Utbyggingsprosjektet riksvei 4 på Hadeland ble utvidet fra 21 til 26 kilometer da strekningen over Lygna ble inkludert. Prosjektutvidelsen er anslått til 200 millioner kroner, og skal finansieres innenfor samme kostnad som det opprinnelige utbyggingsprosjektet.

– Vi i Statens vegvesen har jobbet mye med å omarbeide det prosjektet slik at det gir trafikantene mer trafikksikker og fremkommelig veg for pengene, sier prosjektleder Therese Høy.

Den samfunnsøkonomiske nytten av riksvei 4 økes

Med utbyggingen av riksveg 4 over Lygna øker den samfunnsøkonomiske nytten av riksvei 4 gjennom Hadeland. Fem kilometer ekstra vei over Lygna med høyere fartsgrense og planskilte kryss på Lygna gir tidsbesparelser for person- og næringstransporten, og enda viktigere; redusert sannsynlighet for farlige situasjoner og ulykker.

Spesielt gjelder dette den nye adkomsten til Lygna skisenter; Eksisterende avkjøring har mange nestenulykker i dag. Avkjøringen vil bli stengt og ny tilkomst til skisenteret og Lygnasæter blir i det samme planskilte krysset.

– Den nye vegen gjør ikke bare trafikksikkerheten bedre for gjennomgangstrafikken på riksvei 4.  I vårt forslag til reguleringsplan  legger vi også opp til at planfri løypekryssing for skiløpere og turgåere, fortsetter Høy. Forslag til reguleringsplan for riksvei 4 over Lygna ble nylig lagt ut på høring og offentlig ettersyn.

Sammenhengende lokalveg til Lygna

Statens vegvesen har i sitt planforslag foreslått at ny riksvei 4 legges i ny trase fra Almenningsdelet krysset med fylkesvei 180 Hurdalsvegen nord for Lygnasæter.

– Vi forlenger Amundrudvegen slik at den kobler seg på eksisterende riksvei 4 som vist i illustrasjonen under. Når den nye veien åpnes, blir eksisterende riksvei 4 til lokalvei på strekningen. Vi gir dermed trafikantene en sammenhengende lokalvei fra Brandbu til Lygna. En stor fordel med at vi får lokalvei helt opp til Lygna er at myke trafikanter til fots, på sykkel, rulleski o.l. også får et veitilbud til dette rekreasjonsområdet.

I plasseringen av ny veg og kryss er det tenkt på ivaretakelse av natur ved begrenset arealbeslag og minimere inngrep i myr. Sistnevnte er viktig for å redusere CO2-utslipp fra byggingen av veien. For å minimere klimagassutslipp fra vegtrafikken, er veilinjen planlagt med så jevn og lite stigning som mulig.