Starter bygging i 2019

I 2019 starter utbyggingen av E16 Eggemoen-Olum. Statens vegvesen inngikk den 15. februar kontrakt med PNC Norge om prosjektering og bygging av E16 Eggemoen-Åsbygda. PNC Norge vil i løpet av kort tid starte opp byggingen av ny veg mellom Eggemoen og Åsbygda.

Vegvesenet lyste ut konkurransen om prosjektering og bygging av E16 Åsbygda-Olum den 18. februar og det er ventet at byggingen på denne strekningen starter tidlig i 2020.

Klimabudsjett

Statens vegvesen har i forbindelse med utlysningen av konkurransene på de to totalentreprisene på E16 stilt som kvalifikasjonskrav at entreprenørene skal levere et utkast til klimagassbudsjett for anleggsarbeidene. I dette budsjettet skal entreprenøren dokumentere hvordan valg knyttet til trasé, maskiner, utstyr, materialer, metoder og løsninger som vil kunne bidra til en reduksjon i klimagassutslipp fra bygging og drifting av ny E16.

Klimagassbudsjettet skal være basert på CO2-faktorer fra anerkjente databaser og bransjestandarder.

– Vi stiller som krav at de totale klimagassutslippene skal presenteres i klimagassbudsjettet og det må komme tydelig frem om utslippene er knyttet til veg i dagen, konstruksjoner, materialer eller transport. Entreprenørene skal også dokumentere hvor og hvordan alternative løsningsvalg kan bidra til utslippsreduksjoner, forteller prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen. 

Klimaregnskap

Entreprenørene som tildeles oppdragene med å bygge ny E16 mellom Eggemoen og Olum skal følge opp og rapportere klimagassutslipp gjennom hele anleggsperioden. Denne rapporteringen skal gjøres månedlig ved å oppdatere klimagassbudsjettene. Rapporteringen vil gi et klimagassregnskap for hele prosjektet.

Bonus ved ytterligere reduksjon av klimagassutslipp

E16 Eggemoen-Olum er et av de første prosjektene i Statens vegvesen hvor klimagassbudsjett benyttes som kvalifikasjonskrav og der entreprenøren må dokumentere klimautslippene i et regnskap. I tillegg vil entreprenøren på strekningen E16 Åsbygda-Olum kunne få utbetalt bonus dersom de klarer å redusere klimagassutslippene ut fra et gitt standardkrav. Klarer entreprenøren ikke utslippskravet, vil de måtte betale en «utslippsbot».