Gang/sykkelvegen skal ligge på venstre side av kjørebanen. Hvem som skal utføre jobben er foreløpig usikkert, men mye rart skal skje hvis ikke et firma fra Lillesand blir involvert. (Foto: Google)
Gang/sykkelvegen skal ligge på venstre side av kjørebanen. Hvem som skal utføre jobben er foreløpig usikkert, men mye rart skal skje hvis ikke et firma fra Lillesand blir involvert. (Foto: Google)

Trolig hjemmeseier i Lillesand

Alt tyder på hjemmeseier i kampen om en lang gang/sykkelveg i Aust-Agder. Heldal Entreprenør fra Lillesand leder med et anbud på 69,5 millioner kroner, men ledelsen er knapp. Mindre enn to prosent skiller de to som ligger lavest.

Andreplassen holdes av et annet Lillesand-firma, BGB, som har gitt felles anbud med Holbæk Anlegg fra Vennesla. Arbeidsfellesskapet vil ha 70,8 mill. for jobben.

Gang/sykkelvegen skal følge fylkesveg 402 som krysser kommunegrensen mellom Lillesand og Birkenes.

Bak de to i teten er det stor sprik mellom anbudene. TT Anlegg fra Mandal er nr. tre med 74,9 mill., fulgt av PS Anlegg fra Grimstad (81,5 mill.), Eivind Gauslå & Sønner fra Arendal (87,1 mill.), Repstad Anlegg fra Søgne (92,9 mill.) og Kaspar Strømme fra Kristiansand (93,6 mill.).

Fylkesveg 402 går mellom sentrene i de to kommunene. Avstanden er knapt 15 km. I dag er det gang/sykkelveg eller fortau langs fylkesvegen gjennom begge kommunesentrene og et lite stykke utenfor dem, men det gjenstår 9 550 meter før det er et sammenhengende tilbud til fotgjenger og syklister.

Det gjenstående blir tatt tas i et eneste oppdrag. Så lange gang/sykkelveger blir sjelden lyst ut.

På en 2 650 meter lang strekning går fylkesveg 402 langs en viktig sjøørretelv. Her skal vegen sideforskyves for å unngå fylling i elva. På resten av strekningen blir kjørebanen liggende der den er i dag. Gang/sykkelvegen skal gå på vestsiden av kjørebanen hele vegen.

Oppgaven blir omfattende, 49 000 kbm fjell skal sprenges og 37 000 kbm løsmasser skal flyttes og det skal settes opp 7 200 meter rekkverk og 2 000 meter kantstein av granitt.

Hele regningen blir ikke dekket over vegbudsjettet. De to kommunene benytter anledningen til å oppgradere vann- og avløpsnettet. Dette arbeidet er med i entreprisen.

Vegvesenet regner med anleggsstart rundt påsketider. I mai 2017 må jobben være fullført.

 

Forsiden akkurat nå