Samferdselsmninister Liv Signe Navarsete (Sp)
Samferdselsmninister Liv Signe Navarsete (Sp)

Ambisjoner og dyre lovnader

Hun brukte valgkampen til å love gratis ferger i hele landet. Nå sitter Liv Signe Navarsete (Sp) som øverste ansvarlig for samferdselspolitikken her til lands. Noen snakker om ambisjoner, mens andre nevner kameler.....

  • Nyheter

Hun er 47 år og kommer fra Lærdal i Sogn og Fjordane.

Navarsete er stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane fra stortingsvalget i høst og har fra 2001 vært nestleder i Senterpartiet. Hun er cand. mag. med utdanning blant annet innen økonomi, IKT og administrasjon.

Fra 1998 til 2004 var Liv Signe Navarsete fylkesleder for Senterpartiet i Sogn og Fjordane. Hun har frå 1995 vært medlem av fylkestinget i Sogn og Fjordane. Fra 1999 til 2000 var hun politisk rådgjiver i Sosial- og helsedepartementet. Hun var første vararepresentant for Senterpartiet fra Sogn og Fjordane på Stortinget i perioden 2001-2005. Navarsete var medlem i den regjeringsoppnevnte Distriktskommisjonen fra 2003 til 2005.

Liv Signe Navarsete har arbeidserfaring fra jordbruk, meierisamvirket og IT-forum i Sogn og Fjordane. Hun har også styreverv innenfor forsking og næringsliv.

Lover bedre veger i hele landet

I regjeringserklæringen heter det om vegsektoren at "godt utbygde veger er en nødvendig rammebetingelse for å kunne opprettholde strukturen i bosetningen og næringslivet. Regjeringen vil øke bevilgningene til vegformål. For å utløse større verdiskaping, må det satses mer offensivt på det sekundære riksvegnettet. Det er også behov for opprusting av fylkesvegene."

Regjeringen sier de vil øke satsingen på trafikksikkerhet. Særlig er det viktig å sikre flere veger mot ras.

Satsingen på sykkelveger skal økes, for å bedre trafikksituasjonen og sikkerheten for syklistene. Det er et mål at flere arbeidsreiser, spesielt i byene, foretas på sykkel.

Riksvegferjene er å regne som en del av vegnettet, og utgiftene for de som benytter disse bør reduseres. Regjeringen vil bedre rabattordningene og utrede om enkelte strekninger kan gjøres gratis.

Regjeringen vil:

·øke satsingen på veger, både til investering, drift og vedlikehold, i tråd med stortingsflertallets vedtak i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan.

·ha sterkere fokus på sikre veger med økte ressurser til trafikksikkerhetstiltak, rassikring og gang- og sykkelveger.

·arbeide aktivt for å utvikle og øke bruken av miljøvennlige kjøretøy, gjennomføre utskifting av riksvegferjer med nye gassferjer og støtte utvikling av hydrogen som energibærer i transportsektoren.

·innføre virkemidler som gjør det lønnsomt å velge lavutslippsbiler. Virkemidler som kan være aktuelle er tilgang til kollektivfeltet, gratispassering i bomringen og redusert engangsavgift.

·bidra til at støy- og forurensningsutsatte vegstrekninger bygges inne i miljølokk.

·igangsette et introduksjonsprogram for bruk av biodrivstoff i tråd med EU-direktiv 2003/30/EF.

Forsiden akkurat nå