Siri Larsen er skattejurist ved Akershus fylkesskattekontor
Siri Larsen er skattejurist ved Akershus fylkesskattekontor

Innberetningsplikt for utbetalinger mellom næringsdrivende (kode 401): Bidra til sunne konkurransevilkår!

  • Nyheter

Fakta om vederlag

Etter likningsloven §6-2, nr 1 bokstav f skal det ukrevet leveres oppgaver over vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art. Denne typen vederlag innberettes i lønnsoppgave under kode 401. Retningslinjer for når slike oppgaver skal leveres er gitt i forskrift av 30. desember 1983 §7.

Skattemyndighetenes innsats på dette området intensiveres stadig. I tillegg til at det jevnlig foretas kontroll hos utvalgte oppgavegivere, legger etaten vekt på å samarbeide med regnskapsførere og revisorer, og deres organisasjoner

Regelverket er klart: Næringsdrivende har plikt til å innberette utbetalinger til andre næringsdrivende – kode 401 i lønns- og trekkoppgaven. Frist for oversendelse til skatteetaten er 20. januar året etter inntektsåret.

Det er viktig at grunnlagsdata fra tredjemann er korrekte, siden det hindrer unndragelse av skatter og avgifter. Næringsdrivende har etter ligningsloven plikt til å levere oppgaver over vederlag for utførte tjenester. Eneste unntak fra dette er de tilfellene hvor mottaker driver selvstendig virksomhet fra fast forretningssted i Norge. Det er strenge krav til hva som kan regnes som fast forretningssted. Generelt kan det sies at det skal være et bemannet kontor med regelmessige åpningstider som er bekjentgjort på forhånd. Et hjemmekontor med tilgjengelighet på mobiltelefon anses ikke som fast forretningssted. Plikten til å innberette gjelder uavhengig av hvilken organisasjonsform mottaker har valgt for sin virksomhet.

Hvorvidt det foreligger innberetningsplikt for honorar bør klarlegges idet avtalen inngås. Videre vil en god dialog mellom oppdragsgiver og oppdragstaker bidra til å klarlegge om oppdragstakeren har fast forretningssted.

Det anbefales at oppdragsgivere i løpet av året fortløpende vurderer om det er foretatt en innberetningspliktig utbetaling til næringsdrivende. Husk at en løpende registrering av utbetalinger til næringsdrivende forebygger stor arbeidsbelastning nær leveringsfristen.

Næringsområder som bygg- og anlegg, transport og konsulenttjenester er eksempler på bransjer med stor grad av innberetningsplikt. Stikkprøver viser at det finnes et stort potensiale for forbedringer.

Forsiden akkurat nå