E18 under den karakteristiske Leonardo da Vinci-brua er en av veiene som inngår i driftskontrakt Follo.
E18 under den karakteristiske Leonardo da Vinci-brua er en av veiene som inngår i driftskontrakt Follo. (Foto: Anders Haakonsen)

Kofa-krangel om driftskontrakt

Vegvesenet brøt forskriften da Vaktmesterkompaniet overtok

Men overtakelsen av Follo-kontrakten var ikke en ulovlig direkte anskaffelse, ifølge Kofa.

Det har vært mye fram og tilbake med driftskontrakten for Follo de siste årene. Nylig har klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) behandlet en klage som gjelder kontrakten.

Det hele startet på sett og vis i 2015. Da ble Oneco Veidrift (senere Veidrift) tildelt driftskontrakten for riks- og fylkeveiene i Follo i konkurranse med fire andre entreprenører.

I mai 2018 sendte Vegvesenet varsel om heving av kontrakten til Veidrift. I juli samme år meldte etaten i en pressemelding at kontrakten med Veidrift var hevet. Årsakene: Vesentlig mislighold av funksjonsansvaret i kontrakten, alvorlige brudd på lønns- og arbeidsvilkår og brudd på HMS-bestemmelsene.

Etter en nødkontrahering overtok Vaktmesterkompaniet som midlertidig driftsentreprenør for denne kontrakten. I perioden 9. juli til 31. oktober 2018 arbeidet Vaktmesterkompaniet på timer.

I juli 2018 tok Mesta kontakt med Vegvesenet for å be om innsyn i korrespondansen mellom Vegvesenet og Vaktmesterkompaniet, samt avtalen mellom partene. Mesta stilte blant annet spørsmål om varigheten av den midlertidige kontrakten, og om tidspunktet for kunngjøring av en ny konkurranse.

Vegvesenet svarte at avtalen med Vaktmesterkompaniet var tidsbegrenset til 1. september 2019, og at ny kontrakt ville bli utlyst så snart som mulig.

I oktober 2018 signerte Vegvesenet kontrakt med Vaktmesterkompaniet. Varighet: Til og med 31. august 2019, altså den resterende tiden av den opprinnelige kontrakten med Veidrift.

Ved utlysingen av ny treårig Follokontrakt i april 2019 var forøvrig Vaktmesterkompaniet eneste tilbyder, og firmaet fikk kontrakten.

Les også

Mesta tok saken til Kofa

Mesta brakte saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i desember 2018.

Mesta mente at Vegvesenet hadde gjort ulovlige direkte anskaffelser. Ifølge Mesta var det tid og anledning til å gjennomføre en konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring i forhold til timesarbeidet - og i alle tilfeller for kontrakten av 31. oktober 2018.

Mesta mente også at Vegvesenet har brutt kravene til konkurranse, forutberegnelighet og likebehandling: «Kravet til konkurranse innebærer at det ikke er tilstrekkelig at én tilbyder kontaktes når innklagede må få på plass en leverandør. Videre har ikke innklagede vist til objektive og forutsigbare forhold som har ligget til grunn for de valg som er gjort i prosessen.»

Vegvesenet hevder på sin side at de hadde hjemmel i anskaffelsesforskriften for å inngå avtalen. Ifølge Vegvesenet ville det «ha medført en betydelig økt risiko for skade på menneskers liv og helse hvis innklagede hadde blitt stående uten driftsentreprenør i den perioden det tar å forberede, utlyse og tildele en kontrakt, eller den tiden det tar å forhandle med flere forskjellige tilbydere.»

Mesta mente i sin klage at arbeidet på timebasis i 2018 og kontrakten fra oktober 2018 er to separate anskaffelser, og at begge var ulovlige.

Les også

Når er en kontrakt unntatt fra kunngjøringsplikten?

Kofa er ikke enig: Det dreier seg om en kontrakt.

Kofa redegjør også for de aktuelle premissene for nødkontrahering:

Etter anskaffelsesforskriften kan en oppdragsgiver under spesielle forutsetninger gjennomføre en anskaffelse uten konkurranse - eller gjennomføre en konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring.

