Elin Hermanstad Havik (t.v.) og Nils Audun Karbø (t.h.) fra Statens vegvesen holdt snoren slik at Solveig Schytz fra Akershus fylkeskommune og ordførerne Ole Jacob Flæten i Skedsmo og Marianne Grimstad Hansen i Sørum kunne foreta den offisielle åpningen av ny gang- og sykkelveg.
Elin Hermanstad Havik (t.v.) og Nils Audun Karbø (t.h.) fra Statens vegvesen holdt snoren slik at Solveig Schytz fra Akershus fylkeskommune og ordførerne Ole Jacob Flæten i Skedsmo og Marianne Grimstad Hansen i Sørum kunne foreta den offisielle åpningen av ny gang- og sykkelveg. (Bilde: Statens vegvesen)

4 nye kilometer gangveg

10. oktober åpnet fire kilometer med ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 383 Trondheimsvegen mellom Kjellerholen i Skedsmo og Fjellbo i Sørum.

Statens vegvesen startet byggingen i januar 2016. 10. oktober 2017 ble den formelle åpningen foretatt av Solveig Schytz, leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkeskommune, sammen med ordførerne Ole Jacob Flæten i Skedsmo og Marianne Grimstad Hansen i Sørum, skriver vegvesen.no.

 

Sikre sammenhengende gang- og sykkelveg

I forkant av den formelle snorklippen, holdt Schytz, Flæten og Grimstad Hansen hver sin hilsningstale. Alle tre poengterte i at den nye gang- og sykkelveg mellom Kjellerholen og Fjellbo er et viktig bidrag til å sikre et sammenhengende gang- og sykkelvegtilbud i området. I dag er det bare 3 % sykkelbruk i Akershus – målet er minst 8 % om noen år.

 

Bygget mer enn gang- og sykkelveg

Statens vegvesen har siden januar 2016 bygget mer enn fire kilometer gang- og sykkelveg på strekningen. Strekningen er seks kilometer. To kilometer var bygget før.

- Det ulykkesbelastede krysset mellom Trondheimsvegen og Solbergveien er også bygget om til rundkjøring. Fra denne rundkjøringen er det også bygget cirka 140 meter med tosidig sykkelfelt og fortau i retning Husebyvegen. Også krysset med Lurudveien er bygget om til rundkjøring. Disse tiltakene bedrer også trafikksikkerheten betraktelig i området, forteller byggeleder Alf Gotuholt i Statens vegvesen.

Det er også gjort støyreduserende tiltak på syv boliger, lagt opp nytt veglys med ledninger i bakken på det meste av strekningen og lagt ny kommunal hovedvannledning på deler av strekningen mellom Kjellerholen og Fjellbo.

 

Litt under kostnadsrammen

Utbyggingen av gang- og sykkelvegen, støyskjerming og andre tiltak på vegnettet er finansiert med statlige midler og bompenger fordi fylkesveg 383 fungerer som omkjøringsveg for E6. Vegdelen i prosjektet har en kostnadsramme på 138,7 millioner kroner, og Statens vegvesen sine siste prognoser viser at en vil komme under kostnadsrammen.

Arbeidene med vann og avløp dekkes av kommunale midler. Dette kommer i tillegg og utgjør om lag 15 mill. kr. I tillegg er kommer rundkjøringen ved Lurudveien hvor private utbygger dekker ekstrakostnadene på om lag 10 mill. kr. Totalt kommer vi da over 150 mill. kr, sier Bjørn Kåre Steinset (tidligere seksjonsleder på Utbygging Romerike).

 

Mange involvert

48 årsverk er brukt av entreprenørene på byggingen hvorav 4 årsverk fra læringer. - Om lag 60 % av arbeidet er utført av hovedentreprenøren som har vært Isachsen Anlegg. Over 300 personer har totalt vært involvert kortere eller lengre tid i byggingen. Vi er godt fornøgd med det utførte arbeidet, sier prosjektleder Jan-Erik Olstad som også hadde ansvaret for byggeplanen og konkurransegrunnlaget. De største utfordringene har vært knyttet til trafikkavviklingen under byggingen og spunting mot en «vernet» ravinedal sør for Haugenlia.

Forsiden akkurat nå