Strømmen bru ligger rundt 15 kilometer nord for Fauske. Her er det lange steinfyllinger.
Strømmen bru ligger rundt 15 kilometer nord for Fauske. Her er det lange steinfyllinger. (Foto: Google Maps)

Vegvesenet skal bygge ny bru på E6 i Nordland

Ny bru skal bygges og den gamle skal bort.

Vegvesenet skal bygge ny Strømmen bru på E6 i Sørfold i Nordland.

Det er snakk om ei 58 meter lang spennarmert bru. Den er i tre spenn og er fundamentert på rammede stålrørspæler. Nesten 500 meter vei skal legges om i forbindelse med den nye brua.

Den nye veilinjen er forskjøvet til innsiden av eksisterende bru. Det skal også bygges gang- og sykkelvei.

Eksisterende bru skal være i bruk mens det bygges ny bru. Så skal den gamle brua rives, og steinfyllingene skal traues bort og brukes til ny veifylling og eventuelt også til plastring.

På nordsiden av den nye brua skal det bygges en gangkulvert på 2,5 meter i diameter.

Les også

Flere vannledninger

Tre store vannledninger (to på 400 mm og en på 160 mm) krysser E6 sør for brua. Ledningene ligger i dag uten varerør og må legges om ved gjennomgraving av E6. Nye ledninger skal ligge i varerør gjennom veifyllingen.

Stedet er cirka 15 kilometer nord for Fauske sentrum. Det er avsatt riggområde like nord for anlegget, med plass til brakkerigg for entreprenør og byggherre. Området må planeres og sikres mot veien. Det er også avsatt et annet riggområde 600 meter unna.

Vegvesenet beregner en byggetid på 14 måneder, og frist for ferdigstillelse er satt til 1. november 2022.

Tilbudskonferanse finner sted på Teams 29. juni, og frist for å gi tilbud på oppdraget er 10. august.

Les også

Forsiden akkurat nå