Bestemmelsen stiller fire vilkår som alle må være oppfylt for at anskaffelsen skal være unntatt kunngjøringsplikten:

  • Det må foreligge et forhold som oppdragsgiver ikke selv er skyld i
  • Oppdragsgiver må heller ikke kunne ha forutsett forholdet
  • Forholdet må ha forårsaket et anskaffelsesbehov
  • Det særlige forholdet må gjøre det umulig for oppdragsgiver å overholde fristene i forskriften

Kofa viser videre til at Vegvesenet har et overordnet ansvar for å sørge for drift og vedlikehold av veinettet i Norge. Å kjøpe driftsentreprenørtjenester er et middel for å oppfylle dette ansvaret. Oppgavene til driftsentreprenøren er blant annet vinterdrift, skilting, fjerning av løse gjenstander, fjerning av oljesøl, opprydding og beredskap.

Kofa mener disse faktorene har stor innvirkning på trafikksikkerheten. Manglende eller mangelfull utførelse av oppgavene kan ha alvorlige konsekvenser for menneskers liv og helse.

Årsaken til hasteanskaffelsen var at den eksisterende leverandøren misligholdt kontraktsforpliktelsene, og slik nemnda ser det, ble avtaleforholdet avsluttet «på grunn av forhold som ikke skyldes oppdragsgiveren, og som oppdragsgiveren ikke kunne forutse».

Så da blir spørsmålet: Var det umulig å overholde fristene for de alminnelige prosedyrene?

Les også

«Uakseptabel risiko»

Vegvesenet har forklart seg slik til Kofa:

«[…] det ville ha medført en uakseptabel økt risiko for […] skade på menneskers liv og helse, hvis vi hadde blitt stående uten driftsentreprenør i den perioden det tar å forberede, utlyse og tildele en kontrakt. Entreprenøren som vant en eventuell konkurranse, ville også trengt tid til å forberede seg til kontraktstart, for eksempel ved å ansette personell og anskaffe utstyr.

All ferdsel på og ved trafikkerte veier medfører risiko. […] Follo ligger i Akershus, og i Akershus var det 10 trafikkdrepte i 2017. Det var kun Hordaland som hadde flere trafikkdrepte (11 stk) enn Akershus i 2017. […] I 0203 Follo-kontrakten er det ÅDT på om lag 80.000. I praksis betyr det at området er svært høyt trafikkert. Videre er den største roden i 0203 Follo-kontrakten E6 sydover fra Oslo. Denne strekningen har svært høy ÅDT, en fartsgrense på opptil 110 km/t og er ulykkesutsatt. For eksempel er dette vegstrekningen i Region øst med flest utforkjøringer.»

Vegvesenet framholder dermed at etaten hadde behov for en forsvarlig driftsentreprenør hele døgnet – året rundt – og at det derfor ikke var tid til å kunngjøre en ny konkurranse.

Og klagenemnda finner det sannsynliggjort at det var umulig for Vegvesenet å overholde fristene for de alminnelige anskaffelsesprosedyrene.

Mestas påstand om ulovlig direkte anskaffelse fører dermed ikke fram.

Les også

Skulle gjennomført konkurranse

Men så det neste spørsmålet: Har Vegvesenet brutt forskriftens § 13-4 bokstav a ved ikke å gjennomføre en konkurranse med forhandling?

Ifølge Vegvesenet ble avtalen inngått direkte med Vaktmesterkompaniet - uten en forutgående konkurranse med forhandling - fordi etaten antok at dette firmaet var best rustet til å ivareta trafikksikkerheten. Vaktmesterkompaniet hadde på denne tiden andre kontrakter i nærheten, og firmaet hadde nylig også mistet en kontrakt med Bymiljøetaten i Oslo kommune. Vegvesenet regnet med at Vaktmesterkompaniet ville ha ledig personell og utstyr til å overta kontrakten straks.

Og: Slik Vegvesenet vurderte det, ville enhver forsinkelse i arbeidet med å få på plass en leverandør medføre en uakseptabel risiko for menneskers liv og helse.

Klagenemnda er ikke enig med Vegvesenet.

Ifølge nemnda klarer ikke etaten å peke på forhold som viser at det var umulig å gjennomføre en konkurranse med forhandling.

Nemnda viser til at det gikk to måneder fra varsel om heving ble sendt til kontrakt ble inngått. Vegvesenet har ikke redegjort for hvorfor etaten ikke kunne innhente tilbud på timespriser også fra andre leverandører i løpet av disse to månedene.

Kofas konklusjon:

Statens vegvesen har ikke foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Men: Statens vegvesen har brutt forskriften § 13-4 bokstav a ved å gjennomføre en anskaffelse uten konkurranse.

Nemndas avgjørelse falt 17. desember i år.

Les også

Forsiden akkurat nå