Første del av prosjektet,Arnkvern – Brumunddal, ferdigstilles sommeren 2020, mens Brumunddal – Moelv skal stå klar sommeren 2021
Første del av prosjektet,Arnkvern – Brumunddal, ferdigstilles sommeren 2020, mens Brumunddal – Moelv skal stå klar sommeren 2021 (Bilde: Per Torstein Terjesen)

Helnorsk konkurranse om E6 Arnkvern–Moelv

Hæhre Entreprenør, Veidekke Entreprenør, NCC Norge og AF Gruppen er prekvalifisert til å gi tilbud på Nye Veiers E6-prosjekt i Hedmark. Ni søkere er dermed blitt til fire.

Fakta om  KOLOMOEN – MOELV

 • 43 km
 • Firefelts motorvei
 • Fartsgrense 110 km/t
 • Redusert reisetid med minimum ni minutter (basert på økt hastighet fra 80 til 110 km/t)
 • 13000 – 18000 kjøretøy pr. døgn (ÅDT) – mest mellom Hamar og Brumunddal
 • 11 toplankryss
 • 14 bruer på selve motorveien
 • 17 overgangsbruer
 • 33 kulverter
 • 80 konstruksjoner
 • 1 tunnel
 • 1 km med ny firefelts riksvei over Midtstranda
 • 40 km med lokalvei
 • 10 km gang/sykkelvei
 • Støytiltak ferdig innen et år etter at vegen er tatt i bruk – 1300 boliger er kartlagt som støyutsatt

De ni søkerne er ifølge Nye Veier grundig evaluert opp mot kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget, en prosess gjennomført med egne evalueringsgrupper. Resultatet er at fire tilbydere blir med videre i prosessen.

– Vi må være helt sikre på at tilbyderne som går videre til neste runde har de kvalifikasjoner som er nødvendige for å gjennomføre et så omfattende vegprosjekt. Dette er en stor entreprise i antall kilometer og omfang. Byggingen skal skje langs eksisterende veg med relativt høy trafikkmengde og det er flere kryssende veger, store kryss og en tunnel i entreprisen, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen. 

 

-Alle har gode besvarelser

-De fire som er innstilt skiller seg ut ved at de alle har gode besvarelser og oppnår dermed relativt lik poengsum, sier Moshagen. I vurdering av tilbyderne, er det tre faktorer som har blitt vektet inn i vurderingen:

 • Erfaring fra tilsvarende arbeider: Tilbyderen skal ha gjennomført samferdselsprosjekter på en måte som viser god gjennomføringsevne, god kontraktstyring og god samarbeidsevne med byggherren.
 • HMSK: Tilbyders ivaretakelse av helse, miljø, sikkerhet, sikring, ytre miljø og kvalitet.
 • Samfunnsansvar: Tilbyders rolle som samfunnsaktør.

Det er også stilt økonomiske krav, krav til skatte- og merverdiattest, samt firmaattest.

 

Best Value Procurement

Tilbudsfasen gjennomføres som en BVP-konkurranse (Best Value Procurement).  Dette er en metodikk for innkjøp som skal sikre at vi velger den beste leverandøren for å nå målene i prosjektet. Metoden sikrer eierskap, involvering og god risikoforståelse hos leverandøren. Dette er det andre vegprosjektet i Norge som gjennomføres etter BVP-metoden. 

 

Tilbudet på maks seks sider

De fire tilbyderne får konkurransegrunnlaget 17. mars og de skal levere sitt tilbud 9. juni. Tilbudet skal, i henhold til BVP-metoden, være på maksimalt seks sider. Videre blir tilbudet evaluert og nøkkelpersoner intervjuet, før Nye Veier velger foretrukket entreprenør i begynnelsen av juli. Deretter følger en konkretiseringsfase der entreprenøren får mulighet til å utdype tilbudet. Målet er å signere kontrakt i oktober 2017.

- Vegstrekningen er 24 km. Arnkvern – Brumunddal ferdigstilles sommeren 2020, mens Brumunddal – Moelv skal stå klar sommeren 2021, sier Moshagen.

Forsiden akkurat nå