Hellefoss bru sto ferdig i august 2019, og erstattet Lunde bru på fylkesvei 251.
Hellefoss bru sto ferdig i august 2019, og erstattet Lunde bru på fylkesvei 251. (Foto: Eli Ramstad/Statens vegvesen)

X Anlegg krevde 10,3 mill i ny rettssak om denne brua. Fikk 1,7

Fylket anket saken, og firmaet fikk ikke særlig uttelling i en ny runde i retten. Snarere tvert imot.

Her handler det om bygging av 1,5 kilometer ny vei på fylkesvei 251 inkludert nye Hellefossen bru. Den går over elva Etna, og er cirka 70 meter lang. Stedet er Etnedal i Valdres.

Oppdraget ble lyst ut i januar 2018.

Det ble levert fire tilbud på jobben, og i april samme år ble det klart at Contexo, som hadde laveste pris, fikk oppdraget. Kontraktssummen var på vel 44,8 millioner kroner før mva.

Og i august 2019 åpnet den nye brua på fylkesvei 251.

Byggherreansvaret ble 1. januar 2020 overført til Innlandet fylkeskommune.

Da hadde det vært en del uenighet om oppgjøret, men i november 2020 gikk Contexo konkurs

Konkursboet til Contexo overdro kundefordringene til X Anlegg noen uker senere. Selskapet X Anlegg er heleid av Halling Invest, som igjen er heleid av Knut Brusletto.

X Anlegg reiste i desember 2020 søksmål mot Innlandet med krav om nærmere 19 millioner kroner i forbindelse med sluttoppgjøret. Kravet gjaldt i alt 20 poster. Over halvparten gjaldt avregning på prosessene i kontrakten. Fire krav gjaldt ulike endringsordre, og tre av kravene gjaldt byggherrens motkrav.

Fylkeskommunen tok til motmæle og påsto seg frifunnet.

Fikk drøye ti millioner

Vestre Innlandet tingrett avsa dom i november 2021, og etter retting ble dommen seende slik ut:

  • Innlandet skulle betale X Anlegg 10.143.875 kroner inkl. mva, samt forsinkelsesrente.
  • Fylket ble også dømt til å erstatte X Anlegg for halvparten av utgiftene til de fagkyndige meddommerne. Men saksomkostninger ellers ble ikke tilkjent.

Innlandet fylkeskommune anket 13. desember 2021 tingrettens dom på de punktene der  fylkeskommunen ikke hadde fått fullt ut medhold. X Anlegg kom med tilsvar, og erklærte i tillegg en såkalt avledet anke på i alt elleve krav, samt fremmet to nye krav.

Her ble det litt fram og tilbake med det juridiske, og det endte med at Eidsivating lagmannsrett avviste den den avledede anken i april i år. En anke til Høyesterett ble forkastet i juni.

Dermed var det klart for ankeforhandling over tingrettens kjennelse i Eidsivating lagmannsrett i juni år, og rettssaken tok sju dager.

Her krevde Innlandet frifinnelse samt sakskostnader og renter.

X Anlegg krevde på sin side rundt 10,3 millioner kroner samt renter og sakskostnader.

Du kan lese mer om bakgrunnen for en del av de spesifikke kravene i Veier24 sin omtale av Vestre Innlandets tingretts dom i saken.

Ikke så mye medhold

Lagmannsretten gir X Anlegg medhold i et par prosesser som handler om jordmasser (til sammen drøye 723.000 kroner), men de andre kravene for kontraktens prosesser førte ikke fram.

X Anlegg får også noe medhold i kravene som gjelder hvor mye berg som måtte sprenges ut, og at det dermed ble ekstra kostnader. Tilkjent beløp er her på vel 1,16 millioner kroner.

Ellers får firmaet ikke medhold i noen av endringskravene. Men et beløp på nesten 1,06 millioner kroner i tingrettens dom blir stående. Samlet tilkjennes firmaet nesten tre millioner kroner.

Og med tillegg av litt annet småtteri, som for eksempel lønns- og prisstigning, så har X Anlegg krav på 3.004.008 kroner, ifølge lagmannsretten.

Byggherren hadde på sin side også noen krav å komme med. Entreprenøren hadde levert gafler til strekkstagene med for dårlig slagseighet, noe som kan bety større fare for sprøbrudd ved lav temperatur. Retten tilkjenner fylket 1.150.000 kroner eks. mva. i utbedringskostnader på dette området. Dessuten ble det rundt 175.000 kroner for gjenstående rensk av en kanal.

Totalt fant lagmannsretten at fylkeskommunen har krav på 1.325.840 kroner.

X Anlegg sitt krav overstiger fylkeskommunens motkrav med 1.678.168 kroner, og firmaet tilkjennes denne summen. I tillegg kommer forsinkelsesrente fra sluttoppgjørsdato 19. november 2019.

Her har ingen av partene nådd fram med sine krav i den grad at de skal tilkjennes sakskostnader, mener retten. Sakskostnader tilkjennes altså ikke for noen instans, og partene skal dekke sine egne kostnader.

Og endelig skal partene dekke utgiftene til fagkyndige meddommere med en halvpart hver.

Kjennelsen er fra 12. oktober i år.

Les også

Forsiden akkurat nå