Vedirektoratet har ikke god nok kontroll med entreprenørene som har driftskontrakter, mener Vegtilsynet.
Vedirektoratet har ikke god nok kontroll med entreprenørene som har driftskontrakter, mener Vegtilsynet. (Bilde: Brøyt i Vei)

Vegtilsynet: For dårlig kontroll med driftsentreprenører

Vegdirektoratet har for dårlig oversikt når det gjelder kontroll av driftskontraktene med entreprenørene, og følger i altfor liten grad opp regionene, mener Vegtilsynet i ny tilsynsrapport.

Vegtilsynet har siden 2014gjennomført tre tilsynssaker med regionene i Statens vegvesen sin oppfølging av driftskontrakter. Tilsynsrapportene har vist flere svakheter når det gjelder planlegging, gjennomføring og oppfølging av kontroller av driftstilstanden på riksvegene.

 

Ikke pålitelig nok informasjon

Vegtilsynets konklusjon er at Vegdirektoratets oppfølging av regionene ikke er tilstrekkelig for å nå mål, og at Vegdirektoratet ikke har pålitelig nok informasjon for å kunne vurdere og følge opp drift av vegnettet. 

Dette kan ha som konsekvens at tiltak for å følge opp driftskontraktene ikke blir iverksatt, og at driftstilstanden på vegene ikke blir i samsvar med krav.

Rapporten inneholder fem funn og Vegtilsynet har med bakgrunn i disse gitt én tilråding.

Feil i rapporteringene

Det ble funnet flere feil i driftsrapporteringen i Statens vegvesens årsrapporter for 2014–2015, noe som tyder på dårlig kvalitetssikring.

Både når det gjelder liten oppfølging av måloppnåelse og dårlig kvalitetssikring, mener Vegtilsynet at en av årsakene er et uutviklet kvalitetssystem. Det går ikke fram av Statens vegvesens kvalitetssystem hvordan kvalitetssikring av regionens rapporter skal skje, hverken på regions- eller etatsnivå. Det er lite detaljert når det gjelder hvem som skal gjøre hva i de forskjellige avdelingene som er involvert i prosessene.

Forsiden akkurat nå