Veghøvling inngikk i den omstridte kontraktstildelingen i Lindesnes kommune.
Veghøvling inngikk i den omstridte kontraktstildelingen i Lindesnes kommune. (Foto: Jarle Skoglund)

Var ikke lærlingebedrift - fikk ikke driftskontrakt

Lindesnes kommune mente at entreprenørene burde være lærlingebedrifter for å få driftskontrakter på kommunens veger. Saken endte hos Kofa.

I desember i fjor utlyste Lindesnes kommune i Vest-Agder en åpen tilbudskonkurranse for innleie av maskiner, utstyr og personell til drift og vedlikehold av veger og andre kommunale anlegg. Verdien var anslått til 12 millioner kroner netto.

Kommunen ville ha tilbud på disse arbeidene:

1. Maskiner med fører og hjelpemann

2. Traktor med tømmervogn og kran

3. Kantklipping

4. Feiing

5. Veghøvling

6. Veggrusing

Tilbyderne kunne gi pris på ett, flere eller alle arbeidene. Tildelingskriteriene ble angitt å være pris (70 %), produkt/kvalitet (15 %) og «lærlingebedrift» (15 %). Kommunen skrev: «Entreprenører som er en offentlig godkjent lærlingebedrift og som har lærlinger i arbeid vil bli vektet høyere enn de som ikke har.»

I tillegg informerte kommunen om dette: «Det vil ikke bli avholdt offentlig tilbudsåpning. Det føres protokoll fra tilbudsåpningen og deler av tilbudsprotokollen vil være offentlig tilgjengelig. Priser som det konkurreres på vil bli offentliggjort [i] anbudsprotokollen, men tilbyder vil bli anonymisert.»

Fikk inn seks tilbud

Det kom inn seks tilbud, blant annet fra JDD Maskin, som leverte tilbud på alle arbeidene utenom det første (maskin med fører og hjelpemann). Denne bedriften redegjorde slik omkring lærlingesituasjonen: «JDD Maskin AS er i full gang med å bli lærling bedrift. Det formelle er ikke i orden pr dags dato, men vi har startet prosessen og har avtalt møte med VAF [Vest-Agder fylkeskommune] og opplæringskontor for å finne riktig bransje. Vi har fått indikasjoner på at dette skal kunne løses […]».

Kommunen ga kontrakter til Lindland Maskin (del 1, 2 og 6), Brødrene Thorkildsen (del 3 og 4) og Osmund Norum (del 5).

JDD Maskin var ikke fornøyd med det, og brakte saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) 9. februar 2018. Klagen gjelder områdene kantklipping, feiing og veihøvling. Kommunen opplyste at den ville utsette kontraktsinngåelsen for de tre arbeidene inntil Kofa hadde tatt en avgjørelse. Saken ble derfor hastebehandlet i nemndsmøte 19. mars i år.

– Vegdrift er ikke noe fag

JDD Maskin hevdet overfor Kofa at drift og vedlikehold av veger ikke eksisterer som egne fag i noen læreplan. Kontraktens hovedelement omfatter dermed ikke arbeider der det er relevant å benytte arbeidskraft med fag- eller svennebrev. JDD Maskin mener uansett at det er i strid med kravet til uforholdsmessighet å legge vekt på dette i denne kontrakten.

Bedriften viste til en konkurranse om vintervedlikehold som ble utlyst i oktober 2017, der kommunen ikke la vekt på om tilbyderne er tilknyttet en lærlingordning. JDD Maskin mente derfor at kommunen har brutt likebehandlingsprinsippet ved å etterspørre lærlinger bare i noen av anskaffelsene.

Og til sist mente JDD Maskin at kommunen også har brutt regelverket ved å nekte innsyn i de øvrige tilbydernes priser.

– Vi har vårt på det tørre

Lindesnes kommune mente på sin side at kontraktens hovedelement gjelder utførelsen av de konkrete arbeidene, herunder kantklipping, feiing og veihøvling. Ved disse arbeidene er det relevant å bruke arbeidskraft med fag- eller svennebrev, herunder anleggsmaskinførere og veg- og anleggsarbeidere.

Om konkurransen om vintervedlikehold sier kommunen dette: «I tidligere konkurranser om vintervedlikehold, har det bare deltatt én offentlig godkjent lærlingebedrift. I den anskaffelsen som klager har vist til, valgte man derfor ikke å etterspørre lærlinger. Dette for å sikre konkurranse om den aktuelle kontrakten. I konkurransen om vegvedlikehold som denne saken gjelder, var fire av seks tilbydere offentlig godkjente lærlingebedrifter.»

Og når det gjelder hemmelighold av prisene: «Prisene som klager har begjært innsyn i, er ansett som forretningshemmeligheter, og dermed som taushetsbelagt informasjon, jf. bestemmelsene i forvaltningsloven. Kommunen beklager at det i konkurransegrunnlaget punkt 2.10 gis uttrykk for at prisene vil bli offentliggjort.»

Fullt medhold til kommunen

Kofa er temmelig tydelig i sine konklusjoner. Både anleggsmaskinfører og veg- og anleggsarbeider eksisterer som egne fag med mulighet for å oppnå fagbrev. Det er slik sett ikke tvilsomt at kriteriet «Lærlingebedrift» har tilknytning til leveransen. Klagenemnda mener heller ikke at kriteriet er uforholdsmessig. Det er relevant å bruke lærlinger til arbeidet, og leverandører som ikke klarer å dekke en hel læreplan alene kan søke opplæringskontoret om samarbeid med andre bedrifter.

Og Lindesnes kommune får mer medhold: «Det vil bero på en konkret vurdering hvorvidt man som oppdragsgiver kan eller skal etterspørre lærlinger. Av innklagedes valg om å etterspørre 5 lærlinger i én bestemt anskaffelse, kan man ikke uten videre utlede en plikt til å etterspørre lærlinger i andre anskaffelser. Klagers anførsel om brudd på likebehandlingsprinsippet, kan ikke føre frem.»

Hva med de hemmeligholdte prisene?

Kofa tar ikke stilling til om det var riktig av kommunen å hemmeligholde prisene fra de andre leverandørene i anbudet. Det er nemlig ikke Kofas oppgave å mene noe om det, og her får kommunen en liten malurt i begeret.

Kofa skriver: «Det følger av forskriften § 7-3 at "for allmennhetens innsyn i dokumentene knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova". Etter offentleglova § 32 (1) kan avslag på innsynsbegjæringer påklages til nærmeste overordnede organ, i dette tilfellet Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Klagenemnda er ikke et ytterligere overordnet klageorgan for innsynsbegjæringer (…). Denne anførselen avvises derfor som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda.»

Så hvis JDD Maskin klager til Fylkesmannen med offentlighetsloven i hånda, er det nok gode muligheter for å få tilgang til prisene.

Forsiden akkurat nå