Veidekke klaget på fylkets tildeling av driftskontrakt, men fikk ikke medhold i Kofa
(Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven/NTB scanpix)

Veidekke klaget på fylkets tildeling av driftskontrakt, men fikk ikke medhold i Kofa

Veidekke mente at konkurrenten ikke var kvalifisert, og at fylket opptrådte i strid med reglene. Men Kofa var ikke enig.

I desember 2020 lyste Vestfold og Telemark fylkeskommune ut en konkurranse om en driftskontrakt for deler av veinettet i fylket. Varigheten var på fem år med opsjon på forlengelse i til sammen tre år. Anskaffelsen gjaldt driftskontrakten i fem kommuner i gamle Vestfold fylke, den såkalt Vestfold nord-kontrakten. Totalt gjaldt kontrakten 504 kilometer vei.

Fylket fikk fem tilbud, blant annet fra Norvei og Veidekke. Fylket orienterte 25. mars 2021 om at Norvei hadde det beste tilbudet, mens Veidekke var nest lavest og ble innstilt som nummer to.

Feil fakta

Et par uker senere påklaget Veidekke tildelingen. Konsernet mente at Norvei ikke oppfylte kvalifikasjonskravene til erfaring og gjennomføringsevne. Tildelingen var basert på feil fakta om referanseprosjektene som Norvei viste til. Fylket avviste klagen.

Like etterpå gikk Veidekke til retten og begjærte midlertidig forføyning. Kravet var at fylket skulle få forbud mot å inngå kontrakt med Norvei inntil det var avklart om tildelingsbeslutningen var i strid med anskaffelsesregelverket. Veidekke mente også at Norvei verken oppfylte kvalifikasjonskravet om relevant erfaring eller
kvalifikasjonskravet om gjennomføringsevne, og at tildelingsbeslutningen var bygget på
et uriktig faktum.

Det resulterte i at fylket tenkte seg om. I starten av mai ba fylket om en nærmere redegjørelse fra Norvei for at de i referanselisten hadde oppgitt å ha utført referansearbeidene «selv».

Norvei svarte at arbeidene i referanseprosjektene var «administrert og ledet» av aksjeeiere hos Norvei i kraft av roller som styreleder og styremedlemmer, og at aktiviteten slik sett hadde vært utført «på vegne av Norvei». Firmaet opplyste også at «de operative ressursene (maskiner og fører)» var «skaffet til veie gjennom innleie av maskiner og førere, primært fra eiernes øvrige selskaper (Hermansen Maskin AS, H Hannevold Transport AS og Rustad), men også fra andre». De innleide ressursene hadde ifølge redegjørelsen blitt «ledet og instruert av eierne», som også selv skulle ha utført operative oppgaver knyttet til driften, ifølge Kofas referat.

Ny beslutning om tildeling

Fylket omgjorde deretter tildelingsbeslutningen. Begrunnelsen så slik ut: «Etter å ha mottatt begjæring om midlertidig forføyning fra Veidekke har Vestfold og Telemark fylkeskommune bedt Norvei AS om en redegjørelse for bakgrunnen for at Norvei i referanselisten i E2 har oppgitt at Norvei har utført deler av arbeidet selv. Svaret som Norvei har gitt, viser at fylkeskommunen ved den opprinnelige tildelingsbeslutningen ikke har lagt et helt korrekt faktum til grunn ved kvalifikasjonsvurderingen av Norvei. Fylkeskommunen anser det som lite sannsynlig at det nye faktumet gir grunnlag for å endre konklusjonen mht. om Norvei er kvalifisert, jf. fylkeskommunens svar på Veidekkes klage, men på grunn av begjæringen om midlertidig forføyning fra Veidekke finner fylkeskommunen det mest hensiktsmessig å omgjøre den opprinnelige
tildelingsbeslutningen og foreta en ny kvalifikasjonsvurdering der et helt korrekt faktum
legges til grunn.»

Samme dato ba fylket Norvei om å ettersende diverse dokumentasjon: Forpliktelseserklæring for tekniske og faglige kvalifikasjoner og ESPD-skjema fra selskapene Hermansen Maskin, H Hannevold Transport og enkeltpersonforetaket Rustad, samt firmaattester fra H Hannevold Transport og Rustad.

I slutten av mai 2021 gjorde fylket en ny kvalifikasjonsvurdering av Norvei, og selskapet ble tildelt kontrakten på nytt. I den nye kvalifikasjonsvurderingen opplyste fylket at Norvei oppfylte kvalifikasjonskravet til erfaring på tre selvstendige grunnlag: For det første ut fra arbeider Norvei selv hadde gjort , for det andre basert på støtte fra eiernes firmaer, og for det tredje etter den særskilte bestemmelsen i konkurransegrunnlaget for nyetablerte leverandører.

Fylket hadde altså formelt omgjort tildelingen, men avgjørelsen var den samme: Norvei var kvalifisert og hadde relevant erfaring med støtte fra H Hannevold Transport, Hermansen Maskin og Rustad.

Så ble det klage til Kofa

Veidekke sendte 4. juni ny begjæring om midlertidig forføyning til retten, og mente fortsatt at Norvei ikke oppfylte kvalifikasjonskravene. Retten forkastet begjæringen en måneds tid senere, og 24. november 2021 sendte Veidekke klage til Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser).

I sin klage til Kofa mente Veidekke at ettersendingen av forpliktelseserklæringer og ESPD-skjema fra de tre selskapene for å oppfylle kvalifikasjonskravet om relevant erfaring er i strid med loven og forskriften.

Fylket avviste alt, og viste for sitt vedkommende til at de faktisk hadde erfaring som oppdragsgiver for fylkesveinettet i alle de kontraktene som Norvei som leverandør hadde påberopt seg som referanse.

Et viktig punkt i Kofas vurdering er om ettersendingen av informasjonen var en forbedring av tilbudet. Det er i så fall ikke lov.

Spørsmålet er om det fremgikk godt nok av tilbudet at Norvei hadde ment å støtte seg på ressursene til de nevnte selskapene, og at Norvei ved tilbudsfristen rådet over disse ressursene.

Nemnda finner at Norveis tilbud redegjør for at firmaet vil kunne trekke på ressursene til eierne.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har dermed ikke brutt forskriften ved å få ettersendt forpliktelseserklæringer og ESPD-skjema fra eierne.

Konklusjon: Vestfold og Telemark fylkeskommune har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Nemndas avgjørelse er fra 18. mars i år.

Les også

Forsiden akkurat nå