidningen kostet oss nok rundt 100 millioner ekstra, vil jeg tro, alt inkludert. Men hvis vi skulle ha bygd vegen i dag og vet det vi vet nå, så hadde det nok kostet en god del ekstra uansett, sier han.

Prosjektstaben har fått rapporter fra NGI og konsulenter, og de er samstemte: Grunnen var så dårlig at det hele burde vært løst på annen måte.

– De er ufattelig at ikke noen så det i tide, sier Røneid i dag.

Fjelltunnelen var jo første løsmassetunnel på veg i Norge, prosjektert av Sweco.

– En litt spennende affære, trodde vi. Men det var helt kurant å bygge tunnel gjennom 110 meter løsmasser. Det ble kanskje litt mye fokus på de løsmassene. Det var grunnboring veldig mange steder, men kan hende ble det litt lite fokus på grunnboring på vegstubben. Dermed fanget ikke geoteknikerene opp risikoen, sier han.

– Grunnen langs Granvinsvatnet er jo beryktet, det har vært flere utglidninger der. Vi snakker ikke om reell kvikkleire, men det er i nærheten, sier han.

Men samme det – nå er endelig vegen langs Granvinsvatnet ferdig, og enda en rasfarlig strekning har forsvunnet fra det norske vegnettet.

Forsiden akkurat nå