Granvin kommune og Vegvesenet er enige om at fylkesveg 7 ikke skal gå under Haukanesberget. Spørsmålet er hvor lang tunnelen som erstatter vegen  skal bli. (Foto: Google)
Granvin kommune og Vegvesenet er enige om at fylkesveg 7 ikke skal gå under Haukanesberget. Spørsmålet er hvor lang tunnelen som erstatter vegen  skal bli. (Foto: Google)

Uenighet om rassikringstunnel i Hardanger

En 1,3 km lang rassikringstunnel på fylkesveg 7 i Hardanger skulle vært sendt ut på anbud i september. Slik gikk det ikke. Kommunepolitikerne i Granvin gikk imot reguleringsplanen. De ville ha en lengre tunnel.

Hensikten med tunnelen er å beskytte fylkesveg 7 mot ras fra Haukanesberget. Vegvesenets plan omfatter også bygging og omlegging av til sammen en kilometer tilstøtende veger.

Vegvesenet vil ha det vestre tunnelpåhugget ved Folkedal 6 km fra kommunesentret i Granvin. Kommunestyret hadde ingen innvendinger mot det da reguleringsplanen ble behandlet 19. september. Derimot ville man flytte østre påhugg en halv kilometer lengre mot øst.

Det er også uenighet om hvordan overskuddsmassene skal brukes. Vegvesenet vil legge dem i sjødeponi, kommunen vil gjenbruke dem. Den siste løsningen blir dyrere.

Prosjektet skal finansieres med rassikringsmidler. Vegvesenet avventer nå fylkets avgjørelse. Saken kommer opp i fylkestinget i løpet av oktober. Valget står mellom å overkjøre kommunen og gå videre med den korte tunnelen, eller å bevilge mer til en lengre tunnel.

 

 

Forsiden akkurat nå