Gamle Bybro fra 1681 er et velkjent element i gatebildet i Trondheim, og blant de 1100 kilometerne med kommunal vei som nå skal kartlegges.
Gamle Bybro fra 1681 er et velkjent element i gatebildet i Trondheim, og blant de 1100 kilometerne med kommunal vei som nå skal kartlegges. (Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix)

Omfattende tilstandsrapport

Trondheim skal kartlegge 1100 kilometer kommunal vei

Kommunen har engasjert Sweco Pavement Consultants til å måle opp og registrere tilstanden på 1100 kilometer kommuneveger.

Det er første gang at Trondheim kommune har gått ut med en anbudskonkurranse på dette området, forteller ingeniør Hussein Abdullahi Ali i Trondheim bydrift til veier24.

– Tidligere var det kommunens egne folk som sto for tilstandsrapporteringen på veinettet. Nå ønsker vi å få en fullstendig oversikt. Veinettet i Trondheim kommune har stort behov for omfattende vedlikehold, og et økende vedlikeholdsetterslep vil kreve store investeringer i framtiden. Hvis ikke noe gjøres, vil det føre til at etterslepet økes enda mer, forteller Ali.

Les også

Laveste mulig kostnad

Hussein Abdullahi Ali er ingeniør i Trondheim bydrift, og ansvarlig for veivedlikeholdet i kommunen. Foto: privat

Tiltaket kommer som en oppfølging av utarbeidelsen av Hovedplan Veg som ble vedtatt i 2018. Planen synliggjør blant annet alternative ambisjonsnivå for framtidig finansiering av drift og vedlikehold, og forslag til drift og vedlikeholdsstandarder for kommunalt vegnett i Trondheim.

– Vi ser at det er behov for optimalisering av ressursene vi har til disposisjon. Skal vi klare å opprettholde veienes tilstand og funksjon til laveste mulig kostnad for hele levetiden, trenger vi en detaljert tilstandsrapport, slik at kommunen kan prioritere det viktigste først, sier Hussein Ali.

Les også

Håper på økte bevilgninger

– Selvfølgelig håper vi at dette skal gi oss bedre dokumentasjon på behovene, slik at det i sin tur bevilges mer til vedlikeholdssiden på vei. Uansett vil det hjelpe oss i den strenge prioriteringen det er mellom behovene og bevilgningene, sier han.

Avtalen med Sweco omfatter oppmåling, tilstandsregistrering og et vedlikeholdsplanleggingssystem for bilveier og gang- og sykkelveinettet i Trondheim.

Kontrakten, til en verdi på 2,1 millioner kroner, gjelder i utgangspunkt for en toårsperiode, men med opsjon på forlengelse ett år av gangen.

Les også

Vurderer tilstanden ut fra foto

I bunn for Swecos oppdrag ligger programvaren Rosy, som er et spesialutviklet vedlikeholdssystem for vei. Veiene fotograferes fra bil, og ut fra bildene gjøres det en visuell vurdering av tilstand og behov.

– I tillegg til typiske hull og sprekker, har vi gått videre i vår bestilling og bedt om analyser av forhold som svikt i grunnen, utglidning av kanter, defekte sluk og mangelfull overvannshåndtering, forteller Hussein Ali.

Les også

Forsiden akkurat nå