Den blå linjen viser traséen til kablene som skal erstatte luftspennet. Den tynne svarte linjen nedenfor viser hvor luftspennet går i dag. Den nye Sotrabrua vil gå i omtrent samme trasé.
Den blå linjen viser traséen til kablene som skal erstatte luftspennet. Den tynne svarte linjen nedenfor viser hvor luftspennet går i dag. Den nye Sotrabrua vil gå i omtrent samme trasé. (Foto: BKK)

Vegvesenet vil ha pris på 3,3 km kabeltunneler


To tunneler med lengder på 1,5 og 1,8 km er utlyst av Statens vegvesen med frist 1. mars. Biltrafikken gjennom dem blir svært beskjeden. Hensikten med tunnelene er å føre kraftledninger vekk fra traséen til den nye Sotrabrua.

I dag går det en 300 kV og en 132 kV kraftledning i luftspenn over Vatlestraumen som skiller Bergen fra øyene lengre vest. Ledningene må fjernes før arbeidet med den nye Sotrabrua kan komme i gang.

Luftspennet blir erstattes med kabler som skal gå i tunneler på begge sider av sundet. Over sundet blir de lagt på kabelbruer gjennom fagverket på den nåværende Sotrabrua.

Den lengste tunnelen skal gå mellom Litlesotra og Knarrevik på vestsiden av brua, den korteste mellom Breivik og Drotningsvik på østsiden.

Tunnelene får et profil som er ganske likt T5 på vegnettet. Det betyr en tunnelbredde på 5 meter. Tverrsnittet blir 26 km. Et så stort tverrrsnitt er ikke nødvendig for å få plass til kablene, men Statnett og BKK (Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap) vil ha plass til kjøretøy som kan brukes til inspeksjon og kabeltrekking.

I tillegg til sprenging og sikring av tunnelene omfatter oppdraget elektroinstallasjoner, støping av portaler, sprenging av sjakter og etablering av to pumpestasjoner på vestsiden av Sotrabrua. Pumpestasjonene er nødvendige fordi tunnelen får to lavbrekk, et under et lite vann og et under en bukt i sjøen.

Entreprisen inneholder tre opsjoner. En gjelder montering av kabelbruer i tunneler og sjakter, en gjelder håndtering av bunnsedimenter fra et vann som ligger like ved traséen til en av tunnelene, og en gjelder transport av tunnelstein til fyllplass.

Innen 23. august 2019 må jobben være fullført.

Montajse av kabler under kjørebanen på Sotrabrua settes ut i egen entreprise.

Forsiden akkurat nå