I konsept 3 er det foreslått bru fra Sommerset og over Leirfjorden og ny E6-trasé langs den tidligere E&-traseen gjennom Bonådalen. Ill: Statens vegvesen
Konsept 2 inneholder foruten en tunnel på 17 kilometer, en ny bru over Nordfjordelva. Ill: Statens vegvesen
Ei bru fra Megården til Hjelvik fjerner tunneler og korter inn E6 gjennom Sørfold med flere kilometer. Ill. statens vegvesen

Vurderer bru på E6 gjennom Sørfold som best

Ny bru fra Sommerset og ny E6-trasé gjennom Bonådalen vurderes som den beste løsningen for trafikantene. Nye tunneler langs dagens trasé er også et aktuelt alternativ

Det er de foreløpige konklusjonene i Statens vegvesens vurdering av alternativene for E6 gjennom Sørfold. Et tredje alternativ med en 17 kilometer lang tunnel fra Megården til Sørfjord vurderes som mindre aktuelt, fordi løsningen anses som minst robust, samtidig som den gir dårligst reiseopplevelse.

 

Utredningen

Det går fram av utredningene Statens vegvesen har gjort i forbindelse med Konseptvalgutredningen (KVU) for E6 Fauske-Mørsvikbotn. Utredningen gjøres på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og bakgrunnen er at dagens tunneler ikke oppfyller EUs sikkerhetskrav.

Rapporten med de endelige anbefalingene skal overleveres til Samferdselsdepartementet på nyåret, men hovedtrekkene i utredningen og noen foreløpige vurderinger presenteres i et samrådingsmøte med berørte kommuner, regionråd og fylkesråden for samferdsel i dag.

 

Ca 8 milliarder kroner

Utredningen viser at den samfunnsøkonomiske nytten ved de tre alternativene er nærmest lik. Investeringskostnadene varierer mellom 7,4 og 8,8 milliarder kroner. I tillegg til nye tunneler, inkluderer beløpene en oppgradering av hele vegstrekningen mellom Fauske og Mørsvikbotn.

Det er blant annet lagt opp til at vegen skal ha en standard som gjør at tillatt hastighet kan settes til 90 kilometer i timen. Dermed reduseres reisetida mellom Fauske og Mørsvikbotn med rundt en halv time.

 

7 km kortere veg

Alle alternativene vil gi en betydelig innkorting i reisetida. Løsningen som ligger nærmest dagens vegtrasé vil bli 7 kilometer kortere, blant annet fordi det er lagt opp til en bru over Tørfjorden fra Megården og utretting av vegen i Kobbelv.

Størst innkorting oppnås dersom det bygges en lang tunnel fra Megården til Sommarset, noe som vil kutte strekningen med 15 kilometer. Men Statens vegvesen mener altså at dette alternativet har mange andre ulemper.

Det tredje alternativet med bru over Leirfjorden og ny trase nær den gamle E6-traseen fra Bonådalen, vil gi totalt 11 kilometer kortere veg. Denne løsningen vurderes som best fordi det blir mindre stigning og også færrest kilometer i tunnel.

Om lag en firedel av trafikken på strekningen er tungtransport. Trange tunneler og mange bratte partier skaper problemer for framkommeligheten i dag.

 

Null-løsninger

Statens vegvesen har også analysert to alternativer basert på eksisterende tunneler. Å utruste tunnelene i tråd med dagens sikkerhetsforskrifter er beregnet å koste 1 milliard kroner. Tunnelene vil imidlertid bli enda trangere enn i dag, og det kan medføre at det bare blir mulig å kjøre på ett felt gjennom tunnelene.

Det er også mulig å strosse ut dagens tunneler slik at de blir større. Det vil imidlertid føre til at fergesambandene som ble nedlagt på 1960- og 1980-tallet må gjenopprettes gjennom en anleggsperiode på seks år. Kostnaden med dette alternativet er anslått til 3,7 milliarder kroner.

Alternativene basert på de gamle tunnelene gir ingen bedring i samfunnssikkerhet og beredskap, og det vil heller ikke være noen reelle omkjøringsmuligheter gjennom Nordland dersom vegen er stengt.

 

Framdrift

Når den endelige rapporten er klar, skal den sendes ut på høring før regjeringen beslutter hvilket alternativ som skal legges til grunn for videre planlegging. Statens vegvesen planlegger med mål om byggestart i 2018.

Forsiden akkurat nå