Blir sikrere: Bildet viser hvordan dagens kryss ved Kvistadbakken ser ut i dag. Det er i dette område det skal gjøres mest arbeid.
Blir sikrere: Bildet viser hvordan dagens kryss ved Kvistadbakken ser ut i dag. Det er i dette område det skal gjøres mest arbeid. (Foto: Google Streetview)

Trøndelag skal i gang med gang- og sykkelveier til rundt 100 millioner kroner

Fylkeskommune utlyser bygging av ny gang- og sykkelvei i Inderøy kommune. Samtidig skal det også bygges tilsvarende på fylkesveg 17 i Høylandet

I desember 2020 ble prosjektet på Inderøy forlenget med en kilometer fram til Kvamshaugan. Det betyr at det nå er klart for bygging av gang- og sykkelveg i en utstrekning på 3,8 kilometer langs den smale og trafikkerte fv. 755, opplyser Trøndelag fylkeskommune.

I tillegg til gang- og sykkelveg, skal også krysset i Hamnavegen utbedres. Det nye krysset vil håndtere trafikk i begge retninger.  Den nye gang- og sykkelvegen betyr også at dagens påkjøring i retning Mosvik tas bort.

Ved krysset blir det også bygget busslommer på begge sider av fylkesveg 755 samt opphøyd gangfelt over vegen.

- Trafikksikkerheten i området Kvistadbakken/Hamnavegen blir betydelig bedre og mer oversiktlig når prosjektet er ferdigstilt, sier teamleder i vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune, Bjørn Erik Andersson.

Les også

Mye skal bygges

Kontrakten omfatter blant annet:

- Bygging av ca. 3,8 kilometer gang- og sykkelveg.

- Sideforskyvning av fylkesvegen på deler av strekningen.

- Bygging av nytt kryss i Hamnavegen.

- To busslommer og spillvannsledning for Inderøy kommune.

Det skal sprenges, flyttes fjell- og jordmasser, tørrmures, lages drens- og overvannssystem, settes opp belysningsanlegg, legges asfalt og settes opp rekkverk.

Frist for innlevering av tilbud er satt til 15. desember, og vi forventer at kontrakten er signert med entreprenør i løpet av februar 2022. Arbeidet med gang- og sykkelvegen vil ferdigstilles til ferien i 2023.

Flere prosjekter på gang

Desember blir en spennende tid både for entreprenører og for vegavdelingen i fylkeskommunen. Nylig ble det også lagt ut anbud om bygging av gang- og sykkelveg på fylkesveg 17 i Høylandet. Begge prosjektene har innleveringsfrist i desember med 14 dagers mellomrom. Vi er svært fornøyde med å kunne motta tilbud på begge konkurransene før jul.

- Nå håper vi at bransjen responderer, og at vi får god konkurranse om prosjektene, sier Bjørn Erik Andersson.

Gode nyheter

For den nytilsatte vegdirektøren, Jo Bernt Brønstad, er dette gledelige nyheter.

- Med alle kostnader til planlegging, grunnerverv, entrepriser og generelle byggherrekostnader betyr det at vi med disse to gang- og sykkelvegprosjektene har totale økonomiske bindinger på i underkant av 100 millioner kroner, avslutter Jo Bernt Brønstad. 

Les også

Forsiden akkurat nå