Elverum - Løten: 5,1 milliarder kroner

Samferdselsdepartementet har gitt klarsignal til OPS-prosjektet riksvei 3 og riksvei 25 mellom Løten og Elverum. Men anleggstart kommer ikke før i 2018.

Redaksjonen Våre Veger
19. des. 2016 - 09:08

Prosjektet omfatter bygging av 26,6 km ny veg, herav 16 km firefelts veg og 10,6 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Bygging av 8 km gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet.

Anleggsstart for OPS-delen av prosjektet vil trolig bli i første halvdel av 2018.

 

Koster 5,1 milliarder kroner

Fellesstrekningen for riksveg 3 og riksveg 25 mellom Tønset og Åkroken og riksveg 25 fra Åkroken til Basthjørnet skal bygges som firefelts veg, går det fram av forslaget som Samferdselsdepartementet nå har oversendt Stortinget. Strekningene Ommangsvollen – Tønset og Åkroken – Grundset bygges som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

Prosjektet gjennomføres som et OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid), utbyggingskostnadene er estimert til 5,1 milliarder kroner.

Det er lagt opp til etterskuddsinnkreving av bompenger i bomstasjoner på både ny og gammel veg. Plasseringen av bomstasjonene innebærer at bare de som krysser kommunegrensen, betaler bompenger. Bompengeinnkrevingen vil pågå i 20 år og starter når vegen åpner.

 

-Betydelig trafikksikkerhetsrisiko

 – Den eksisterende vegen har tidvis store fremkommelighetsproblemer, og vi ser derfor frem til at ny og bedre veg nå kan komme på plass, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dagens vegsystem er preget av et mangelfullt tilbud til gående og syklende, og en blanding av lokaltrafikk og fjerntrafikk utgjør en betydelig trafikksikkerhetsrisiko. Mellom Ånestad og Elverum er det ingen alternative offentlige veger, noe som fører til at strekningen er svært sårbar ved hendelser, særlig for utrykningskjøretøyer.

Blant de mange gevinstene ved prosjektet trekker samferdselsministeren spesielt frem bedre fremkommelighet, økt trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet og bedre bomiljø langs dagens veg. - Et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum vil utvilsomt også bli verdsatt, sier Solvik-Olsen.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.