Oversiktsbilde fra Harpefoss og nordover. Nærmest Håmårstad trebru, så Harpe jernbanebru som krysser E6 og Harpe bru som krysser Lågen. (Bilde: Arild Solberg, Statens vegvesen)
Ved Harpe bru måtte det bygges med omhu, for her er et viktig gyteområde for fisk. (Bilde: Arild Solberg, Statens vegvesen)
– Vi er innafor både med pris og tidsfrist, sier prosjektleder Taale Stensbye, her med vinterkledt og foreløpig uåpnet veg og Harpe bru i bakgrunnen. (Bilde: Bjørn Olav Amundsen)
Statssekretær Tom Kato Karlsen (Frp) forestod den offisielle åpninga av den nye E6-strekningen mellom Frya og Sjoa. Her sammen med ordførerne i Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner - Ole Muriteigen, Rune Støstad og Dag Erik Pryhn. (Bilde: Statens vegvesen)
Vinstra Vegpark blir et av de fineste vegserviceanleggene i landet, med bl.a. rasteplass, kro, hotell og bensinstasjon.

Vegjubel i dalenes dal

Et av Norges dyreste vegprosjekter gjennom tidene er virkelig blitt et anlegg å være stolt av. Lørdag kunne snora klippes på 34 km ny veg på E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen.

Ikke bare er E6 i Gudbrandsdalen ferdig i tide. Ikke ble vegen noe dyrere enn beregnet heller.
– Vi leverte til fastsatt åpningsdato, 16. des­ember. Prisen på 6,7 milliarder kroner er innenfor kostnadsrammen. HMS-statstikken ser svært bra ut. Kort sagt er vi innenfor rammene på alle områder, forteller Taale Stensbye, som overtok som prosjektleder 1.april etter Øivind Moshagen.

E6 Frya–Sjoa

Omfang: 34 km tofeltsveg fordelt på to kontraktsparseller
Åpnet: 17. desember 2016
Samlet kontraktsverdi: Ca. 6,7 mrd. kr.
Finansiering: Statlige midler/bompenger

Kostnadsprognose (inkl. mva.), 2016-kroner:
Frya–Vinstra: 2,5 mrd. kr.
Vinstra–Sjoa: 2,4 mrd. kr.
Elektro: 0,1 mrd. kr.
Forberedende entrepriser: 0,2 mrd. kr.
Infrastrukturtiltak: 0,4 mrd. kr.
(tettstedtiltak, rasteplasser, støyskjerming, vannverk osv.)
Byggherreadministrasjon: 1,1 mrd. kr. (prosjektering, innleie ekstern kompetanse, avskoging, grunnerstatninger osv.)

 

april etter Øivind Moshagen.

 

Mer levelig i dalen

Strekningen avlaster tettstedene i dalen, som nå får lokalmiljøet sitt tilbake. Trafikken flyttes fra en dødsveg til en nyveg hvor ni av ti alvorlige trafikkulykker forsvinner. Og en europaveg som har hatt hele spekteret av fartsgrenser får nå 90 km/t på vegen og 80 i tunnelene.
– Kjøretiden på strekningen reduseres med 12 minutter. Det tilsvarer 200 årsverk som kan bruke til noe annet enn å kjøre bil. Og vi flytter ikke bare vegen, vi flytter også opplevelsen av dalen. Gudbrandsdalen presenterer seg på en helt annen måte, forteller Stensbye.
Strekningen preges av mange konstruksjoner og lange tunneler. Vegen krysser Lågen flere ganger, og for eksempel ved Harpe bru er det gyteområde for ørret, noe som stiller strenge krav til hvordan byggingen skal foregå og hvordan det skal se ut i etterkant.
Tunnelene er forberedt for å kunne bygges om til toløpstunneler idet ÅDT passerer 8000 – trolig i løpet av 15–20 år.

 

Ingen belysning

Spesielt er at strekningen blir første motorveg i landet uten belysning. Kun siderefleks og midtrefleks monteres, bortsett fra i kryssene hvor det er vanlig vegbelysning. Med midtdelere og viltgjerder er møteulykkene og viltpåkjørslene eliminert, og da er det ikke behov for lys. Denne løsningen kan forøvrig bli standard etter hvert – Norge er det eneste landet i verden med lys på motorveg utenom tettbygd strøk.

Nå er Vegvesenet opptatt av å komme raskt i gang med etappe 2. Den består av ny veg i begge ender av dagens prosjekt – dels forbi Ringebu og dels fra Sjoa til Otta.
– Forrige storting vedtok sammenhengende utbygging. Det spesielle her er at trafikantene begynner å betale på etappe 2 allerede nå. Grunnerverv gjenstår, og vi kan begynne å bygge i 2018–2019, forteller Taale Stensbye.
Vannverket i Ringebu har en viss betydning i sammenhengen, og denne håndteringen tar tid. Slik forholder det seg:
– Traseen til etappe 2 går rett gjennom sikringsområdet for vannverket, og vi kan ikke bygge en meter før verket er flyttet. Men regjeringen har lovet penger til å flytte vannverket, og det er samtdig et signal om at etappe 2 er prioritert, sier Stensbye.

 

Mer dyrket mark enn før

Reetablering av dyrket mark hører også med, og langs strekningen fra Hundorp til Harpe­foss er det mer dyrket mark nå enn det var når prosjektet startet. Så da bør landbruksinteressene være fornøyd.
Perkolo bru ved Sjoa var også en del av utbyggingen, men den raste jo sammen etter en prosjekteringsfeil. Saken følger vanlige prosedyrer i slike tilfeller, ifølge Stensbye, men selve brua kommer uansett neppe til å bli gjenoppbygd. Det viste seg umulig å bygge den før vegåpning, og E6 må i så fall stenges i flere uker i 2017 eller 2018. Det blir i meste laget for å få opp ei bru som er adkomst til noen jorder og en del skog og har svært liten trafikk. Vegvesenet satser på å koble vegen inn på en undergang under E6 noe lenger sør. Arbeidet med reguleringsplanen er i gang.

 

Bompenger også på lokalveg

Siden det brukes en del penger på gamle E6 som nå blir lokalveg, så blir det bomstasjoner også der, dog med redusert takst.
Vinstra ligger sånn cirka midtveis mellom Oslo og Trondheim for den som kjører E6, og her er Vinstra Vegserviceanlegg etablert, med overnatting og servering og beninstasjon. Det skal være et av de fineste vegserviceanleggene i landet, og er et samarbeid mellom Vegvesenet og private aktører. Vegvesenet har for eksempel bekostet oppstillingsplass for vogntog. Samtidig spretter næringsbyggene opp som paddehatter i nærheten, og det er en sterk diskusjon lokalt om Vinstra sentrum er i ferd med å flytte seg til vestsiden av Lågen.
Tidligere prosjektleder Øivind Moshagen­ hadde en visjon om at vegen raskt skulle se ut som om den alltid har ligget der. Det er god grunn til å berømme prosjektet for trivelig linje­føring og en veg som byr på en storslagen kjøreopplevelse gjennom dalenes dal.
– All ære til de som har gjennomført prosjektet. Dette skal alle kose seg med en stund, sier Taale Stensbye.
– Det er blitt en trygg E6 og et triveligere lokalsamfunn i deler av Gudbrandsdalen, sier han.

Forsiden akkurat nå