Fire nye fotobokser er satt i drift på Rv83 utenfor Harstad: - Demp farten, oppfordrer trafikksikkerhetskoordinator Solveig Hansen i Midtre Hålogaland vegvesendistrikt. (Bilde: Yngve Jacobsen)

Antall fotobokser fordobles i nord

I fjor mistet 46 personer livet i trafikkulykker i Nord-Norge. Det var 16 flere enn i 2003. Statens vegvesen reagerer med å fordoble antall fotobokser i landsdelen i løpet av de neste fem årene.

Dårlig start på 2005

I Nord-Norge tok januartrafikken fire menneskeliv i tre ulykker, alle kollisjoner. Til sammenlikning har det i hvert av de tre siste årene blitt drept en person i januartrafikken. I Nordland omkom en 50 år gammel mann da han kolliderte med et vogntog på Ev6 i Dunderlandsdalen i Rana. På Fauske omkom en 35 år gammel mann i kollisjon med en varebil ved Finneidstraumen bru på Ev6. I Troms omkom to unge kvinner på 21 år da de kolliderte med en annen personbil på Ev8 like ved krysset til Laksvatn i Balsfjord. Dette opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Trond Harborg, trafikksikkerhetskoordinator i Statens vegvesen Region nord, har ingen umiddelbar forklaring på hvorfor utviklingen har gått i negativ retning motsatt resten av landet. Foruten Nord-Norge var det bare Sogn og Fjordane som hadde økning i antall trafikkdrepte i 2004.

Seks utrykningsgrupper

Harborg karakteriserer utviklingen som et tilbakeslag, men har samtidig en positiv nyhet å komme med: - Antallet personskadeulykker gikk faktisk ned med ti prosent i fjor. Og den kraftige økningen i antall trafikkdrepte i 2004 må sees i sammenheng med at 2003 kom ut med ”bare” ” 30 omkomne i trafikken på nordnorske veger, noe som var det laveste tall som er registrert siden 1965, sier han.

- Men vi er ”obs” på utviklingen og skal i tiden som kommer gå nærmere inn på ulykkesstatistikken for å finne fellestrekk ved de mange dødsulykkene som fant sted i 2004. Analysene av dødsulykker blir foretatt på en mer spesialisert måte enn før. Vi har i Region nord foretatt en omorganisering når det gjelder arbeidet med ulykkesregistreringen. Arbeidet blir foretatt av to grupperinger. Tekniske undersøkelser blir foretatt av en ”Ulykkesgruppe” som rykker ut til ulykkestedet, mens arbeidet med å behandle innsamlet materiale er overlatt til en særskilt ”Analysegruppe”. Før var det ulykkesgruppen som ivaretok begge disse oppgavene. Den nye modellen ble innført fra første januar i år. I vår region har vi seks utrykningsgrupper - én i hvert trafikkdistrikt. I år har vi som mål å rykke ut til samtlige dødsulykker, sier Trond Harborg.

”Bry dæ i trafikken”

- Vi har ennå ikke skaffet oss detaljert viten om de 39 dødsulykkene (i 7 av ulykkene ble 2 personer drept) som fant sted i fjor, annet enn at 14 av disse var møteulykker og storparten forøvrig skyldtes utforkjøringer. Det vi ellers vet er at den typiske ulykkesdagen er fredag og at Troms var det fylket i Nord-Norge som hadde flest trafikkdrepte i 2004 (fylkesvis fordeling av trafikkdrepte i Nord-Norge i 2004: Troms: 20, Nordland: 18, Finnmark: 8).

- Forebyggende tiltak?

–”Ungdom påvirker ungdom” (UPU) er et trafikksikkerhetsprosjekt Vegvesenet har satt i gang i Finnmark og som nå vurderes utvidet til hele regionen. Vi kjører dessuten en landsdelsomfattende kampanje i samarbeid med fotballkretsene som vi har kalt ”Bry dæ i trafikken”. Fotballungdom er som kjent hyppige brukere av vegene våre til og fra kamper, og denne kampanjen handler om å bedre trafikksikkerheten i de enkelte organisasjonene. Vi har tro på at en slik arbeidsmåte har gjennomslagskraft i forhold til trafikksikkerhetsarbeidet.

–Hvorfor ikke innlemme alle type idretter i dette konseptet?

– Det er ikke utenkelig, men aller først skal vi foreta en evaluering i samarbeid med Sintef i Trondheim, så vil vi vurdere eventuell utvidelse til andre organisasjoner, sier Harborg.

Fotobokser sparer liv

Vegvesenets viktigste våpen mot fartssynderne i Nord-Norge er imidlertid fotobokser: -Per i dag har vi 10 strekninger med om lag 25 fotobokser i funksjon. I løpet av de neste fem årene vil vi ha det dobbelte antall fotobokser på til sammen 25 strekninger. Det største antallet kommer på E6 og på innfartsvegene til de største byene. I løpet av februar måned blir det satt i drift fire nye fotobokser på Rv 83 på innfartsvegen til Harstad, på en strekning der det har vært et opphop av alvorlige ulykker de siste årene, og i første omgang to nye bokser på innfartsvegen til Bodø. I Bodø skal vi sette opp enda flere fotobokser i årene framover.

–Hva er effekten av disse boksene?

–Fotoboksene har ifølge statistikker en ulykkesreduserende effekt på 20 prosent og sparer ett til to liv i året, sier trafikksikkerhetskoordinator Trond Harborg avslutningsvis.

Forsiden akkurat nå