Illustrasjon av planen for fylkesvegen langs Hålandsvannet. Mur mellom kjøreveg og turveg for å unngå fylling i vannet. Bak i bildet: parkeringsplassen.
Illustrasjon av planen for fylkesvegen langs Hålandsvannet. Mur mellom kjøreveg og turveg for å unngå fylling i vannet. Bak i bildet: parkeringsplassen. (Ill: Statens vegvesen)

Transportkorridor Vest på fylkesveg 409

Vegvesenet er ferdig med planen for Transportkorridor Vest

Sender reguleringsplanen til kommunen denne uka.

Denne uka sender Statens vegvesen reguleringsplanen for Transportkorridor vest i Randaberg til sluttbehandling i kommunen.

Planen gjelder nær tre kilometer av fylkesveg 409.

Transportkorridor vest er en viktig hovedveg som binder sammen fire næringsområder i den vestre delen av Nord-Jæren. På strekningen er målet å få til effektiv gods- og persontrafikk langs knutepunkt og terminaler, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Justert plan

Planen for strekningen var på høring i 2017. Da kom det inn et forslag fra flere grunneiere om å endre traseen for diagonalen, som er strekningen mellom Håland og E39.

– Vi tok disse innspillene med oss, og jobbet fram et nytt forslag, som vi kalla «Diagonal Nord», forteller prosjektleder i Statens vegvesen, Svein Mæle.

Planen for deler av Transportkorridoren, altså for den alternative «Diagonal Nord» var til behandling i kommuneplanutvalet i Randaberg 6. september 2018, og ble deretter lagt ut på ny høring.

– Etter behandling av innvendinger fra Fylkesmannen om berøring av Svartholsmyra, er det opprinnelige planforslaget sydd sammen med ny diagonal nord. Vi har tatt innspillene på alvor, og har innarbeidet grunneierforslaget som en del av planen som nå blir fremmet for sluttbehandling, forklarer Mæle.

Innvendingen fra Fylkesmannen fører etter det Veier24 forstår, at omlag tre dekar mer dyrket mark berøres av veiplanen, enn det høringsforslaget fra grunneierne i området la opp til.

Videoen under kjører igjennom planen for Transportkorridor Vest i Randaberg og Stavanger slik de var i 2017, før traséjusteringene. 

Bedre for de som går og sykler

I planforlaget som Statens vegvesen denne uka har sendt til Randaberg kommune, er det lagt opp til egen infrastruktur for gående og syklende.

– Langs hele traséen har vi skilt gående og syklende fra biltrafikken, og også fra hverandre. I tillegg planlegger vi å lage ny gang- og sykkelbru. Ved Varheiskjæringen har vi lagt inn ny undergang for biler, og for gående og syklende, sier Mæle i pressemeldingen.

Randaberg kommune har signalisert at planen trolig kommer opp i kommuneplanutvalet 6. juni og i kommunestyret 20. juni.

I og med at prosjektet skal bompengefinansieres er det ikke avklart når man kommer i gang med bygging, men Mæle sier til Veier24 at han ikke tror dette prosjektet vil bli forsinket som følge av den politiske bompengemotstanden som har vokst i Jær-området foran årets kommunevalg.

Han ser for seg at hvis den videre behandlingen av veiplanen går som forutsatt, vil Vegvesenet bruke 2020 på prosjektering og grunnerverv, slik at tidligst mulig byggestart kan bli i 2021. Byggetiden på prosjektet som har en kostnadsramme på 350 millioner (pluss minus 10 prosent) er estimert til et drøyt år. 

Dette delprosjektet av Transportkorridor Vest strekker seg også inn i Stavanger kommune, med en 5,5 kilometer lang veiparsell.

– Planleggingen av denne strekningen er imidlertid stanset opp i påvente av kostnadsreduserende tiltak, sier Mæle til Veier24.

På grunn av dette er det ikke sikkert at hele prosjektet blir bygget samtidig, og den totale kostnadsrammen for prosjektet er heller ikke klar.

Forsiden akkurat nå